Motie Van Nispen over de Nederlandse sport minder afhankelijk maken van sponsoring door gokbedrijven - Regels omtrent de instelling van de Nederlandse Sportraad (Wet op de Nederlandse Sportraad)

Deze motie i is onder nr. 11 toegevoegd aan wetsvoorstel 35983 - Wet op de Nederlandse Sportraad i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Regels omtrent de instelling van de Nederlandse Sportraad (Wet op de Nederlandse Sportraad); Motie; Motie van het lid Van Nispen over de Nederlandse sport minder afhankelijk maken van sponsoring door gokbedrijven
Document­datum 18-05-2022
Publicatie­datum 19-05-2022
Nummer KST3598311
Kenmerk 35983, nr. 11
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

35 983

Regels omtrent de instelling van de Nederlandse Sportraad (Wet op de Nederlandse Sportraad)

Nr. 11

MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN

Voorgesteld 18 mei 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Nederlandse sport op dit moment voor haar financiering voor een groot deel afhankelijk is van bijdrages van loterijen en sponsorovereenkomsten met gokbedrijven;

stelt de Kamer voor om de Nederlandse Sportraad om advies te vragen over de vraag of en zo ja hoe de Nederlandse sport minder afhankelijk kan worden van opbrengsten uit kansspelen en van sponsoring van gokbedrijven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen

kst-35983-11 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2022

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 35 983, nr. 11


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.