Besluit 2022/1206 - Toetreding van de EU tot het Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in burgerlijke of handelszaken

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 14 juli 2022 gepubliceerd en is op 12 juli 2022 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Besluit (EU) 2022/1206 van de Raad van 12 juli 2022 betreffende de toetreding van de Europese Unie tot het Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in burgerlijke of handelszaken

officiële Engelstalige titel

Council Decision (EU) 2022/1206 of 12 July 2022 concerning the accession of the European Union to the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2022/1206
Regdoc-nummer ST(2021)13494
Origineel voorstel COM(2021)388 NLEN
Celex-nummer i 32022D1206

3.

Key dates

Document 12-07-2022; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 14-07-2022; PB L 187 p. 1-3
Inwerkingtreding 12-07-2022; in werking datum document zie art 5
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

14.7.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 187/1

 

BESLUIT (EU) 2022/1206 VAN DE RAAD

van 12 juli 2022

betreffende de toetreding van de Europese Unie tot het Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in burgerlijke of handelszaken

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 81, lid 2, punt a), en artikel 218, lid 6, tweede alinea, punt a), v),

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Gezien de goedkeuring door het Europees Parlement (1),

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Het Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in burgerlijke of handelszaken (“het verdrag”) is op 2 juli 2019 gesloten onder auspiciën van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht.

 

(2)

Het verdrag heeft tot doel de toegang tot de rechter wereldwijd te bevorderen door intensievere internationale justitiële samenwerking. Het verdrag wil met name de risico’s en kosten in verband met grensoverschrijdende rechtszaken en geschillenbeslechting verminderen en daardoor de internationale handel, investeringen en mobiliteit vergemakkelijken.

 

(3)

De Unie heeft actief deelgenomen aan de onderhandelingen die tot de aanneming van het verdrag hebben geleid, en deelt de doelstellingen ervan.

 

(4)

Momenteel hebben burgers en bedrijven van de Unie die een in de Unie gegeven vonnis willen laten erkennen en ten uitvoer leggen in een land buiten de Unie, te maken met juridische versnippering, omdat er tot dusver geen integraal internationaal kader bestaat voor de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in burgerlijke en handelszaken. Door de toenemende internationale handels- en investeringsstromen zijn de juridische risico’s voor burgers en bedrijven van de Unie nog groter geworden.

 

(5)

Die situatie moet derhalve aangepakt worden door een voorspelbaar systeem van grensoverschrijdende erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen in burgerlijke of handelszaken in te voeren. Die doelstellingen kunnen alleen bereikt worden via een stelsel van wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen tussen staten, zoals het stelsel dat in het verdrag is neergelegd. Tegelijkertijd zou het verdrag de erkenning en tenuitvoerlegging van in derde landen gegeven vonnissen in de Unie alleen toestaan als de grondbeginselen van het Unierecht geëerbiedigd worden.

 

(6)

Op grond van artikel 26 van het verdrag kunnen regionale organisaties voor economische integratie die bevoegd zijn voor sommige of alle in het verdrag geregelde aangelegenheden, zoals de Unie, het verdrag ondertekenen, aanvaarden, goedkeuren of ertoe toetreden.

 

(7)

Op grond van artikel 3, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) is de Unie exclusief bevoegd een internationale overeenkomst te sluiten voor zover de sluiting ervan gevolgen kan hebben voor gemeenschappelijke regels of de strekking daarvan kan wijzigen. Het verdrag heeft gevolgen voor de wetgeving van de Unie, met name voor Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad (2). Bijgevolg is de Unie exclusief bevoegd ter zake van alle aangelegenheden die in het verdrag geregeld worden.

 

(8)

Op grond van artikel 24, lid 3, en artikel 28 van het verdrag kan toetreding tot het verdrag plaatsvinden vóór de inwerkingtreding ervan.

 

(9)

De Unie moet derhalve toetreden tot het verdrag.

 

(10)

Bij toetreding tot het verdrag moet de Unie overeenkomstig artikel 27 van het verdrag verklaren dat zij de bevoegdheid uitoefent ter zake van alle in het verdrag geregelde aangelegenheden. Het verdrag zou bijgevolg bindend zijn voor de lidstaten door de...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.