Besluit 2022/871 - Wijziging van Beschikking 2003/17/EG wat betreft de toepassingsperiode ervan en de gelijkwaardigheid van in Bolivia verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaigranen en gewassen voor de teelt van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen en de gelijkwaardigheid van in Bolivia voortgebrachte zaaigranen en zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 1 december -1 gepubliceerd en is op 23 juni 2022 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Besluit (EU) 2022/871 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2022 tot wijziging van Beschikking 2003/17/EG van de Raad wat betreft de toepassingsperiode ervan en de gelijkwaardigheid van in Bolivia verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaigranen en gewassen voor de teelt van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen en de gelijkwaardigheid van in Bolivia voortgebrachte zaaigranen en zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen

officiële Engelstalige titel

Decision (EU) 2022/871 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2022 amending Council Decision 2003/17/EC as regards its period of application and as regards the equivalence of field inspections carried out in Bolivia on cereal seed-producing crops and oil and fibre plant seed-producing crops and the equivalence of cereal seed and oil and fibre plant seed produced in Bolivia
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2022/871
Origineel voorstel COM(2022)26 NLEN
Celex-nummer i 32022D0871

3.

Key dates

Document 30-05-2022; datum van ondertekening
Bekendmaking in Publicatieblad 01-12--1; OJ L 152, p. 109–111
Ondertekening 30-05-2022
Inwerkingtreding 23-06-2022; in werking datum publicatie +20 zie art 2
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

3.6.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 152/109

 

BESLUIT (EU) 2022/871 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 30 mei 2022

tot wijziging van Beschikking 2003/17/EG van de Raad wat betreft de toepassingsperiode ervan en de gelijkwaardigheid van in Bolivia verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaigranen en gewassen voor de teelt van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen en de gelijkwaardigheid van in Bolivia voortgebrachte zaaigranen en zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 43, lid 2,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (1),

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (2),

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

In Beschikking 2003/17/EG van de Raad (3) is bepaald dat veldkeuringen die in de in bijlage I bij die beschikking vermelde derde landen op bepaalde gewassen voor de teelt van zaaizaad worden verricht, onder bepaalde voorwaarden moeten worden beschouwd als gelijkwaardig aan veldkeuringen die overeenkomstig het recht van de Unie worden uitgevoerd. In die beschikking is ook bepaald dat zaaizaad van bepaalde soorten dat in die derde landen is voortgebracht onder bepaalde voorwaarden moet worden beschouwd als gelijkwaardig aan zaad dat overeenkomstig het recht van de Unie is voortgebracht.

 

(2)

De gelijkwaardigheid van die derde landen is erkend op basis van het multilaterale kader voor het internationale handelsverkeer in zaaizaad, te weten de programma’s van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor de certificering van rassen van zaaizaad in het internationale handelsverkeer en de methoden van de International Seed Testing Association (ISTA) of, in voorkomend geval, de voorschriften van de Association of Official Seed Analysts die gelijkwaardig zijn aan de ISTA-methoden. De Commissie heeft ook, alvorens voor het eerst gelijkwaardigheid toe te kennen, in sommige van die derde landen de wetgeving beoordeeld en audits uitgevoerd om na te gaan of zij voldoen aan de voorschriften uit hoofde van het Unierecht. Uit jaarlijkse tests en verslaglegging in het kader van de OESO, de periodieke audits van laboratoria voor ISTA-accreditatie en officiële inspecties in het kader van het Unierecht blijkt dat veldkeuringen in die derde landen dezelfde garanties blijven bieden als de veldkeuringen die door de lidstaten worden uitgevoerd en dat in die derde landen voortgebracht en gecertificeerd zaaizaad dezelfde garanties blijft bieden als zaad dat in de lidstaten voortgebracht en gecertificeerd wordt. Die veldkeuringen en dat zaaizaad moeten daarom nog altijd worden beschouwd als gelijkwaardig aan de veldkeuringen en het zaaizaad van de Unie.

 

(3)

In 2016 heeft Bolivia de Commissie verzocht de gelijkwaardigheid van zijn systeem van veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaizaad alsook van in Bolivia voortgebracht en gecertificeerd zaaizaad van Sorghum spp. (sorgho), Zea mays (maïs) en Helianthus annuus (zonnebloemen) te erkennen.

 

(4)

De Commissie heeft de desbetreffende wetgeving van Bolivia onderzocht, in 2018 een audit verricht met betrekking tot het systeem van officiële controles van de productie en de certificering van zaaizaad van sorgho, maïs en zonnebloemen in Bolivia en hun gelijkwaardigheid met de voorschriften van de Unie, en een verslag met de bevindingen van de audit gepubliceerd, getiteld: “Eindverslag van een van 14 maart 2018 tot 22 maart 2018 in de Plurinationale Staat Bolivia verrichte audit teneinde het systeem van officiële controles en certificering van zaaizaad en de...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.