Voorstel van wet - Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2023

Dit voorstel van wet i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 36200 IX - Vaststelling begroting Financiën en Nationale Schuld 2023.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2023; Voorstel van wet; Voorstel van wet
Document­datum 20-09-2022
Publicatie­datum 20-09-2022
Nummer KST36200IX1
Kenmerk 36200 IX, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022

2023

36 200 IX

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2023

Nr. 1

VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 20 september 2022

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2023 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2023 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën

 

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2023 (bedragen x € 1.000)

Art. Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

 
 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

25.188.576

14.154.542

201.164.293

Beleidsartikelen

1 Belastingen

3.059.245

3.197.340

196.089.253

2 Financiële markten

1.031.101

1.031.101

8.459

3 Financieringsactiviteiten publiek-private sector

2.411.862

2.411.862

1.124.850

4 Internationale financiële betrekkingen

2.728.964

570.227

16.534

Exportkredietverzekeringen, -garanties en

5 investeringsverzekeringen

10.089.366

176.366

109.182

6 Btw-Compensatiefonds

3.760.838

3.760.838

3.760.838

9 Douane

736.312

736.312

605

13 Toeslagen

898.568

1.798.176

0

Niet-beleidsartikelen

8 Apparaat

374.166

374.166

54.572

10 Nog onverdeeld

98.154

98.154

0

Vastgestelde begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2023 (bedragen x € 1.000)

 

Art. Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

 
 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

38.885.297

38.885.297

69.374.958

Beleidsartikelen

     

11 Financiering Staatsschuld

36.165.977

36.165.977

58.125.953

12 Kasbeheer

2.719.320

2.719.320

11.249.005

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 36 200 IX, nr. 1 4


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.