Verordening 2022/555 - Wijziging van Verordening (EG) nr. 168/2007 tot oprichting van een Bureau van de EU voor de grondrechten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening is op 27 april 2022 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EU) 2022/555 van de Raad van 5 april 2022 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 168/2007 tot oprichting van een Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten

officiële Engelstalige titel

Council Regulation (EU) 2022/555 of 5 April 2022 amending Regulation (EC) No 168/2007 establishing a European Union Agency for Fundamental Rights
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2022/555
Origineel voorstel COM(2020)225 NLEN
Celex-nummer i 32022R0555

3.

Wettekst

7.4.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 108/1

 

VERORDENING (EU) 2022/555 VAN DE RAAD

van 5 april 2022

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 168/2007 tot oprichting van een Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 352,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien de goedkeuring van het Europees Parlement (1),

Handelend volgens een bijzondere wetgevingsprocedure,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (hierna “het Bureau” genoemd) is bij Verordening (EG) nr. 168/2007 van de Raad (2) opgericht om de instellingen, organen en instanties van de Unie en de lidstaten met betrekking tot de grondrechten bijstand en expertise te bieden.

 

(2)

Om de reikwijdte van het Bureau aan te passen en het beheer en de efficiëntie van het functioneren van het Bureau te verbeteren, is het noodzakelijk een aantal bepalingen van Verordening (EG) nr. 168/2007 te wijzigen, zonder de doelstelling en de taken van het Bureau te wijzigen.

 

(3)

In het licht van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon moet de reikwijdte van het Bureau ook betrekking hebben op het vanuit het gezichtspunt van de grondrechten bij uitstek gevoelig gebied van politiële samenwerking en justitiële samenwerking in strafzaken.

 

(4)

Het gebied van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid moet buiten de reikwijdte van het Bureau worden gelaten. Dit mag geen afbreuk doen aan de bijstand en expertise, bijvoorbeeld opleidingsactiviteiten over grondrechtenkwesties, die het Bureau biedt aan de instellingen, organen en instanties van de Unie, met inbegrip van de instellingen, organen en instanties van de Unie die werkzaam zijn op het gebied van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid.

 

(5)

Voorts is een aantal gerichte technische wijzigingen van Verordening (EG) nr. 168/2007 noodzakelijk opdat het Bureau wordt bestuurd en beheerd overeenkomstig de beginselen van de gemeenschappelijke aanpak die wordt beschreven in de bijlage bij de gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad van de EU en de Europese Commissie over de gedecentraliseerde agentschappen van 19 juli 2012 (hierna “de gemeenschappelijke aanpak” genoemd). De aanpassing van Verordening (EG) nr. 168/2007 aan de in de gemeenschappelijke aanpak vermelde beginselen is toegesneden op de specifieke werkzaamheden en aard van het Bureau en is bedoeld om het functioneren van het Bureau te vereenvoudigen, beter te beheren en efficiënter te maken.

 

(6)

De definitie van het werkterrein van het Bureau moet enkel op het programmeringsdocument van het Bureau worden gebaseerd. De huidige benadering waarbij parallel om de vijf jaar een breed thematisch meerjarig kader wordt opgezet, moet worden stopgezet, aangezien dit overbodig is geworden door het programmeringsdocument dat het Bureau sinds 2017 ieder jaar heeft vastgesteld om te voldoen aan Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie (3), welke is opgevolgd door Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/715 van de Commissie (4). Op basis van de beleidsagenda van de Unie en de behoeften van de belanghebbenden wordt in het programmeringsdocument duidelijk aangegeven aan welke gebieden en aan welke specifieke projecten het Bureau zich moet wijden. Dit moet het Bureau in staat stellen zijn werkzaamheden en thematische focus gaandeweg te plannen en jaarlijks aan nieuwe prioriteiten aan te passen.

 

(7)

Het Bureau moet zijn ontwerpprogrammeringsdocument uiterlijk op 31 januari van elk jaar toezenden aan het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, en aan de nationale...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

4.

Origineel voorstel

 

5.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.