Geleidende brief - Voorstel van de commissie voor de Werkwijze tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met enige onderwerpen naar aanleiding van de Wet hergebruik van overheidsinformatie en de Wet open overheid

Deze geleidende brief i is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 36058 - Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde naar aanleiding van de Wet hergebruik van overheidsinformatie en de Wet open overheid.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van de commissie voor de Werkwijze tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met enige onderwerpen naar aanleiding van de Wet hergebruik van overheidsinformatie en de Wet open overheid; Geleidende brief; Geleidende brief
Document­datum 16-03-2022
Publicatie­datum 16-03-2022
Nummer KST360581
Kenmerk 36058, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

36 058

Voorstel van de commissie voor de Werkwijze tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met enige onderwerpen naar aanleiding van de Wet hergebruik van overheidsinformatie en de Wet open overheid

Nr. 1

GELEIDENDE BRIEF

Aan de leden

's-Gravenhage, 16 maart 2022

De commissie voor de Werkwijze doet u hierbij toekomen een voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met enige onderwerpen naar aanleiding van de Wet hergebruik van overheidsinformatie en de Wet open overheid.

De commissie verzoekt om het voorstel zo spoedig mogelijk te behandelen, zodat de voorgestelde wijziging uiterlijk bij de inwerkingtreding van de Wet open overheid (1 mei 2022) in het Reglement is doorgevoerd.

De Voorzitter van de commissie voor de Werkwijze,

Vera Bergkamp

kst-36058-1 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2022

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 36 058, nr. 1


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.