Besluitenlijst procedurevergadering dinsdag 17 mei 2022

1.

Kerngegevens

Officiële titel Besluitenlijst procedurevergadering dinsdag 17 mei 2022
Document­datum 17-05-2022
Publicatie­datum 17-05-2022
Kenmerk E.C.E. de Kler 2022A04140 12
Commissie(s) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Den Haag, 17 mei 2022

LET OP: aanvangstijd is gewijzigd

Voortouwcommissie:    vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 

Volgcommissie(s):

BiZa

........    ......    ¦¦ -J

i.v.m. agendapunt

17, 18

 

BuZa

i.v.m. agendapunt

26

 

KR

i.v.m. agendapunt

26

 

SZW

i.v.m. agendapunt

13

Activiteit:

Datum:

Tijd:

Openbaar/besloten:

Procedurevergadering

donderdag 19 mei 2022 14.15 - 15.15 uur openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering

 • 1. 
  Agendapunt:

Zaak:

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

Regeling van werkzaamheden

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 19-5-2022

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, E.C.E. de Kler -19 mei 2022

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 19-5-2022 -

2022Z09149

Ter bespreking.

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, P.H. van Meenen (D66) - 19 mei 2022

Verzoek lid Van Meenen om reactie minister op Bericht van docent speciaal onderwijs: docenten speo gaan erop achteruit in het nieuwe CAO akkoord Primair Onderwijs - 2022Z09508 Ter bespreking.

Mededelingen

 • 2. 
  Agendapunt:    Vervallen van de 1,5 meter-maatregel en overgang naar fysiek

vergaderen

Noot:    Zoals aangekondigd in de brief van de Kamervoorzitter d.d. 22 maart 2022,

wordt na het meireces de 1,5 meter-maatregel niet langer verwerkt in de vergaderopstelling van de grote en kleine commissiezalen. Alle activiteiten in fysieke vorm zijn weer mogelijk en de beperkingen zijn komen te vervallen.

Dit betekent dat ook procedurevergaderingen weer fysiek worden georganiseerd. Besluitvorming in de procedurevergadering vindt plaats op basis van aanwezige leden, conform artikel 7.20 RvO. Voor bezoekers is het mogelijk om te kunnen plaatsnemen op de publieke tribunes in de commissiezalen.

 
 • 3. 
  Agendapunt:

Besluitenlijst vorige vergaderingen

Geen agendapunten

Brievenlijst

Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

 

Brieven van staatssecretaris van Cultuur en Media

 • 4. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief met betrekking tot het samenvoegen van de tv-kanalen NPO Politiek en NPO Nieuws

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, G.

Uslu - 13 april 2022

Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief met betrekking tot het samenvoegen van de tv-kanalen NPO Politiek en NPO Nieuws - 32827-244

Voorstel:

Noot:

Voor kennisgeving aannemen; adressant informeren.

Reactie op brief derde met kenmerk 2022D05623.

 • 5. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de toelatings- en verantwoordingscriteria voor het publieke omroepbestel

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, G.

Uslu - 28 april 2022

Reactie op verzoek commissie over de toelatings- en verantwoordingscriteria voor het publieke omroepbestel - 32827-245

Voorstel:

Noot:

Toevoegen aan het Dossier Media.

In de hoofdlijnenbrief over media die de staatssecretaris voor de zomer naar de Kamer stuurt, zal zij nader ingaan op het proces.

Reactie op commissiebrief met kenmerk 2022D12711.

 • 6. 
  Agendapunt:

Rondvraag Cultuur en Media

Geen agendapunten

Brieven van minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijsturing Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs): tweede voortgangsrapportage (funderend onderwijs)

Zaak:

Brief regering - minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, A.D. Wiersma -14 april 2022

Bijsturing Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs): tweede voortgangsrapportage (funderend onderwijs) - 35925-VIII-164

Voorstel:

Agenderen voor het commissiedebat op 24 mei a.s. over het Nationaal Programma Onderwijs.

 • 7. 
  Agendapunt:

Hoofdlijnen (middel)lange termijn aanpak COVID-19 voor het onderwijs

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H.

Dijkgraaf - 14 april 2022

Hoofdlijnen (middel)lange termijn aanpak COVID-19 voor het onderwijs -35925-VIII-163

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking (Aanhouden in afwachting van de uitwerking voor de zomer?). De komende maanden worden de plannen verder uitgewerkt, zodat scholen en onderwijsinstellingen zich kunnen voorbereiden op de vier scenario's zoals geschetst in eerdergenoemde brief van de minister van VWS.

In de uitwerking houden de bewindslieden rekening of en welke aanvullende besluitvorming en regelgeving nodig is waarbij de bestaande budgettaire kaders hierbij leidend zijn en zij verwachten de hierover voor de zomer nader te kunnen informeren.

 • 8. 
  Agendapunt:

Verslag van schriftelijk overleg over de voorhang van het ontwerpbesluit tot wijziging van het uitvoeringsbesluit WEB , houdende maatstaven voor studiesucces in het mbo

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H.

Dijkgraaf - 20 april 2022

Antwoorden op vragen commissie over de voorhang van het ontwerpbesluit tot wijziging van het uitvoeringsbesluit WEB , houdende maatstaven voor studiesucces in het mbo - 31524-506

Voorstel:

Is aan de orde geweest bij emailprocedure d.d. 21 april jl. geen aanmeldingen voor 2MD; v.k.a.

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H.

Dijkgraaf - 1 april 2022

Voorhang Ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WEB, houdende maatstaven voor studiesucces in het mbo - 31524-505

Voorstel:

Is aan de orde geweest bij emailprocedure d.d. 21 april jl. geen aanmeldingen voor 2MD; v.k.a.

 • 9. 
  Agendapunt:

Onderzoeksrapport Professionalisering van leraren en docenten -Onderzoek naar professionalisering in brede zin en evaluatie van de Lerarenbeurs

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H.

Dijkgraaf - 28 april 2022

Onderzoeksrapport Professionalisering van leraren en docenten - Onderzoek naar professionalisering in brede zin en evaluatie van de Lerarenbeurs -27923-441

Voorstel:

Noot:

Aanhouden in afwachting van de binnenkort te verwachten kabinetsreactie.

De Kamer wordt binnenkort geïnformeerd over de kabinetsreactie op dit rapport

 • 10. 
  Agendapunt:

Antwoorden op schriftelijk overleg over de resultaten van de uitvoering van instellingsaccreditatie

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H.

Dijkgraaf - 29 april 2022

Antwoorden op vragen commissie over de resultaten van de uitvoering van instellingsaccreditatie (Kamerstuk 31288-901) - 31288-960

Voorstel:

Ter bespreking (tweeminutendebat of v.k.a.?)

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 11 februari 2021

Resultaten van de uitvoering van instellingsaccreditatie - 31288-901

Voorstel:

Ter bespreking (tweeminutendebat of v.k.a.?)

 • 11. 
  Agendapunt:

Doorstroomrecht naar het hoger onderwijs in Europees Nederlands na afronding van een Papiamentstalige mbo-niveau 4

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H.

Dijkgraaf - 9 mei 2022

Doorstroomrecht naar het hoger onderwijs in Europees Nederlands na afronding van een Papiamentstalige mbo-niveau 4 - 35893-7

Voorstel:

Desgewenst betrekken bij de behandeling van wetsvoorstel 35 893. Op 10 mei jl. is bij de Regeling van Werkzaamheden verzocht om de stemmingen uit te stellen en een heropening van het debat te bewerkstelligen.

 • 12. 
  Agendapunt:

SPOED: Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek betreffende de tijdelijke afwijkende inschrijving voor het studiejaar 2022-2023 in verband met COVID-19

Zaak:

Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf -10 mei 2022

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek betreffende de tijdelijke afwijkende inschrijving voor het studiejaar 2022-2023 in verband met COVID-19 - 36095

Voorstel:

Inbrengdatum op zeer korte termijn (mogelijk blanco verslag en aanmelden als hamerstuk?)

Noot:

Om de gevolgen van de studievertraging die studenten oplopen te beperken, wordt met dit wetsvoorstel de mogelijkheid geïntroduceerd om ook voor het studiejaar 2022-2023 studenten in te schrijven voor het hoger onderwijs die ten gevolge van COVID-19 nog niet aan alle vooropleidings- of toelatingseisen voldoen.

De regering stelt voor deze maatregel met spoed te treffen, zodat deze met ingang van het studiejaar 2022-2023 in werking kan treden en studenten en aspirant-studenten perspectief wordt geboden.

 • 13. 
  Agendapunt:

Visie op genderverschillen in het onderwijs en reactie op rapporten van de Onderwijsraad en Stichting School & Veiligheid

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H.

Dijkgraaf - 12 mei 2022

Visie op genderverschillen in het onderwijs en reactie op rapporten van de Onderwijsraad en Stichting School & Veiligheid - 2022Z09261

Voorstel:

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor commissiedebat over de Staat van het Onderwijs.

Toevoegen aan het dossier emancipatiebeleid.

SZW

 • 14. 
  Agendapunt:

Toezegging gedaan tijdens het notaoverleg Hoofdlijnen herinvoering basisbeurs en tegemoetkoming studenten van 4 april 2022

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H.

Dijkgraaf - 22 april 2022

Toezegging gedaan tijdens het notaoverleg Hoofdlijnen herinvoering basisbeurs en tegemoetkoming studenten van 4 april 2022 - 24724-202

Voorstel:

T.z.t. betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel inzake herinvoering van de basisbeurs.

 • 15. 
  Agendapunt:

Zesde incidentele suppletoire begroting inzake suppletieregeling cultuur, ventilatie in scholen en Nationaal Programma Onderwijs

Zaak:

Begroting - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf -20 april 2022

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake suppletieregeling cultuur, ventilatie in scholen en Nationaal Programma Onderwijs) - 36082

Voorstel:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 3 juni 2022 om 10.00 uur.

 • 16. 
  Agendapunt:

Brieven van minister voor Primair en Voorgezet Onderwijs

Antwoord feitelijke vragen inzake Vierde Incidentele Suppletoire Begroting inzake ventilatie en overlopende verplichtingen van onder andere zelftesten en Nationaal Programma Onderwijs

Zaak:

Begroting - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf - 3 februari 2022

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Vierde Incidentele Suppletoire

Begroting inzake ventilatie en overlopende verplichtingen van onder andere zelftesten en Nationaal Programma Onderwijs) - 36022

Voorstel:

Aanmelden voor plenaire behandeling (mogelijk als hamerstuk?).

Zaak:

Brief regering - minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, A.D. Wiersma -25 april 2022

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 36022-3

Voorstel:

Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel.

 • 17. 
  Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Onderwijshuisvesting funderend onderwijs: Een vak apart. Een toekomstbestendig onderwijshuisvestingsstelsel (Kamerstuk 35570-VIII-213)

Zaak:

Brief regering - minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, A.D. Wiersma -20 april 2022

Beantwoording vragen commissie over de IBO Onderwijshuisvesting funderend onderwijs: Een vak apart. Een toekomstbestendig onderwijshuisvestingsstelsel - 35925-VIII-165

Voorstel:

Agenderen voor een te plannen commissiedebat over onderwijshuisvesting funderend onderwijs (kort na zomerreces?).

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.

Slob - 9 april 2021

IBO Onderwijshuisvesting funderend onderwijs: Een vak apart. Een toekomstbestendig onderwijshuisvestingsstelsel - 35570-VIII-213

Voorstel:

Agenderen voor een te plannen commissiedebat over onderwijshuisvesting funderend onderwijs.

Volgcommissie(s):

BiZa

 • 18. 
  Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over de beleidsreactie op het Interdepartementaal Beleid Onderzoek Onderwijshuisvesting: 'Een vak apart. Een toekomstbestendig onderwijshuisvestingsstelsel' (Kamerstuk 35925-VIII-144)

Zaak:

Brief regering - minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, A.D. Wiersma -20 april 2022

Beantwoording vragen commissie over de beleidsreactie op het Interdepartementaal Beleid Onderzoek Onderwijshuisvesting: 'Een vak apart. Een toekomstbestendig onderwijshuisvestingsstelsel' - 35925-VIII-166

Voorstel:

Agenderen voor een te plannen commissiedebat over onderwijshuisvesting funderend onderwijs.

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.

Slob - 21 december 2021

Beleidsreactie op het Interdepartementaal Beleid Onderzoek Onderwijshuisvesting: 'Een vak apart. Een toekomstbestendig onderwijshuisvestingsstelsel' - 35925-VIII-144

Voorstel:

Agenderen voor een te plannen commissiedebat over onderwijshuisvesting funderend onderwijs.

Volgcommissie(s):

BiZa

 • 19. 
  Agendapunt:

Ontwikkelingen Stichtingen voor Persoonlijk Onderwijs

Zaak:

Brief regering - minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, A.D. Wiersma -15 april 2022

Ontwikkelingen Stichtingen voor Persoonlijk Onderwijs - 31289-516

Voorstel:

Ter bespreking (agenderen voor het commissiedebat over de Staat van het onderwijs, op 22 juni a.s.?)

 • 20. 
  Agendapunt:

Uitvoering bekostiging schooljaar 2022-2023 Nationaal Programma Onderwijs

Zaak:

Brief regering - minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, A.D. Wiersma -21 april 2022

Uitvoering bekostiging schooljaar 2022-2023 Nationaal Programma Onderwijs - 35925-VIII-167

Voorstel:

Agenderen voor het commissiedebat Nationaal Programma Onderwijs van 24 mei a.s.

 • 21. 
  Agendapunt:

Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Curriculum funderend onderwijs van 6 april 2022, over curriculum funderend onderwijs

Zaak:

Brief regering - minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, A.D. Wiersma -25 april 2022

Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Curriculum funderend onderwijs van 6 april 2022, over curriculum funderend onderwijs - 31293-618

Voorstel:

Dossier curriculum funderend onderwijs maken en onderhavig document aan toevoegen.

 • 22. 
  Agendapunt:

Afschrift reactie op brief van G5 Bestuurlijk Overleg m.b.t. prioriteit in ambities coalitietakkoord

Zaak:

Brief regering - minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, A.D. Wiersma -22 april 2022

Afschrift reactie op brief van G5 Bestuurlijk Overleg m.b.t. prioriteit in ambities coalitietakkoord - 31293-616

Voorstel:

Agenderen voor commissiedebat van 24 mei a.s. inzake het Nationaal Programma Onderwijs.

 • 23. 
  Agendapunt:

Het onderwijsakkoord 'Samen voor het beste onderwijs'

Zaak:

Brief regering - minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, A.D. Wiersma 22 april 2022

Het onderwijsakkoord 'Samen voor het beste onderwijs' - 31293-615

Voorstel:

Agenderen voor commissiedebat van 24 mei a.s. inzake het Nationaal Programma Onderwijs.

 • 24. 
  Agendapunt:

Masterplan basisvaardigheden en eindrapportage: 'Analyse en evaluatie referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen'

Zaak:

Brief regering - minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, A.D. Wiersma 12 mei 2022

Masterplan basisvaardigheden en eindrapportage: 'Analyse en evaluatie referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen' - 2022Z09176

Voorstel:

Ter bespreking (agenderen voor het Commissiedebat Staat van het Onderwijs van 22 juni a.s. 12.00-16.30 uur, en aan titel van het debat toevoegen: + Masterplan basisvaardigheden?).

Zaak:

Overig - griffier, E.C.E. de Kler - 3 februari 2022

Effectief Leesonderwijs in Nederland (Universiteit Leiden - Paul van den Broek); onderzoek in opdracht van cie. OCW - 2022Z09366

Voorstel:

Ter informatie.

 • 25. 
  Agendapunt:

Antwoorden inzake het schriftelijk overleg van de commissie over Normering eindtoetsen en referentieniveaus primair onderwijs (Kamerstuk 31293-608)

Zaak:

Brief regering - minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, A.D. Wiersma 12 mei 2022

Antwoorden op vragen commissie over Normering eindtoetsen en referentieniveaus primair onderwijs (Kamerstuk 31293-608) - 2022Z09269

Voorstel:

Ter bespreking (een tweeminutendebat plannen of v.k.a).

Zaak:

Brief regering - minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, A.D. Wiersma 28 januari 2022

Normering eindtoetsen en referentieniveaus primair onderwijs - 31293-608

Voorstel:

Ter bespreking (een tweeminutendebat plannen of v.k.a).

 • 26. 
  Agendapunt:

Emancipatie

Verslag van de 66e zitting van de VN Commission on the Status of Women (CSW)

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H.

Dijkgraaf - 21 april 2022

Verslag van de 66e zitting van de VN Commission on the Status of Women (CSW) - 30420-369

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Betrekken bij het dossier Emancipatiebeleid.

KR, BuZa

 • 27. 
  Agendapunt:

Europa

Brief van de voorzitter van de commissie EUZA bij het verslag van de rapporteur EU-werkwijze en informatievoorziening

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, L. Bromet (GroenLinks) - 14 april 2022

Brief van de voorzitter van de commissie EUZA bij het verslag van de rapporteur EU-werkwijze en informatievoorziening - 2022Z07409

Voorstel:

De commissiestaf zal een voorstel doen ter uitwerking van de aanbevelingen van de rapporteur inzake de EU-werkwijze van de Kamer

 • 28. 
  Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda OJCS-Raad 4 en 5 april (cultuur/AV en onderwijs)

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H.

Dijkgraaf - 22 april 2022

Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda OJCS-Raad 4 en 5 april (cultuur/AV en onderwijs) (Kamerstuk 21501-34-380) -21501-34-383

Voorstel:

Agenderen voor eerstvolgende schriftelijk overleg (informele) OJCS Raad.

 • 29. 
  Agendapunt:

Brieven van adviesraden en andere bewindspersonen

Afschrift brief AWTI aan minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. briefadvies Nationale Wetenschapsagenda

Zaak:

Brief derden - Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) te Den Haag - 13 april 2022

Afschrift brief AWTI aan minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. briefadvies Nationale Wetenschapsagenda - 2022Z07478

Voorstel:

Reactie aan minister vragen.

 • 30. 
  Agendapunt:

Aanbieding publicatie "Totale investeringen in Wetenschap en Innovatie (TWIN) 2020-2026" van Rathenau Instituut

Zaak:

Brief derden - Rathenau Instituut te Den Haag - 19 april 2022

Aanbieding publicatie "Totale investeringen in Wetenschap en Innovatie (TWIN) 2020-2026" van Rathenau Instituut - 2022Z07831

Voorstel:

Desgewenst betrekken bij het dossier Wetenschapsbeleid.

 • 31. 
  Agendapunt:

Aanbieding rapport Raad voor Cultuur 'Criteria publieke omroepen biedt geen soelaas'

Zaak:

Brief derden - Raad voor Cultuur (RvC) te Den Haag - 21 april 2022 Aanbieding rapport 'Criteria publieke omroepen biedt geen soelaas' van RvC -2022Z08173

Voorstel:

Reactie aan staatssecretaris vragen.

 • 32. 
  Agendapunt:

Brief van de leden De Hoop en Van der Molen inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Wijziging in de Leerplichtwet 1969 en enkele andere wetten ter introductie van de verlengde kwalificatieplicht

Zaak:

Brief van Nd/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H.E. de Hoop (PvdA) - 13 mei 2022

Brief van de leden De Hoop en Van der Molen inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel - 33925-5

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 33. 
  Agendapunt:

Noot:

Planning van werkzaamheden

Inventarisatie wensen t.a.v. Werkprogramma Onderwijsraad 2023

De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviesorgaan voor regering en parlement. De Raad is gestart met de voorbereiding voor het Werkprogramma 2023, dat in september 2022 verschijnt. De Raad kijkt naar onderwijsbeleid en wetgeving en naar het functioneren van het onderwijsstelsel, met als focus oplossingen voor de lange termijn. De leden zijn via de mail benaderd over advieswensen.

Voorstel: vaststellen advieswens.

 • 34. 
  Agendapunt:

Inventarisatie wens briefing door Rekenkamer inzake verantwoordingsstukken (te verwachten op 18 mei)

 • 35. 
  Agendapunt:

Planning van de rondetafelgesprekken Seksueel grensoverschrijdend gedrag, internationaal en Preventie van straatintimidatie vrouwen

Noot:

Resultaat inventarisatie deelname aan rondetafelgesprekken "Seksueel grensoverschrijdend gedrag, internationaal" en "Preventie van straatintimidatie vrouwen": woensdag 8 juni a.s. 10.00-13.00 en 14.00-16.00 uur

Volgens de strakkere aanwezigheidsregels (minimaal vier leden + voorzitter) is er voldoende aanwezigheid om onderstaande commissieactiviteiten in te plannen. Ten aanzien van tweede rondetafel is verzocht deze niet aansluitend te plannen.

Het verzoek is om dit in deze OCW-procedurevergadering dit vast te stellen, dan wordt een andere datum gezocht.

 • 1. 
  RONDETAFELGESPREK Seksueel grensoverschrijdend gedrag, internationaal 8-6-2022, 10.00-13.00: initiatiefnemers Van der Laan (D66), Werner (CDA) en de Hoop (PvdA ) + Van der Woude-VVD + Slootweg-CDA
 • 2. 
  RONDETAFELGESPREK over preventie straatintimidatie vrouwen (8-6-2022, 14.00-16.00; verzoek later plannen): initiatiefnemers Van der Woude (VVD), van der Laan (D66), Werner (CDA) + Slootweg-CDA
 • 36. 
  Agendapunt:    Stukken van het vervallen plenair debat over kansenongelijkheid

Zaak:    Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.

Slob - 18 december 2020

Beleidsagenda tegen segregatie in het funderend onderwijs - 31293-571 Voorstel:    Agenderen voor het dossier Achterstandenbeleid en kansengelijkheid.

Zaak:    Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.

Slob - 18 december 2020

Toelatingsbeleid en toegankelijkheid in het funderend onderwijs - 31293-572 Voorstel:    Agenderen voor het dossier Achterstandenbeleid en kansengelijkheid.

Zaak:    Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van

Engelshoven - 8 oktober 2020

Toegankelijk hoger onderwijs: selectie en beleidsreactie Monitor beleidsmaatregelen 2019-2020 - 31288-883

Voorstel:    (Desgewenst) betrekken bij het plenair debat over toegangelijkheid en

studiefinanciering.

 • 37. 
  Agendapunt

Commissieactiviteiten

 • • 
  do 19-05-2022 12.00 - 13.00 Gesprek met delegatie van het Vlaamse Parlement
 • • 
  di 24-05-2022 16.30 - 20.00 Commissiedebat Nationaal Programma Onderwijs
 • • 
  wo 25-05-2022 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021

het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021, vragen aan regering

(R: aan regering)

 • • 
  wo 25-05-2022 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 vragen aan de Rekenkamer

(ARK: aan Algemene Rekenkamer)

 • • 
  di 07-06-2022 13.45 - 14.00 Petitie Doughnut Party aanbieding petitie om experiment promotieonderwijs te beëindigen
 • • 
  wo 15-06-2022 13.00 - 14.00 Gesprek Inspecteur-generaal over de Staat van het Onderwijs 2022
 • • 
  wo    22-06-2022    12.00    -    16.30    Commissiedebat Staat    van    het    Onderwijs
 • • 
  vr 24-06-2022 10.00 - 14.00 Vergadering Cursus Kennisversterking inzake Vrijheid van onderwijs, artikel 23 GW
 • • 
  do 30-06-2022 10.00 - 14.00 Commissiedebat Beleidsbrief Hoger onderwijs en wetenschap
 • • 
  do 20-10-2022 10.15 - 11
 • • 
  do 10-11-2022 10.15 - 11
 • • 
  do 24-11-2022 10.15 - 11
 • • 
  do 08-12-2022 10.15 - 11
 • • 
  do 22-12-2022 10.15 - 11
 

15

Procedurevergadering

15

Procedurevergadering

15

Procedurevergadering

15

Procedurevergadering

15

Procedurevergadering

 • 38. 
  Agendapunt:    Opvragen wetgevingsagenda OCW

Noot:    Naar aanleiding van het rapport Versterking functies Tweede Kamer - Meer

dan de som der delen' is onder meer besloten om regelmatig 'strategische procedurevergaderingen' te organiseren. Het idee van de strategische procedurevergadering (spv) is dat de commissie verder vooruitkijkt naar aankomende wetgeving en beleid (zowel op nationaal als op EU-niveau), afspraken maakt over de eigen werkwijze en over de werkwijze tussen de commissie en de bewindspersonen en daarop (in volgende spv's) tussentijds kan terugblikken.

Een eerste strategische procedurevergadering OCW is gepland op 9 juni a.s. 10.30-11.30 uur. De staf bereidt een notitie voor.

Voorstel: Bewindslieden OCW verzoeken om wetgevingsagenda aan de Kamer te doen toekomen vóór 1 juni a.s.

 • 39. 
  Agendapunt:    Aanhangige wetgeving OCW (exclusief initiatiefwetgeving)

Noot:    36082 Begroting Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake suppletieregeling cultuur, ventilatie in scholen en Nationaal Programma Onderwijs)

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf 20-04-2022 Inbrengdatum op 3 juni 2022 (zie agenda heden).

36022 Begroting Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Vierde Incidentele Suppletoire Begroting inzake ventilatie en overlopende verplichtingen van onder andere zelftesten en Nationaal Programma Onderwijs)

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf 03-02-2022 19 mei 2022: aangemeld voor plenair.

35968 Wetgeving Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 (Archiefwet 2021)

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob 17-11-2021 7 april 2022: inbreng verslag wetsvoorstel geleverd.

35920 Wetgeving Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs) minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob 30-09-2021 29 oktober 2021: inbreng verslag wetsvoorstel geleverd.

35893 Wetgeving Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES in verband met uitbreiding van de uitzonderingsmogelijkheid om het onderwijs en de examens van mbo-opleidingen op Bonaire in het Papiaments aan te bieden

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven 16-072021

10 mei 2022: stemmingen uitgesteld; heropening debat verzocht.

35765 Wetgeving Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het toevoegen van decentrale loting als selectiemethode voor opleidingen met capaciteitsfixus in het hoger onderwijs

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven 12-032021

11 februari 2022: inbreng verslag wetsvoorstel geleverd.

Rondvraag Overig

Geen agendapunten

Activiteiten in het kader van Versterking Kennispositie van de Kamer

Geen agendapunten Overig (openbaar)

Geen agendapunten Overig (besloten)

 • 40. 
  Agendapunt:

Zaak:

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

Rondetafelgesprek Huisvesting (incl VNG en brancheorganisatie ventilatie)

Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 12 mei 2022

Voorstel RTG Onderwijshuisvesting en ventilatie (PV 19 mei 2022) -

2022Z09268

Ter bespreking (opzet vaststellen en deelname op woensdagmiddag 6 juli van 14.00 - 16.45 uur inventariseren, alvorens uitnodigingen uitgaan).

Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 15 februari 2022 Stafnotitie IBO onderwijshuisvesting - 2022Z02825 Ter informatie.

Griffier:

Activiteitnummer:

E.C.E. de Kler 2022A04140

12


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.