36120-IX Verslag houdende een lijst van vragen inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

1.

Kerngegevens

Officiële titel 36120-IX Verslag houdende een lijst van vragen inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Document­datum 26-07-2022
Publicatie­datum 26-07-2022
Nummer NDSTK2022D24889
Kenmerk kenmerk NDSTK2022D24889
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

2022D24889 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN

De vaste commissie voor Financiën heeft over een brief van de Minister van Financiën inzake de Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 36 120 IX) de navolgende vragen ter beantwoording aan de Minister voorgelegd.

De voorzitter van de commissie,

Tielen

De adjunct-griffier van de commissie,

Lips

Nr Vraag

1    Klopt het dat in het coalitieakkoord op de Aanvullende Post cumulatief 48 miljoen euro is gereserveerd voor het opzetten van een laagdrempelige fiscale rechtshulp en dat het voor het jaar 2022 gaat om een bedrag van drie miljoen euro?

2    Klopt het dat op basis van de op dit moment vastgestelde uitvoeringstoetsen 14 miljoen euro in 2022 en 85,8 miljoen euro cumulatief in 2023-2025 overgeheveld wordt van de Aanvullende Post naar de begroting van het Ministerie van Financiën?

3    Klopt het dat de gereserveerde middelen op de Aanvullende Post voor een laagdrempelige fiscale rechtshulp nog niet zijn overgeheveld naar de begroting van het Ministerie van Financiën? Zo ja, kunt u toelichten wat hiervoor de reden is en welke overwegingen tot dit besluit hebben geleid?

4    Klopt het dat de gereserveerde middelen op de Aanvullende Post voor uitvoeringskosten Belastingdienst slechts voor circa een derde van het totaal beschikbare bedrag worden overgeheveld naar de begroting van het Ministerie van Financiën? Zo ja, kunt u toelichten wat hiervoor de reden is en welke overwegingen tot dit besluit hebben geleid?

5    Wanneer verwacht u het resterende deel van 36 miljoen euro voor uitvoeringskosten Belastingdienst 2022 aan de begroting toe te voegen?

6    Kunt u aangeven wanneer u verwacht de bedragen van de coalitiemiddelen die op de Aanvullende Post staan gereserveerd voor laagdrempelige fiscale rechtshulp toe te bedelen aan de begroting van het Ministerie van Financiën?

7    Kunt u aangeven hoe de gereserveerde middelen voor 2022 ook daadwerkelijk in 2022 worden ingezet om een start te maken met het opzetten van een laagdrempelige fiscale rechtshulp?

8    Kunt u aangeven of er voor het opzetten van een laagdrempelige fiscale rechtshulp al een bestedingsvoorstel is uitgewerkt door het Ministerie van Financiën?

9    Kunt u aangeven welk aandeel van huurtoeslagontvangers volgens het Centraal Planbureau (CPB) volgend jaar met betaalbaarheids-problemen zouden kunnen kampen?

10    Kunt u aangeven welk aandeel van zorgtoeslagontvangers volgens het CPB volgend jaar met betaalbaarheidsproblemen zouden kunnen kampen?

11    Kunt u de 4,6 miljard euro aan minder belastingontvangsten nader toelichten en uitsplitsen?

12    Kunt u middels een tijdlijn weergeven wanneer en hoeveel Griekenland zal aflossen aan leningen?

13    Kunt u toelichten waarom de ontvangsten bij de post «dividenden staatsdeelnemingen» in de periode 2023-2025 naar beneden toe zijn bijgesteld? Kunt u tevens de bijbehorende bedragen nader toelichten: om welke staatsdeelnemingen gaat het hier?

14    Kunt u aangeven hoeveel de toeslagenaffaire in totaal zal kosten en dit tevens uitsplitsen? Hoeveel gedupeerden zijn er inmiddels gecompenseerd en hoeveel moeten nog worden gecompenseerd? Kunt u een update geven van het aantal aanmeldingen, beoordelingen en uitbetalingen?

15    Is de versterking van het apparaat van de Uitvoeringsorganisatie Hertstel Toeslagen (UHT) al inclusief de 1500 fte waarnaar de Staatssecretaris wil groeien (VGR)? Zo nee, hoeveel gaat het groeien naar 1500 fte additioneel kosten?

16    Heeft de herziene planning van 13 juni 2022 van de UHT nog budgettaire gevolgen?

2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.