Richtlijn 2022/1999 - Uniforme procedures voor de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (codificatie)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze richtlijn is op 24 oktober 2022 gepubliceerd en is op 13 november 2022 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn (EU) 2022/1999 van het Europees Parlement en de Raad van 19 oktober 2022 betreffende uniforme procedures voor de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (codificatie)

officiële Engelstalige titel

Directive (EU) 2022/1999 of the European Parliament and of the Council of 19 October 2022 on uniform procedures for checks on the transport of dangerous goods by road (codification)
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 2022/1999
Origineel voorstel COM(2021)483 NLEN
Celex-nummer i 32022L1999

3.

Key dates

Document 19-10-2022; datum van ondertekening
Bekendmaking in Publicatieblad 24-10-2022; PB L 274 p. 1-13
Ondertekening 19-10-2022
Inwerkingtreding 13-11-2022; in werking datum publicatie +20 zie art 14
Deadline 26-10-2023; ten laatste zie art 11.2
26-07-2024; zie art 11.2
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

24.10.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 274/1

 

RICHTLIJN (EU) 2022/1999 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 19 oktober 2022

betreffende uniforme procedures voor de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (codificatie)

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 91,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (1),

Na raadpleging van het Comité van de Regio’s,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (2),

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Richtlijn 95/50/EG van de Raad (3) is herhaaldelijk en ingrijpend gewijzigd (4). Ter wille van de duidelijkheid en een rationele ordening van de tekst dient tot codificatie van die richtlijn te worden overgegaan.

 

(2)

De controles betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg moeten worden verricht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1100/2008 van het Europees Parlement en de Raad (5) en Verordening (EEG) nr. 3912/92 van de Raad (6).

 

(3)

De procedures van de lidstaten voor de controle op, alsmede hun definities met betrekking tot, het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg moeten ervoor zorgen dat de naleving van de aldus vastgelegde veiligheidsnormen van Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad (7) doeltreffend kan worden gecontroleerd.

 

(4)

Het is van belang dat de lidstaten zorgen voor voldoende controle op hun gehele grondgebied, maar tegelijkertijd zo veel mogelijk vermijden dat de controles van de betrokken voertuigen sterk toenemen.

 

(5)

De controles dienen te worden uitgevoerd aan de hand van een lijst van gemeenschappelijke elementen, die in de gehele Unie op het vervoer van gevaarlijke goederen van toepassing is.

 

(6)

Het is voorts wenselijk een lijst vast te stellen van inbreuken die door alle lidstaten als voldoende ernstig worden beschouwd om, ten aanzien van de voertuigen die ze hebben begaan, naargelang van de omstandigheden of de veiligheidseisen passende maatregelen te treffen, met inbegrip van het eventueel ontzeggen van toegang tot de Unie aan die voertuigen.

 

(7)

Met het oog op de naleving van de veiligheidsnormen voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, is het wenselijk te voorzien in controles in de ondernemingen, hetzij preventief hetzij wanneer langs de weg belangrijke inbreuken op de wetgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen zijn vastgesteld.

 

(8)

Bedoelde controles moeten betrekking hebben op al het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg dat volledig of gedeeltelijk op het grondgebied van de lidstaten plaatsheeft, ongeacht de plaats van herkomst of bestemming van de goederen dan wel het land van inschrijving van het voertuig.

 

(9)

In geval van ernstige of herhaalde inbreuken, kan aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van inschrijving van het voertuig of van vestiging van de onderneming worden verzocht om passende maatregelen te treffen en de lidstaat die dit verzoek heeft ingediend op de hoogte te stellen van het gevolg dat hieraan is gegeven.

 

(10)

De toepassing van deze richtlijn moet worden gevolgd op basis van een door de Commissie in te dienen verslag.

 

(11)

Teneinde deze richtlijn aan te passen aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie handelingen vast te stellen tot wijziging van de bijlagen I, II en III...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.