Besluit 2022/567 - Standpunt EU in de Partnerschapsraad die is opgericht bij de Handels- en samenwerkingsovereenkomst met het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot de vaststelling van operationele richtsnoeren voor het functioneren van het Forum voor het maatschappelijk middenveld

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 4 april 2022 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Besluit (EU) 2022/567 van de Raad van 4 april 2022 betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de Partnerschapsraad die is opgericht bij de Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds, met betrekking tot de vaststelling van operationele richtsnoeren voor het functioneren van het Forum voor het maatschappelijk middenveld

officiële Engelstalige titel

Council Decision (EU) 2022/567 of 4 April 2022 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Partnership Council established by the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part, on the adoption of the operational guidelines for the conduct of the Civil Society Forum
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2022/567
Origineel voorstel COM(2022)49 NLEN
Celex-nummer i 32022D0567

3.

Wettekst

8.4.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 109/48

 

BESLUIT (EU) 2022/567 VAN DE RAAD

van 4 april 2022

betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de Partnerschapsraad die is opgericht bij de Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds, met betrekking tot de vaststelling van operationele richtsnoeren voor het functioneren van het Forum voor het maatschappelijk middenveld

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name de artikelen 43 en 91, artikel 100, lid 2, en artikel 207, lid 4, eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds (de “Handels- en samenwerkingsovereenkomst”), is door de Unie gesloten bij Besluit (EU) 2021/689 van de Raad (1) en is op 1 mei 2021 in werking getreden; zij werd sinds 1 januari 2021 voorlopig toegepast.

 

(2)

Krachtens artikel 14 van de Handels- en samenwerkingsovereenkomst moet de Partnerschapsraad die is opgericht bij die overeenkomst, de operationele richtsnoeren voor het functioneren van het Forum voor het maatschappelijk middenveld (de “richtsnoeren”) vaststellen.

 

(3)

Het is dan ook passend het standpunt te bepalen dat namens de Unie in de Partnerschapsraad moet worden ingenomen met betrekking tot de vaststelling van de richtsnoeren.

 

(4)

Teneinde een tijdige vaststelling van de richtsnoeren mogelijk te maken, moet dit besluit in werking treden op de datum waarop het wordt vastgesteld,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het standpunt dat namens de Unie moet worden ingenomen in de Partnerschapsraad die is opgericht bij de Handels- en samenwerkingsovereenkomst over een overeenkomstig artikel 14 van die overeenkomst te nemen besluit, is gebaseerd op de aan dit besluit gehechte operationele ontwerprichtsnoeren voor het functioneren van het Forum voor het maatschappelijk middenveld.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de vaststelling ervan.

Gedaan te Luxemburg, 4 april 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

  • R. 
    BACHELOT-NARQUIN
 

  • (1) 
    Besluit (EU) 2021/689 van de Raad van 29 april 2021 betreffende de sluiting, namens de Unie, van de Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds, en van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake beveiligingsprocedures voor de uitwisseling en bescherming van gerubriceerde gegevens (PB L 149 van 30.4.2021, blz. 2).
 

BIJLAGE

RICHTSNOEREN VOOR HET FORUM VOOR HET MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD

in het kader van de Handels- en samenwerkingsovereenkomst

In artikel 14, leden 1 en 2, van de Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds (de “Handels- en samenwerkingsovereenkomst”) is bepaald dat de Partijen het instellen faciliteren van een Forum voor het maatschappelijk middenveld, dat bestaat uit vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (“het Verenigd Koninkrijk”) en ten minste eenmaal per jaar bijeenkomt, tenzij anders overeengekomen door de Partijen. Verder bepaalt de...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

4.

Origineel voorstel

 

5.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.