Richtlijn 2022/542 - Wijziging van Richtlijnen 2006/112/EG en (EU) 2020/285 wat de btw-tarieven betreft

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze richtlijn is op 6 april 2022 in werking getreden en moet uiterlijk op 31 december 2024 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn (EU) 2022/542 van de Raad van 5 april 2022 tot wijziging van Richtlijnen 2006/112/EG en (EU) 2020/285 wat de btw-tarieven betreft

officiële Engelstalige titel

Council Directive (EU) 2022/542 of 5 April 2022 amending Directives 2006/112/EC and (EU) 2020/285 as regards rates of value added tax
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 2022/542
Regdoc-nummer ST(2022)5442
Origineel voorstel COM(2018)20 NLEN
Celex-nummer i 32022L0542

3.

Key dates

Document 05-04-2022; Datum goedkeuring
Inwerkingtreding 06-04-2022; in werking datum publicatie zie art 5
Einde geldigheid 31-12-9999
Omzetting 31-12-2024; aanneming ten laatste zie art. 3.1
01-01-2025; toepassing zie art. 3.1

4.

Wettekst

6.4.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 107/1

 

RICHTLIJN (EU) 2022/542 VAN DE RAAD

van 5 april 2022

tot wijziging van Richtlijnen 2006/112/EG en (EU) 2020/285 wat de btw-tarieven betreft

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 113,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (2),

Handelend volgens een bijzondere wetgevingsprocedure,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De regels voor de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde (btw) in Richtlijn 2006/112/EG van de Raad (3) zijn bedoeld om de werking van de interne markt te beschermen en verstoring van mededinging te voorkomen. Deze regels zijn meer dan twee decennia geleden opgesteld en berusten op het oorsprongsbeginsel. De Commissie heeft in haar mededelingen van 7 april 2016 over een actieplan betreffende de btw — Naar een gemeenschappelijke btw-ruimte in de EU — Tijd om knopen door te hakken, en van 4 oktober 2017 over de follow-up van het actieplan betreffende de btw — Naar een gemeenschappelijke btw-ruimte in de EU — Tijd om in actie te komen, haar voornemen aangekondigd om die regels aan te passen en te voorzien in een definitief btw-stelsel voor de grensoverschrijdende business-to-business-handel in goederen tussen de lidstaten dat berust op belastingheffing in de lidstaat van bestemming.

 

(2)

In een stelsel waarin goederenleveringen en diensten worden belast in de lidstaat van bestemming, hebben de leveranciers er niet veel baat bij om in een lidstaat met een lager btw-tarief te zijn gevestigd. Grotere verschillen in de btw-tarieven zouden in een dergelijk stelsel niet leiden tot een verstoring van de mededinging of van de werking van de interne markt. In die situatie zou het dus zinvol zijn om de lidstaten meer ruimte te bieden bij de vaststelling van de tarieven.

 

(3)

Met goederen en diensten die voor verlaagde tarieven in aanmerking komen moet het belang van de eindverbruiker worden beoogd en moeten doelstellingen van algemeen belang worden nagestreefd. Om onnodige complexiteit en de daarmee gepaard gaande kostenstijgingen voor het bedrijfsleven, met name in het handelsverkeer binnen de Unie, te voorkomen, zijn, zodra de lidstaten dergelijke goederen en diensten met dat doel selecteren, de verlaagde tarieven normaal gesproken in de gehele handelsketen van toepassing.

 

(4)

Het juridisch kader voor de toepassing van verlaagde tarieven moet algemeen gezien coherent zijn met ander beleid van de Unie, zoals Verordening (EU) 2021/522 van het Europees Parlement en de Raad (4) en de mededeling van de Commissie van 11 december 2019 over de Europese Green Deal. Teneinde de lidstaten in staat te stellen verlaagde tarieven toe te passen om de veerkracht van hun gezondheidszorgstelsels te versterken, is het zinvol de reikwijdte uit te breiden van de goederen en diensten die essentieel worden geacht om de verstrekking van gezondheidszorg te ondersteunen en handicaps te verlichten en te boven te komen. Voorts moeten lidstaten de mogelijkheid krijgen om bij te dragen tot een klimaatneutrale en groene economie door verlaagde tarieven toe te passen op milieuvriendelijke handelingen en tegelijkertijd de geleidelijke afschaffing van de bestaande preferentiële behandeling van milieuschadelijke handelingen voor te bereiden.

 

(5)

Alle lidstaten moeten gelijk worden behandeld en moeten daarom dezelfde mogelijkheden krijgen om verlaagde tarieven toe te passen, die evenwel een uitzondering op het normale tarief moeten blijven. Zo'n gelijke behandeling kan worden bereikt door alle lidstaten de mogelijkheid te bieden om, binnen bepaalde grenzen,...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.