Motie Rudmer Heerema over het bevorderen van sportparticipatie door ouderen - Regels omtrent de instelling van de Nederlandse Sportraad (Wet op de Nederlandse Sportraad)

Deze motie i is onder nr. 12 toegevoegd aan wetsvoorstel 35983 - Wet op de Nederlandse Sportraad i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Regels omtrent de instelling van de Nederlandse Sportraad (Wet op de Nederlandse Sportraad); Motie; Motie van het lid Rudmer Heerema over het bevorderen van sportparticipatie door ouderen
Document­datum 18-05-2022
Publicatie­datum 19-05-2022
Nummer KST3598312
Kenmerk 35983, nr. 12
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

35 983

Regels omtrent de instelling van de Nederlandse Sportraad (Wet op de Nederlandse Sportraad)

Nr. 12

MOTIE VAN HET LID RUDMER HEEREMA

Voorgesteld 18 mei 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een groot deel van de 55-plussers te weinig beweegt en naarmate zij ouder worden, steeds minder voldoet aan de beweegricht-lijnen;

overwegende dat te weinig bewegen het risico op een verscheidenheid aan aandoeningen en lichamelijke beperkingen verhoogt;

overwegende dat gezonde en fitte ouderen minder vaak een beroep hoeven te doen op maatschappelijke ondersteuning;

constaterende dat geen van de adviezen van de Nederlandse Sportraad is toegespitst op het stimuleren van de sportparticipatie van ouderen;

verzoekt de Nederlandse Sportraad een onderzoek te laten uitvoeren naar het bevorderen van de sportparticipatie van ouderen, waarbij betrokken wordt of er een ouderensport- en beweegfonds moet komen en hoe de afstand van ouderen tot sport kan worden verkleind of weggenomen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Rudmer Heerema

kst-35983-12 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2022

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 35 983, nr. 12


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.