Verordening 2022/2039 - Wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1303/2013 en (EU) 2021/1060 met het oog op extra flexibiliteit om de gevolgen van de militaire agressie van Rusland op te vangen FAST (Flexible Assistance for Territories) - CARE

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening is op 25 oktober 2022 gepubliceerd en is op 26 oktober 2022 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EU) 2022/2039 van het Europees Parlement en de Raad van 19 oktober 2022 tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1303/2013 en (EU) 2021/1060 met het oog op extra flexibiliteit om de gevolgen van de militaire agressie van de Russische Federatie op te vangen FAST (Flexible Assistance for Territories) — CARE

officiële Engelstalige titel

Regulation (EU) 2022/2039 of the European Parliament and of the Council of 19 October 2022 amending Regulations (EU) No 1303/2013 and (EU) 2021/1060 as regards additional flexibility to address the consequences of the military aggression of the Russian Federation FAST (Flexible Assistance for Territories) – CARE
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2022/2039
Origineel voorstel COM(2022)325 NLEN
Celex-nummer i 32022R2039

3.

Key dates

Document 19-10-2022; datum van ondertekening
Bekendmaking in Publicatieblad 25-10-2022; PB L 275 p. 23-29
Ondertekening 19-10-2022
Inwerkingtreding 26-10-2022; in werking datum publicatie +1 zie art 3
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

25.10.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 275/23

 

VERORDENING (EU) 2022/2039 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 19 oktober 2022

tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1303/2013 en (EU) 2021/1060 met het oog op extra flexibiliteit om de gevolgen van de militaire agressie van de Russische Federatie op te vangen FAST (Flexible Assistance for Territories) — CARE

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 177,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Na raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité,

Na raadpleging van het Comité van de Regio’s,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (1),

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De lidstaten — en vooral de centrale en oostelijke regio’s van de Europese Unie — zijn zwaar door de gevolgen van de militaire agressie door de Russische Federatie tegen Oekraïne getroffen op een ogenblik waarop de economieën van de lidstaten zich nog steeds herstellen van de gevolgen van de COVID-19-pandemie. Veel lidstaten hebben met een constante stroom vluchtelingen voor de Russische agressie te maken, maar worden tegelijkertijd ook geconfronteerd met tekorten aan arbeidskrachten, problemen in de toeleveringsketens en stijgende prijzen en energiekosten. Dat zorgt enerzijds voor uitdagingen voor de overheidsbegrotingen en anderzijds voor vertragingen bij de uitvoering van investeringen. Die uitzonderlijke omstandigheden vergen specifieke en doelgerichte maatregelen om te voorkomen dat de jaarlijkse maxima van het meerjarig financieel kader voor vastleggingen en betalingen zoals uiteengezet in bijlage I bij Verordening (EU, Euratom) 2020/2093 van de Raad (2) moeten worden gewijzigd en dat het huidige groene, digitale en veerkrachtige herstel van de economie wordt ondermijnd.

 

(2)

Om de toenemende druk op de nationale begrotingen te verlichten, heeft Verordening (EU) 2022/562 van het Europees Parlement en de Raad (3) een aantal gerichte wijzigingen in de Verordeningen (EU) nr. 1303/2013 (4) en (EU) nr. 223/2014 (5) van het Europees Parlement en de Raad aangebracht om het voor de lidstaten gemakkelijker te maken om zowel hun resterende toewijzingen uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (“EFRO”), het Europees Sociaal Fonds (“ESF”) en het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (“FEAD”) in het kader van het meerjarig financieel kader 2014-2020 als de middelen van React-EU te gebruiken om de migratieproblemen als gevolg van de militaire agressie van de Russische Federatie zo doeltreffend en zo snel mogelijk aan te pakken.

 

(3)

Bovendien voorziet Verordening (EU) 2022/613 van het Europees Parlement en de Raad (6) in extra mogelijkheden om snel middelen vrij te maken om de onmiddellijke budgettaire kosten van de lidstaten te compenseren en zijn bij dezelfde verordening eenheidskosten vastgesteld om de financiering te vergemakkelijken van de basisbehoeften en de ondersteuning van vluchtelingen voor de Russische agressie die tijdelijke bescherming genieten.

 

(4)

Gezien de omvang van de Russische invasie moet de lidstaten nog meer uitzonderlijke mogelijkheden geboden worden om hen in staat te stellen zich op de noodzakelijke respons op de ongekende sociaaleconomische situatie te concentreren en vooral om de migratieproblemen als gevolg van de militaire agressie van de Russische Federatie aan te pakken.

 

(5)

Gezien de extra druk op de overheidsbegrotingen als gevolg van de militaire agressie van de Russische Federatie, moet de flexibiliteit bij het gebruik van het EFRO en het ESF waarin artikel 98, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 voor dergelijke concrete acties voorziet, worden uitgebreid tot het Cohesiefonds, zodat ook de...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.