Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2022 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende coronasteunmaatregelen)

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 36061 - Vijfde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2022 (aanvullende coronasteunmaatregelen) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2022 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende coronasteunmaatregelen); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Document­datum 23-03-2022
Publicatie­datum 23-03-2022
Nummer KST360612
Kenmerk 36061, nr. 2
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

36 061

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2022 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende coronasteunmaatregelen)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikelen 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Normaliter wordt nieuw beleid in uitvoering genomen nadat de Staten-Generaal de begrotingswet heeft geautoriseerd. Aangezien uitvoering van de spoedeisende maatregelen die in deze vijfde incidentele suppletoire begroting zijn opgenomen in het belang van het Rijk zijn, niet kan wachten tot formele autorisatie van beide Kamers der Staten-Generaal, zal het kabinet de uitvoering van de maatregelen starten. Hiermee wordt gehandeld conform lid 2 van artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet 2016. Voor de indiening van deze vijfde incidentele suppletoire begroting is uw Kamer vooraf geïnformeerd via de Kamerbrief Toezeggingen en moties omtrent schrijnende gevallen binnen coronasteunregelingen van 15 maart 2022 en de Kamerbrief Tijdelijke subsidieregeling continuïteit bruine vloot van 27 mei 2021 (Kamerstuk 35 420, nr. 273).

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

M.A.M. Adriaansens

kst-36061-2 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2022

B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN

  • 1. 
    Leeswijzer

Ondergrenzen toelichtingen

Voor wat betreft het toelichten van significanteverschillen in de uitgaven, ontvangsten en verplichtingen zijn de ondergrenzen gehanteerd zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

 

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1.000

5

10

=> 1.000

10

20

In sommige gevallen, waar politiek relevant, worden ook posten toegelicht beneden deze ondergrenzen.

  • 2. 
    Beleidsartikelen

2.1 Beleidsartikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

Tabel 1 Budgettaire gevolgen van beleid vijfde incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x € 1.000)

 
 

Stand ontwerpbegroting 2022 incl. ISB's, NvW en amendementen

Mutaties

5eISB

Stand 5e ISB

Mutatie

2023

Mutatie

2024

Mutatie

2025

Mutatie

2026

Verplichtingen

9.641.189

500

9.641.689

0

0

0

0

Uitgaven

6.791.006

500

6.791.506

0

0

0

0

Subsidies (regelingen)

5.576.144

500

5.576.644

0

0

0

0

MKB-Innovatiestimulering Topsectoren

             

(MIT)

25.908

 

25.908

       

Eurostars

19.583

 

19.583

       

Bevorderen ondernemerschap

27.107

 

27.107

       

Biobased economy

0

 

0

       

Cofinanciering EFRO i

38.335

 

38.335

       

Bijdrage aan ROM's

8.477

 

8.477

       

Verduurzaming industrie

23.936

 

23.936

       

Startup beleid

16.900

 

16.900

       

Urgendamaatregelen Industrie

35.300

 

35.300

       

Invest-Nl

10.802

 

10.802

       

Noodloket (TOGS)

0

 

0

       

Noodloket (TOGS) Caribisch Nederland

0

 

0

       

Qredits

0

 

0

       

Tegemoetkoming vaste lasten

4.443.000

  • 34.500

4.408.500

       

Tegemoetkoming vaste lasten

             

Caribisch Nederland

0

 

0

       

Europees Defensie Fonds cofinancie-

             

ring

5.000

 

5.000

       

Omscholing naar tekortsectoren

40.000

 

40.000

       

Tegemoetkoming vaste lasten

             

Startersregeling

0

35.000

35.000

       

Infrastructuur duurzame industrie

             

(PIDI)

13.500

 

13.500

       

Herstructurering winkelgebieden

11.200

 

11.200

       
 

Stand ontwerpbegroting 2022 incl. ISB's,

NvW en amendementen

Mutaties

5eISB

Stand 5e ISB

Mutatie

2023

Mutatie

2024

Mutatie

2025

Mutatie

2026

R&D mobiliteitssectoren

37.500

 

37.500

       

TRSEC

350.000

 

350.000

       

NGF - project AiNed

8.800

 

8.800

       

NGF - project Groenvermogen van de

             

Nederlandse economie

21.530

 

21.530

       

NGF - project Health-RI

4.400

 

4.400

       

NGF - project RegMed XB

12.800

 

12.800

       

NGF - project kwantumDeltaNL

33.100

 

33.100

       

Indirecte Kosten Compensatie ETS

81.600

 

81.600

       

IPCEI CIS

10.000

 

10.000

       

IPCEI ME2

30.000

 

30.000

       

NGF - project Nationaal Onderwijslab

5.460

 

5.460

       

Aanvullende Tegemoetkoming

             

Evenementen

245.000

 

245.000

       

Omzetderving Limburg

12.000

 

12.000

       

Overig

4.906

 

4.906

       

Leningen

107.000

0

107.000

0

0

0

0

Bedrijfssteun

4.000

 

4.000

0

0

0

0

Qredits

103.000

 

103.000

 

0

0

0

Garanties

157.541

0

157.541

0

0

0

0

BMKB

37.624

 

37.624

       

Klein Krediet Corona garantieregeling

0

 

0

       

Groeifaciliteit

8.172

 

8.172

       

Garantie Ondernemersfinanciering

11.745

 

11.745

       

Garantie Ondernemersfinanciering

             

Corona

100.000

 

100.000

       

Opdrachten

11.939

0

11.939

0

0

0

0

Onderzoek en opdrachten

4.455

 

4.455

       

Caribisch Nederland

1.083

 

1.083

       

ICT beleid

0

 

0

       

Regeldruk

2.336

 

2.336

       

Regiekosten regionale functie

665

 

665

       

Invest-NL

0

 

0

       

Small Business Innovation Research

3.400

 

3.400

       

Bijdrage aan agentschappen

151.678

0

151.678

0

0

0

0

Bijdrage RVO.nl

151.135

 

151.135

       

Bijdrage Agentschap Telecom

543

 

543

       

Invest-NL

0

 

0

       

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

340.286

0

340.286

0

0

0

0

Bijdrage aan TNO

178.863

 

178.863

       

Kamer van Koophandel

135.958

 

135.958

       

Bijdrage aan NWO-TTW

25.465

 

25.465

       

Bijdrage aan medeoverheden

13.998

0

13.998

0

0

0

0

MKB Innovatiestimulering Topsectoren

             

(MIT)

13.998

 

13.998

 

0

0

0

Bijdrage aan (inter-)nationale

             

organisaties

432.420

0

432.420

0

0

0

0

Internationaal Innoveren

52.766

 

52.766

       

PPS toeslag

199.068

 

199.068

       

TO2 (excl. TNO)

55.880

 

55.880

       

Topsectoren overig

10.749

 

10.749

       

Ruimtevaart (ESA)

72.726

 

72.726

       

Bijdrage NBTC

9.425

 

9.425

       

Overige bijdragen aan organisaties

5.806

 

5.806

       

Economische ontwikkeling en

             

technologie

10.000

 

10.000

       

EU-cofinanciering JTF

16.000

 

16.000

       

Storting begrotingsreserve

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand    Mutaties ontwerpbe-    5eISB

groting 2022 incl. ISB's,

NvW en amendementen

Stand 5e ISB

Mutatie

2023

Mutatie

2024

Mutatie

2025

Mutatie

2026

Storting reserve BMKB

0

 

0

       

Storting reserve Klein Krediet Corona

0

 

0

       

Storting reserve Groeifaciliteit

0

 

0

       

Storting reserve GO

0

 

0

       

Storting reserve MKB financiering

0

 

0

       

Ontvangsten

672.151

0

672.151

0

0

0

0

Luchtvaartkredietfaciliteit

1.712

 

1.712

       

Rijksoctrooiwet

47.041

 

47.041

       

Eurostars

4.250

 

4.250

       

F-35

9.000

 

9.000

       

Diverse ontvangsten

1.648

 

1.648

       

Bedrijfssteun

89.500

 

89.500

       

Noodloket (TOGS)

0

 

0

       

Tegemoetkoming vast lasten

465.000

 

465.000

       

BMKB

33.000

 

33.000

       

Onttrekking reserve BMKB

0

 

0

       

Onttrekking reserve Klein Krediet

             

Corona

0

 

0

       

Klein Krediet Corona

0

 

0

       

Groeifaciliteit

8.000

 

8.000

       

Onttrekking reserve Groeifaciliteit

0

 

0

       

Garantie Ondernemingsfinanciering

13.000

 

13.000

       

Onttrekking reserve GO

0

 

0

       

MKB financiering

0

 

0

       

Tabel 2 Uitsplitsing verplichtingen

(bedragen x € 1.000)

           
 

Stand    Mutaties ontwerpbe-    5eISB

groting 2022 incl. ISB's,

NvW en amendementen

Stand 5e ISB

Mutatie

2023

Mutatie

2024

Mutatie

2025

Mutatie

2026

Verplichtingen waarvan garantieverplichtingen waarvan overige verplichtingen

9.641.189

1.650.000

7.991.189

500

500

9.641.689

1.650.000

7.991.689

0

0

0

0

Budgetflexibiliteit

Het juridisch verplichte deel van het uitgavenbudget is circa 50%. Van de 50% budgetflexibele ruimte heeft circa 30 procentpunt betrekking op de TVL waarvoor nog verplichtingen zullen worden aangegaan in 2022.

Toelichting

In deze vijfde incidentele suppletoire begroting wordt het parlement om autorisatie verzocht voor het aangaan van verplichtingen en doen van uitgaven voor de TVL-Startersregeling, zoals voorgesteld in de Kamerbrief Toezeggingen en moties omtrent schrijnenende gevallen binnen coronas-teunregelingen van 15 maart 2022 en voor de Tijdelijke subsidieregeling continuïteit bruine vloot, zoals voorgesteld in de Kamerbrief Tijdelijke subsidieregeling continuïteit bruine vloot van 27 mei 2021 (Kamerstuk 35 420, nr. 273).

Verplichtingen en uitgaven

Subsidies

Tegemoetkoming vaste lasten Startersregeling

Het kabinet heeft besloten om naast de reguliere TVL een separate TVL-startersregeling op te zetten, en open te stellen voor zowel het vierde kwartaal van 2021 als het eerste kwartaal van 2022. Hiermee komen startende ondernemingen voor subsidie in aanmerking. Het kabinet geeft hiermee aan dat het verzachten van de impact die het voortduren van de coronacrisis in het vierde kwartaal van 2021 en eerste kwartaal van 2022 op ondernemers had, zwaarder weegt dan de kanttekeningen die bij een startersregeling te plaatsen zijn. De kosten van de regeling worden geraamd op € 35 mln, te dekken door verwachte ruimte binnen het budget voor de reguliere TVL. Na het eerste kwartaal van 2022 stopt het kabinet met het generieke steunpakket, waartoe de reguliere TVL en de TVL-startersregeling behoren.

Tijdelijke subsidieregeling continuïteit bruine vloot

Voor deze regeling is in 2022 nog een laatste budget van € 0,5 mln nodig voor betalingen in verband met afgeronde bezwaarprocedures. Dit budget wordt generaal gedekt.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 36 061, nr. 2 5


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.