Voorstel van wet - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2022 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende coronasteunmaatregelen)

Dit voorstel van wet i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 36061 - Vijfde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2022 (aanvullende coronasteunmaatregelen) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2022 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende coronasteunmaatregelen); Voorstel van wet; Voorstel van wet
Document­datum 23-03-2022
Publicatie­datum 23-03-2022
Nummer KST360611
Kenmerk 36061, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

36 061

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2022 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende coronasteunmaatregelen)

Nr. 1

VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden,

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 23 maart van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 23 maart, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 23 maart.

kst-36061-1 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2022

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (vijfde incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende coronasteunmaatregelen) (bedragen x € 1.000)

 

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. en amendementen1

ISB's, NvW

Mutaties 5e begroting

incidentele suppletoire

   

Verplich tingen

Uitgaven

Ontvang sten

Verplich tingen

Uitgaven

Ontvang sten

 

Totaal

23.779.042

12.895.617

5.559.237

500

500

0

 

Beleidsartikelen

23.476.757

12.593.332

5.533.943

500

500

0

1

2

Goed functionerende economie en markten Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor

267.372

249.968

31.934

0

0

0

 

duurzame welvaartsgroei

9.641.189

6.791.006

672.151

500

500

0

3

4

Toekomstfonds

Een doelmatige energievoorziening en beperking van

169.513

245.374

75.300

0

0

0

de klimaatverandering

12.452.722

4.359.973

3.720.277

0

0

0

5

Een veilig Groningen met perspectief

945.961

947.011

1.034.281

0

0

0

 

Niet-beleidsartikelen

302.285

302.285

25.294

0

0

0

40

Apparaat

302.285

302.285

25.294

0

0

0

41

Nog onverdeeld

0

0

0

0

0

0

1 Kamerstuk 35 995, nr. 1 en 2, Kamerstuk 36 000, nr. 1 en 2, Kamerstuk 36 011, nr. 1 en 2 en Kamerstuk 36 035, nr. 1 en 2.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 36 061, nr. 1 3


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.