Besluitenlijst procedurevergadering vrijdag 1 juli 2022

1.

Kerngegevens

Officiële titel Besluitenlijst procedurevergadering vrijdag 1 juli 2022
Document­datum 01-07-2022
Publicatie­datum 05-07-2022
Kenmerk 2021A06844 6
Commissie(s) Digitale Zaken (oud) (DiZa)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Den Haag, 5 juli 2022

HERZIENE AGENDA: i.v.m. toevoeging brief 3 op brievenlijst alsmede toevoeging agendapunten 3, 8 t/m 11 (*)

Voortouwcommissie:    vaste commissie voor Digitale Zaken

 

Volgcommissie(s):

BiZa

i.v.m. agendapunt

10, 11, 12

 

EU

i.v.m. agendapunt

12

 

EZK

i.v.m. agendapunt

4, 6, 7

 

J&V

i.v.m. agendapunt

3, 8

Activiteit:

Datum:

Tijd:

Openbaar/besloten:

Procedurevergadering

woensdag 6 juli 2022 11.00 - 12.00 uur openbaar

Onderwerp:

 • 1. 
  Agendapunt:

Zaak:

Voorstel:

Procedurevergadering

Regeling van werkzaamheden

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden commissie voor Digitale Zaken d.d. 6 juli 2022

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, L. Boeve - 1 juli 2022 - 2021Z19957 Ter bespreking.

Brievenlijst

 • 2. 
  Agendapunt:    Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

Wet- en regelgeving

3.(*) Agendapunt:    Wijziging van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen in

verband met de uitbreiding van de bevoegdheid van de Minister van Justitie en Veiligheid om dreigings- en incidentinformatie over de netwerk- en informatiesystemen van niet-vitale aanbieders te verstrekken aan deze aanbieders en aan organisaties die objectief kenbaar tot taak hebben om andere organisaties of het publiek te informeren over dreigingen en incidenten ten behoeve van deze aanbieders

Zaak:    Wetgeving - minister van Justitie en Veiligheid, D. Yesilgöz-Zegerius - 21 april

2022 - Wijziging van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen in verband met de uitbreiding van de bevoegdheid van de Minister van Justitie en Veiligheid om dreigings- en incidentinformatie over de netwerk- en informatiesystemen van niet-vitale aanbieders te verstrekken aan deze aanbieders en aan organisaties die objectief kenbaar tot taak hebben om andere organisaties of het publiek te informeren over dreigingen en incidenten ten behoeve van deze aanbieders - 36084

 

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Aanmelden voor plenaire behandeling.

J&V

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Justitie en Veiligheid, D. Yesilgöz-Zegerius - 4 juli 2022

36084 Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen in verband met de uitbreiding van de bevoegdheid van de Minister van Justitie en Veiligheid om dreigings- en incidentinformatie over de netwerk- en informatiesystemen van niet-vitale aanbieders te verstrekken aan deze aanbieders en aan organisaties die objectief kenbaar tot taak hebben om andere organisaties of het publiek te informeren over dreigingen en incidenten ten behoeve van deze aanbieders -2022Z13923

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 4. 
  Agendapunt:

Brieven bewindspersonen

Voortgang Digital Trust Center - informatiedienst

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens - 27 juni 2022

Voortgang Digital Trust Center - informatiedienst - 26643-864

Voorstel:

Agenderen voor het commissiedebat Online veiligheid en cybersecurity d.d. 14 september 2022.

Volgcommissie(s):

EZK

 • 5. 
  Agendapunt:

Vertraging invoering ICT-infrastructuur Logius

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, A.C. van Huffelen - 27 juni 2022

Vertraging invoering ICT-infrastructuur Logius - 26643-866

Voorstel:

Noot:

Voor kennisgeving aannemen.

In de brief wordt toegezegd dat nadere informatie volgt na het zomerreces.

 • 6. 
  Agendapunt:

Evaluatierapport Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens - 29 juni 2022

Evaluatierapport Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software - 26643-867

Voorstel:

Agenderen voor het nog ongeplande commissiedebat Digitale infrastructuur en economie.

Volgcommissie(s):

EZK

 • 7. 
  Agendapunt:

Voortgang Datavisie Handelregister

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens - 29 juni 2022

Voortgang Datavisie Handelregister - 32761-240

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Schriftelijk overleg voeren na het zomerreces.

EZK

8.(*) Agendapunt:

Cybersecuritybeeld Nederland 2022 (CSBN2022)

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, D. Yesilgöz-Zegerius - 4 juli 2022

Cybersecuritybeeld Nederland 2022 (CSBN2022) - 2022Z13888

Voorstel:

Agenderen voor het commissiedebat Online veiligheid en cybersecurity d.d. 14 september 2022.

Noot:

De minister geeft in haar brief aan dat de kabinetsreactie hierop volgt in de nieuwe Nederlandse Cybersecuritystrategie (NLCS) die in oktober wordt toegestuurd. Tevens wordt dan ook de kabinetsreactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) ’Kwetsbaar door software: lessen naar aanleiding van beveiligingslekken door software van Citrix' toegestuurd.

Volgcommissie(s):

J&V

9.(*)Agendapunt:

Toestemming voor deelname aan een technische briefing over Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, D. Yesilgöz-Zegerius - 4 juli 2022

Toestemming voor deelname aan een technische briefing over Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) - 2022Z13942

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 10. 
  Agendapunt:

(*)

Reactie op het onderzoeksrapport van Amnesty International over 'Xenofobe Machines'

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, A.C. van Huffelen - 4 juli 2022

Reactie op het onderzoeksrapport van Amnesty International over 'Xenofobe Machines' - 2022Z13979

Voorstel:

Agenderen voor het commissiedebat Inzet algoritmes en data-ethiek binnen de rijksoverheid d.d. 29 september 2022.

Volgcommissie(s):

BiZa

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 26 november 2021

Beantwoording vraag, gesteld tijdens het Commissiedebat Telecomraad van

24 november 2021, over verplichte mensenrechtentoets bij hoog risico AI-systemen - 26643-800

Voorstel:

Agenderen voor het commissiedebat Inzet algoritmes en data-ethiek binnen de rijksoverheid d.d. 29 september 2022.

Noot:

Tijdens de procedurevergadering d.d. 15 december 2021 heeft de commissie besloten dit stuk aan te houden tot ontvangst van de puntsgewijze kabinetsreactie op de beleidsadviezen uit het rapport 'Xenophobic Machines' van Amnesty International.

 • 11. 
  Agendapunt:

(*)

Eindconclusie onderzoek in het kader van de uitvoering van de motie van het lid Marijnissen c.s. over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd (Kamerstuk 35510-21)

Zaak:

Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. Rutte - 1 juli 2022 Eindconclusie onderzoek in het kader van de uitvoering van de motie van het lid Marijnissen c.s. over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd (Kamerstuk 35510-21) - 26643-889

Agenderen voor het commissiedebat Inzet algoritmes en data-ethiek binnen de rijksoverheid d.d. 29 september 2022.

Voorstel:

Volgcommissie(s):    BiZa

 
 

Europa

 • 12. 
  Agendapunt:

Fiche: Mededeling een digitaal decennium voor kinderen en jongeren

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 17 juni

2022

Fiche: Mededeling een digitaal decennium voor kinderen en jongeren -2022Z12440

Voorstel:

Schriftelijk overleg voeren na het zomerreces.

Volgcommissie(s):

BiZa, EU

 • 13. 
  Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Verordening Informatiebeveiliging in de instellingen, organen en instanties van de Unie (Kamerstuk 22112-3405)

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, D. Yesilgöz-Zegerius - 27 juni 2022

Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Verordening Informatiebeveiliging in de instellingen, organen en instanties van de Unie (Kamerstuk 22112-3405) - 22112-3451

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 

Planning van werkzaamheden

 • 14. 
  Agendapunt:    Overzicht geplande commissieactiviteiten commissie Digitale Zaken

Voorstel:    Ter informatie.

Commissieactiviteiten

05-07-2022 17.30 - 18.30 Technische briefing Overzicht informatiedeling Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)

06-09-2022 17.30 - 19.00 Rondetafelgesprek Digitale weerbaarheid 09-09-2022 10.00 - 12.00 Werkbezoek Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)

13- 09-2022 17.00 - 19.00 Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek Artificiële Intelligentie

14- 09-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Online veiligheid en cybersecurity

15- 09-2022 10.30 - 11.30 Technische briefing Adviescollege ICT-Toetsing

19- 09-2022 14.00 - 16.00 Werkbezoek Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

29- 09-2022 13.30 - 16.30 Commissiedebat Inzet algoritmes en data-ethiek binnen de rijksoverheid

06-10-2022 10.00 - 14.00 Commissiedebat Kunstmatige intelligentie

20- 10-2022 13.00 - 17.00 Commissiedebat Bescherming persoonsgegevens en digitale grondrechten

30- 11-2022 10.00 - 12.00 Commissiedebat Telecomraad (Formeel) d.d. 6 december 2022

Procedurevergaderingen

06-07-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering 07-09-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering 28-09-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering 05-10-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering 19-10-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering 09-11-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering 23-11-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering 07-12-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering 21-12-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering

 • 15. 
  Agendapunt:    Overzicht ongeplande commissieactiviteiten commissie Digitale Zaken

Voorstel:    Ter informatie.

Commissieactiviteiten

Commissiedebat Digitaal burgerschap en democratie Commissiedebat Digitale infrastructuur en economie Commissiedebat Digitaliserende overheid Commissiedebat Opkomende en toekomstige technologieën Werkbezoek Digitale weerbaarheid (wordt gepland in Q3)

Rondvraag

Geen agendapunten Besloten deel

 • 16. 
  Agendapunt:

Zaak:

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

Rol van de commissie Digitale Zaken in de begrotings- en verantwoordingscyclus

Overig - Voorzitter van de Tweede Kamer, V.A. Bergkamp (D66) - 28 juni 2022

Verzoek commissie Digitale Zaken - 2022Z13436 Ter bespreking.

Stafnotitie - griffier, L. Boeve - 29 juni 2022

Stafnotitie - Rol commissie Digitale Zaken in begrotings- en

verantwoordingscyclus - 2022Z13565

Ter bespreking, zie beslispunten in de stafnotitie.

 • 17. 
  Agendapunt:    Thema's kennisagenda

Zaak:    Stafnotitie - griffier, L. Boeve - 29 juni 2022

Stafnotitie - Thema's kennisagenda - 2022Z13554 Voorstel:    Ter bespreking, zie beslispunten in de stafnotitie.

Zaak:    Stafnotitie - griffier, L. Boeve - 22 juni 2022

Stafnotitie - Overzicht mogelijke AI-werkbezoeken en AI-labs - 2022Z12718 Voorstel:    Ter bespreking, zie beslispunten in de stafnotitie.

 
 • 18. 
  Agendapunt:

Voortzetting bespreking strategische procedurevergadering inzake aangehouden voortouwonderwerp

Zaak:

Stafnotitie - griffier, L. Boeve - 29 juni 2022

Stafnotitie - Achtergrondinformatie tbv voortzetting bespreking strategische procedurevergadering inzake aangehouden voortouwonderwerp - 2022Z13561

Voorstel:

Ter bespreking.

Griffier:

 • L. 
  Boeve

Activiteitnummer:

2021A06844

6


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.