Motie Inge van Dijk over aandacht in de advisering van de Sportraad voor kansengelijkheid - Regels omtrent de instelling van de Nederlandse Sportraad (Wet op de Nederlandse Sportraad)

Deze motie i is onder nr. 10 toegevoegd aan wetsvoorstel 35983 - Wet op de Nederlandse Sportraad i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Regels omtrent de instelling van de Nederlandse Sportraad (Wet op de Nederlandse Sportraad); Motie; Motie van het lid Inge van Dijk over aandacht in de advisering van de Sportraad voor kansengelijkheid
Document­datum 18-05-2022
Publicatie­datum 19-05-2022
Nummer KST3598310
Kenmerk 35983, nr. 10
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

35 983

Regels omtrent de instelling van de Nederlandse Sportraad (Wet op de Nederlandse Sportraad)

Nr. 10

MOTIE VAN HET LID INGE VAN DIJK

Voorgesteld 18 mei 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat voldoende sporten en bewegen van groot belang is voor gezondheid en welzijn;

van mening dat gelijke toegang tot sport en bewegen daarmee een belangrijke factor is voor kansengelijkheid;

constaterende dat blijkt dat kinderen uit gezinnen met een laag inkomen beduidend minder sporten dan kinderen uit welgestelde gezinnen;

constaterende dat tevens blijkt dat mensen met een beperking beduidend minder sporten dan mensen zonder een beperking;

verzoekt de regering aan de Nederlandse Sportraad de wens van de Kamer mee te geven in de advisering in het bijzonder rekening te houden met bevordering van kansengelijkheid, waarbij specifiek wordt ingegaan op het bevorderen van sporten en bewegen door enerzijds kinderen uit gezinnen met een laag inkomen en anderzijds mensen met een beperking,

en gaat over tot de orde van de dag.

Inge van Dijk

kst-35983-10 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2022

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 35 983, nr. 10


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.