Verordening terbeschikkingstelling nieuwe eigen middelen

Dit BNC-fiche i is door de Nederlandse regering gemaakt naar aanleiding van het verschijnen van de Europese voorstellen COM(2022)101 en COM(2022)102. Het bevat onder andere de eerste algemene standpuntbepaling van de Nederlandse regering.

 

22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de

Europese Unie

Nr. 3459 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 juni 2022

Overeenkomstig de bestaande afspraken ontvangt u hierbij 3 fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissie voorstellen (BNC).

Fiche: Richtlijn en aanbeveling strategische rechtszaken tegen publieke participatie (Kamerstuk 22 112, nr. 3457)

Fiche: Mededeling en verordening Europese ruimte voor gezondheidsgegevens (Kamerstuk 22 112, nr. 3458)

Fiche: Verordening terbeschikkingstelling nieuwe eigen middelen

De minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra

1.

Fiche: Verordening terbeschikkingstelling nieuwe eigen middelen

2.

1. Algemene gegevens

 • a) 
  Titel voorstel

Voorstel voor een Verordening van de Raad betreffende de regels en procedures voor de terbeschikkingstelling van de eigen middelen op basis van het emissiehandelssysteem, het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens en toegewezen winsten, en betreffende de maatregelen om in de behoefte aan kasmiddelen te voorzien (Making Available Regulation, hierna ook: MAR)

Voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 2021/768 van 30 april 2021 wat betreft uitvoeringsmaatregelen voor de nieuwe eigen middelen van de Europese Unie (Implementing Measures for the System of Own Resources, hierna ook: IMSOR)

 • b) 
  Datum ontvangst Commissiedocument

14 maart 2022

 • c) 
  Nr. Commissiedocument

MAR: COM(2022) 101

IMSOR: COM(2022) 102

 • d) 
  EUR-Lex

MAR: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52022PC0101 IMSOR: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/?uri=CELEX:52022PC0102&qid=1650450539124

 • e) 
  Nr. impact assessment Commissie en Opinie Raad voor Regelgevingstoetsing

Niet opgesteld

 • f) 
  Behandelingstraject Raad

Economische en Financiële Raad

 • g) 
  Eerstverantwoordelijk ministerie

Ministerie van Financiën

 • h) 
  Rechtsbasis

MAR: Art. 322, lid 2, VWEU

IMSOR: Art. 311, vierde alinea, VWEU

 • i) 
  Besluitvormingsprocedure Raad

Gekwalificeerde meerderheid in beide gevallen

 • j) 
  Rol Europees Parlement

MAR: raadpleging

IMSOR: goedkeuring

3.

2. Essentie voorstel

 • a) 
  Inhoud voorstel

De Europese begroting wordt primair gefinancierd door de zogenoemde eigen middelen van de Europese Unie. Wat die eigen middelen zijn en hoe deze worden berekend is vastgelegd in het Eigenmiddelenbesluit1 (EMB). De verordening voor de terbeschikkingstelling van de eigen middelen2 (MAR) en de verordening betreffende

1 Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 van de Raad van 14 december 2020 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie en tot intrekking van Besluit 2014/335/EU, Euratom. (Trb. 2021, nr. 5).

2 Verordening (EU, Euratom) nr. 609/2014 van de Raad van 26 mei 2014 betreffende de regels en procedures voor de terbeschikkingstelling van de traditionele eigen middelen, de btw- en de bni-middelen, en betreffende de maatregelen om in de behoefte van kasmiddelen

uitvoeringsmaatregelen voor deze eigen middelen3 (IMSOR) leggen vast hoe en wanneer de afdrachten van de eigen middelen door de lidstaten aan de EU worden betaald en schrijft voor hoe de controles hierop moeten plaatsvinden. Deze verordeningen geven dus praktische invulling aan de afspraken die in het EMB zijn vastgelegd.

Op 22 december 2021 heeft de Commissie een voorstel gedaan tot wijziging van het huidige EMB om drie nieuwe eigen middelen te introduceren45. De Commissie heeft op 14 maart 2022 een voorstel gepubliceerd voor een MAR voor deze voorgestelde nieuwe eigen middelen en een herziening van de IMSOR. Voor veruit de meeste onderdelen zijn de bepalingen in deze voorstellen voor de MAR en de IMSOR gelijk aan de bepalingen voor de reeds bestaande eigen middelen in de huidige MAR en IMSOR. De meest relevante uitzonderingen hierop en de meest relevante overige bepalingen worden in dit BNC-fiche toegelicht. Enkele van deze bepalingen hebben ook betrekking op de aandachtspunten die het kabinet heeft geïdentificeerd in het BNC-fiche behorende bij het voorstel van de Commissie tot introductie van drie nieuwe eigen middelen6.

De in het voorstel voor de MAR opgenomen werkwijze voor de terbeschikkingstelling (het daadwerkelijk beschikbaar stellen van de middelen aan de Unie) van de mogelijke nieuwe eigen middelen op basis van de inkomsten uit het ETS, de CBAM en het IF-akkoord Pijler-1 is gelijk aan de werkwijze waarop de

te voorzien (PbEU 2014 L168/93) en Verordening (EU, Euratom) 2022/615 van de Raad van 5 april 2022 tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 609/2014 om de voorspelbaarheid voor de lidstaten te vergroten en de procedures voor geschillenbeslechting bij de terbeschikkingstelling van de traditionele eigen middelen, de brw- en de bni-middelen te verduidelijken.

3 Verordening (EU, Euratom) nr. 2021/768 van de Raad van 30 april 2021 tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen voor het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie en tot intrekking Verordening (EU, Euratom) nr. 608/2014

4 Voorstel voor een Besluit van de Raad tot wijziging van Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie.

5 Te weten een eigen middel op basis van inkomsten uit het EU-emissiehandelssysteem (Emission Trading System, ETS), een eigen middel gebaseerd op de verwachte opbrengsten die voortvloeien uit het beleidsvoorstel tot een mechanisme van koolstofcorrectie aan de grens (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) en een eigen middel dat is gestoeld op het in het Inclusive Framework (IF) van de OESO/G20 overeengekomen akkoord dat voorziet in een herverdeling van winsten en belastingheffingsrechten tussen landen ("Pijler 1" uit het akkoord).

6 Kamerstuk 22 112, nr. 3279

huidige eigen middelen ter beschikking worden gesteld aan de Unie als Europese afdrachten van de lidstaten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de zogeheten eigenmiddelenrekening die iedere lidstaat aanhoudt en waarop zij op naam van de Commissie de benodigde middelen boeken. Dit MAR-voorstel ziet op het van toepassing laten zijn van deze procedure op de nieuwe eigen middelen. Voor een deel van de afdrachten op basis van de ETS-inkomsten (de ETS-afdracht) stelt de Commissie een procedure voor die in principe gelijk is aan de bestaande procedures, maar die wel een mogelijkheid biedt om hiervan af te wijken.

De voorgestelde ETS-afdracht is te categoriseren in twee onderdelen; een ETS-afdracht op basis van daadwerkelijk op de markt geveilde ETS-rechten en een ETS-afdracht op basis van potentieel veilbare rechten die toegewezen zijn aan lidstaten maar die op grond van enkele specifieke artikelen uit de ETS-richtlijn en ESR-verordening niet daadwerkelijk geveild worden (deze tweede categorie is voor Nederland minder relevant). Voor de eerste categorie ETS-afdrachten ontvangt Nederland de ETS-inkomsten die door het veilingplatform zijn geïnd via een

clearing

instantie (een financiële instantie die de financiële afhandeling verzorgt). Vervolgens zal Nederland, indien het voorstel voor het Eigenmiddelenbesluit wordt aangenomen, een bedrag gelijk aan 25% van deze inkomsten ter beschikking stellen aan de EU als EU-afdracht via de reguliere procedure. In het MAR-voorstel wordt ook ruimte geboden om deze middelen direct door de

clearing

instantie naar de eigenmiddelenrekening over te laten maken. De Commissie heeft in antwoord op vragen van lidstaten hierover aangegeven dat dit bewust is opengelaten. Voor de tweede categorie ETS-afdrachten wordt de reguliere procedure voor de terbeschikkingstelling van eigen middelen gebruikt, namelijk de bestaande eigenmiddelenrekening. Verantwoording van deze afdrachten zal ook plaatsvinden op de gebruikelijke wijze via de begroting van Buitenlandse Zaken.

Met het voorstel voor de herziening van de IMSOR geeft de Commissie ook aan hoe de controles op de nieuwe eigen middelen dienen plaats te vinden. Zo wordt geformaliseerd dat, conform de werkwijze bij de bestaande eigen middelen, de Commissie toegang heeft tot de benodigde gegevens voor de berekening van de eigen middelen en dat de Commissie controles ter plaatse, dus in de lidstaten, mag uitvoeren. Specifiek met betrekking tot het eigen middel op basis van de CBAM stelt

de voorgestelde herziening van de IMSOR dat lidstaten de controles en onderzoeken met betrekking tot de berekening en terbeschikkingstelling van het eigen middel zelf uitvoeren. De controles die de Commissie met betrekking tot de CBAM-afdracht mag uitvoeren zullen er met name op toezien dat de door lidstaten uitgevoerde processen en controles op de CBAM-afdracht adequaat en in lijn met de CBAM-verordening zijn.

In het MAR-voorstel is tevens opgenomen dat de lidstaat vertragingsrente verschuldigd is over te laat betaalde afdrachten. Ook dit is reeds het geval bij de bestaande eigen middelen en de bepalingen van de vertragingsrente in het MAR-voorstel voor de nieuwe eigen middelen zijn gelijk aan het reeds bestaande regime rondom deze vertragingsrente. Dit regime is recentelijk aangepast in de herziening van de MAR voor de bestaande eigen middelen op basis van bni, btw en de invoerrechten. Uw Kamer is reeds over de afronding van deze onderhandelingen en de nieuwe regels rondom de vertragingsrente per brief geïnformeerd7.

De overige bepalingen in de voorstellen voor een MAR en herziening van de IMSOR zijn erop gericht om de bestaande uitvoeringsregels en procedures voor eigen middelen ook van toepassing te laten zijn op de nieuwe voorgestelde eigen middelen. Het betreft praktische zaken als de bewaartermijn van bewijsstukken, de administratieve organisatie van de EU-afdrachten en de procedures voor communicatie tussen lidstaten en Commissie.

 • b) 
  Impact assessment Commissie

Er is geen impact assessment verricht.

4.

3. Nederlandse positie ten aanzien van het voorstel

 • a) 
  Essentie Nederlands beleid op dit terrein

Het kabinet pleit voor een eenvoudig, transparant en voorspelbaar systeem van eigen middelen en voor het proces van terbeschikkingstelling daarvan. Daarbij is eenduidige wet- en regelgeving voor lidstaten van belang bij het vaststellen van de benodigde bedragen. De Commissie dient op haar beurt voldoende geëquipeerd te

7 Kamerstuk 22 112, nr. 3371

zijn om een correcte terbeschikkingstelling door de lidstaten af te dwingen, bijvoorbeeld door adequaat gebruik van het instrument vertragingsrente. De regels en procedures dienen volgens het kabinet zoveel als mogelijk bij te dragen aan deze doelstellingen door de (financiële) prikkels zo goed mogelijk te beleggen.

 • b) 
  Beoordeling + inzet ten aanzien van dit voorstel

Het kabinet is positief over het feit dat de meeste bepalingen in het voorstel voor de MAR en herziening van de IMSOR erop toezien dat de bestaande regels en procedures ook van toepassing worden op de voorgestelde nieuwe eigen middelen. Het kabinet is daarbij overigens van mening dat een definitieve beoordeling van de voorstellen tot een MAR en IMSOR voor de nieuwe eigen middelen pas plaats kan vinden zodra de onderhandelingen over de nieuwe eigen middelen zelf in een verder gevorderd stadium zijn. Op hun beurt zijn deze onderhandelingen over de nieuwe eigen middelen weer afhankelijk van de nog lopende onderhandelingen over de onderliggende beleidsvoorstellen. Het kabinet zal in de onderhandelingen deze onderlinge afhankelijkheid blijven benadrukken.

Bij het voorstel van de Commissie voor de nieuwe eigen middelen had het kabinet enkele aandachtspunten, zoals ook geformuleerd in het BNC-fiche hierover8. Een aantal van deze aandachtspunten zag op het nog ontbreken van de praktische uitvoeringsregels rondom de nieuwe eigen middelen. Met de publicatie van de MAR en IMSOR worden enkele van deze aandachtspunten geadresseerd.

Een van deze aandachtspunten van het kabinet betrof de uitvoerbaarheid van de voorgestelde afdracht op basis van ETS-inkomsten. Met het voorstel voor de MAR wordt hier invulling aan gegeven. Het kabinet verwelkomt dit voorstel dan ook en is gesterkt in haar eerste inschatting uit het BNC-fiche dat de ETS-afdracht uitvoerbaar is. Het kabinet verwelkomt het feit dat de eerste categorie ETS-afdrachten (op basis van daadwerkelijk geveilde ETS-rechten) verloopt via het bestaande veilingsysteem, waardoor de additionele lasten beperkt blijven. Het kabinet is geen voorstander van

8 Kamerstuk 22 112, nr. 3279

de optie om de afdracht direct door de

clearing

instantie over te laten maken op de eigenmiddelenrekening en zal hier dan ook geen gebruik van maken. Daarnaast is het kabinet positief over het feit dat de tweede categorie ETS-afdrachten, en de afdrachten op basis van CBAM en Pijler 1, via de reeds bestaande werkwijze verloopt.

Een tweede aandachtspunt van het kabinet uit het BNC-fiche bij het EMB had betrekking op de praktische uitvoeringsregels voor het ter beschikking stellen van de eigen middelen op basis van de CBAM. Voor het kabinet was het met name nog onduidelijk bij welke partij de uitvoeringsrisico's van het CBAM eigen middel komen te liggen. Het voorstel voor de IMSOR stelt dat lidstaten de controles en onderzoeken met betrekking tot de berekening en de terbeschikkingstelling van het CBAM eigen middel zelf uitvoeren. Bij deze door de Commissie voorgestelde procedure met betrekking tot CBAM constateert het kabinet dat er een risico voor de lidstaten bestaat op naheffingen van het CBAM eigen middel indien een lidstaat de controles niet adequaat heeft uitgevoerd. Indien de Commissie bij een eigen controle namelijk constateert dat een lidstaat de CBAM-heffing in het verleden niet correct of onvoldoende heeft uitgevoerd, heeft de Commissie alsnog recht op deze verschuldigde eigen middelen. De werking van de CBAM-afdracht en de controles daarop toont hiermee gelijkenissen met de reeds bestaande invoerrechtenafdracht. Ook daar kan de Commissie op basis van eigen controles beoordelen dat een lidstaat nog invoerrechten uit het verleden verschuldigd is aan de Unie indien de lidstaat fouten heeft gemaakt bij de inning ervan. In deze gevallen, en dus ook bij het CBAM eigen middel, zijn de MAR-bepalingen aangaande vertragingsrente relevant.

In het voorstel van de MAR is namelijk opgenomen dat over iedere vertraging bij het ter beschikking stellen van eigen middelen de lidstaat ook vertragingsrente verschuldigd is. Indien de Commissie dus van mening is dat een lidstaat fouten heeft gemaakt bij de inning van de eigen middelen, bijvoorbeeld de invoerrechten of een toekomstige CBAM, en daardoor te weinig eigen middelen heeft afgedragen, dan dient de lidstaat deze middelen alsnog beschikbaar te stellen aan de Commissie en is over dit bedrag vertragingsrente verschuldigd.

Het kabinet kan nog geen definitief oordeel vellen over de omvang van het risico op naheffingen (en bijbehorende vertragingsrente) bij de CBAM-afdracht omdat er op dit moment nog onderhandeld wordt over het CBAM-beleidsvoorstel, dat onderdeel uitmaakt van het Fit-for-55 pakket. Tegelijkertijd constateert het kabinet dat de totale CBAM-afdrachten op het niveau van de Unie op 1 miljard euro per jaar worden geraamd door de Commissie voor de periode 2026-2030. Daarmee vormen de CBAM-afdrachten slechts een beperkte inkomstenbron van de Europese Unie en leggen deze dientengevolge ook een relatief klein onderdeel van de totale EU-afdrachten van lidstaten. Uit het uiteindelijke akkoord over het beleidsvoorstel moet volgen welke uitvoeringstaken van de CBAM daadwerkelijk door de nationale autoriteiten worden uitgevoerd. Deze informatie is relevant voor de inschatting van het risico op fouten in deze uitvoering door nationale autoriteiten, en dus voor het risico op fouten in de afdracht van het CBAM eigen middel. Tijdens de Ecofinraad van 15 maart 2022 is overeenstemming bereikt over een algemene benadering ten aanzien van het CBAM-beleidsvoorstel. Daarbij heeft de Raad ten opzichte van het voorstel van de Commissie gekozen voor een meer centraal governancemodel, waarbij voor de CBAM een vergelijkbare systematiek aan wordt gehouden als de centrale veilingmethodiek van ETS-rechten. Lidstaten zouden dan zelf de rechten verkopen via een centraal platform9. Hoewel er met de presentatie van de voorliggende voorstellen meer duidelijkheid wordt gegeven door de Commissie, zijn de onderhandelingen over het CBAM beleidsvoorstel nog gaande. Daarom zal het kabinet de Commissie vragen wat een dergelijke centralisatie voor gevolgen heeft voor het voorstel voor het eigen middel op basis van de CBAM alsook het voorstel voor de MAR en IMSOR. Daarbij zet het kabinet erop in dat de MAR en IMSOR in lijn moeten zijn met de definitieve vormgeving van de CBAM en dat hierbij voldoende duidelijkheid komt over de scenario's waarin er sprake is van financiële aansprakelijkheid.

Voor de overige bepalingen uit de MAR en herziening van de IMSOR is het kabinet positief dat deze in lijn zijn met de bestaande regels en procedures voor het ter beschikking stellen van de eigen middelen.

9 Kamerstuk 21 501-07, nr. 1825

 • c) 
  Eerste inschatting van krachtenveld

Het voorstel is door de Commissie toegelicht in een Raadswerkgroep waarop lidstaten een eerste reactie op het voorstel hebben gegeven. Veel lidstaten zijn van mening dat het voorbarig is om al een technische discussie te voeren over het voorstel voordat duidelijk is of de nieuwe eigen middelen er gaan komen. Inhoudelijke behandeling wordt, mede op aangeven van het Franse voorzitterschap, niet voorzien voor de aankomende maanden.

Het Europees Parlement heeft geen rol bij deze voorstellen, maar is wel voorstander van de invoering van nieuwe eigen middelen.

4.

5.

Beoordeling bevoegdheid, subsidiariteit en proportionaliteit

 • a) 
  Bevoegdheid

Het oordeel van het kabinet ten aanzien van de bevoegdheid van de Unie is positief voor beide voorstellen. Het voorstel voor een MAR is gebaseerd op 322, lid 2, VWEU. Op grond van artikel 322, lid 2, VWEU heeft de Raad de bevoegdheid om de regels en procedures te bepalen volgens welke de budgettaire ontvangsten waarin het stelsel der eigen middelen van de Unie voorziet, ter beschikking worden gesteld aan de Commissie. Het voorstel tot herziening van de IMSOR is gebaseerd op artikel 311, vierde alinea, VWEU. Op grond van artikel 311, vierde alinea, VWEU stelt de Raad de uitvoeringsmaatregelen voor het stelsel van eigen middelen van de Unie vast. Het kabinet kan zich, gelet op de inhoud van het voorstel, dan ook vinden in de gekozen rechtsgrondslag.

 • b) 
  Subsidiariteit

Het oordeel van het kabinet over de subsidiariteit is positief voor beide voorstellen. De regels en procedures over de wijze waarop de eigen middelen van de Unie worden afgedragen door lidstaten zijn nodig voor de uitvoering van de EU-begroting en kunnen alleen op EU-niveau worden vastgesteld. Ook kunnen de doelstellingen van het overwogen optreden enkel door de Unie worden bereikt. Bovendien kan een wijziging van bestaande EU-regelgeving slechts op EU-niveau plaatsvinden. Optreden op EU-niveau is dan ook het meest aangewezen.

 • c) 
  Proportionaliteit

Het oordeel van het kabinet ten aanzien van de proportionaliteit is positief voor beide voorstellen. De voorstellen hebben tot doel de regels en procedures voor de terbeschikkingstelling van de beoogde nieuwe eigen middelen aan de EU door de lidstaten te regelen. De voorstellen liggen in het verlengde van de huidige MAR en IMSOR, en introduceren soortgelijke bepalingen voor de beoogde nieuwe eigen middelen, zoals de wijze waarop moet worden afgedragen. Ze zijn dan ook geschikt om de doelstellingen te bereiken en gaan niet verder dan noodzakelijk.

6.

5. Financiële consequenties, gevolgen voor regeldruk, concurrentiekracht en geopolitieke aspecten

 • a) 
  Consequenties EU-begroting

Het voorstel vergt geen inzet van programma-uitgaven van de Uniebegroting. Wel voorziet de Commissie hogere uitgaven aan personele en administratieve uitgaven als gevolg van de voorstellen. De Commissie schat de budgettaire gevolgen op 4,6 miljoen euro voor de periode t/m 2027 en raamt 30 FTE nodig te hebben voor de uitvoering, met name voor de raming en controle. Deze middelen kunnen volgens het voorstel van de Commissie volledig worden gefinancierd door middel van herschikking binnen de relevante rubrieken van het Meerjarig Financieel Kader (MFK).

Nederland is van mening dat de benodigde EU-middelen gevonden dienen te worden binnen de in de Raad afgesproken financiële kaders van de EU-begroting 2021-2027 en dat deze moeten passen bij een prudente ontwikkeling van de jaarbegroting. Daarnaast moet de ontwikkeling van de administratieve uitgaven in het geval van eventuele FTE-toenames binnen de Commissie in lijn zijn met de ER-conclusies van juli 2020 over het MFK-akkoord.

 • b) 
  Financiële consequenties (incl. personele) voor rijksoverheid en/ of medeoverheden

De mogelijke financiële gevolgen van de voorstellen zijn tweeledig en hebben betrekking op de additionele personele en administratieve lasten en de mogelijk

toekomstige vertragingsrente op de nieuwe eigen middelen. Let wel, deze voorstellen leggen enkel de regels en procedures voor het ter beschikking stellen van nieuwe eigen middelen vast. De verplichting tot het afdragen van deze nieuwe eigen middelen, en dus de Nederlandse EU-afdrachten, vloeit voort uit het Eigenmiddelenbesluit. Zie hiertoe ook het BNC-fiche over het voorstel voor een wijziging van het EMB10.

Het kabinet kan op dit moment nog definitieve geen inschatting maken van de personele en administratieve uitgaven die deze voorstellen hebben voor de nationale begroting. Wel verwacht het kabinet op basis van de huidige informatie dat een groot deel van de handelingen die volgen uit deze voorstellen al passen binnen de huidige werkwijze en slechts voor marginale additionele personele en administratieve belasting zorgt. Er is in de ogen van het kabinet ook sprake van een overlap tussen de personele en administratieve lasten die volgen uit voorliggende voorstellen en de beleidsvoorstellen waarop de mogelijke nieuwe eigen middelen zijn gebaseerd (ETS, CBAM en Pijler 1) en waarover de onderhandelingen nog lopen.

Het kabinet kan op voorhand geen kwantificering geven van eventuele toekomstig verschuldigde vertragingsrente in het geval Nederland de verschuldigde afdrachten te laat ter beschikking heeft gesteld aan de Commissie.

Eventuele budgettaire gevolgen worden ingepast op de begroting van het beleidsverantwoordelijke departement, conform de regels van de budgetdiscipline.

 • c) 
  Financiële consequenties en gevolgen voor regeldruk voor bedrijfsleven en burger

N.v.t. Het voorstel ziet op de terbeschikkingstelling van afdrachten aan de Europese begroting door de lidstaten.

10 Kamerstuk 22 112, nr. 3279

 • d) 
  Gevolgen voor concurrentiekracht en geopolitieke aspecten

Er zijn geen gevolgen voor de concurrentiekracht.

7.

6. Implicaties juridisch

 • a) 
  Consequenties voor nationale en decentrale regelgeving en/of sanctionering beleid (inclusief toepassing van de lex silencio positivo)

N.v.t.

 • b) 
  Gedelegeerde en/of uitvoeringshandelingen, incl. NL-beoordeling daarvan

Het MAR-voorstel geeft de Commissie de bevoegdheid om uitvoeringshandelingen vast te stellen in artikel 5, lid 6. Hiermee kunnen formulieren worden opgesteld voor de boeking en verslaglegging van de eigen middelen door de lidstaten. Het betreft geen essentieel onderdeel van de regelgeving, dus toekenning van bevoegdheden aan de Commissie is mogelijk. Dit is van belang om eenvormige voorwaarden voor de uitvoering te waarborgen en wenselijk om de formulieren eventueel later aan te passen aan de uitvoeringspraktijk. De Commissie heeft vergelijkbare bevoegdheden voor de huidige eigen middelen (artikel 6, lid 4 van verordening (EU, Euratom) nr. 609/2014). De uitvoeringshandelingen worden volgens de raadplegingsprocedure opgesteld, in overeenstemming met de comitologieverordening (verordening 182/2011). Het kabinet kan zich vinden in gebruik van de raadplegingsprocedure gezien de technische aard van die uitvoeringshandelingen.

 • c) 
  Voorgestelde implementatietermijn (bij richtlijnen), dan wel voorgestelde datum inwerkingtreding (bij verordeningen en besluiten) met commentaar t.a.v. haalbaarheid

De verordening treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van het voorgestelde nieuwe Eigenmiddelenbesluit. Oftewel op de datum van inwerkingtreding van Besluit (EU, Euratom) 20xx/xxxx tot wijziging van Besluit (EU, Euratom) 2020/2053. Het kabinet acht deze datum haalbaar gezien het geen wijziging van nationale wet- of regelgeving vergt.

 • d) 
  Wenselijkheid evaluatie-Zhorizonbepaling

De voorstellen betreffen een nieuwe MAR en een wijziging van de IMSOR. Er is geen horizonbepaling opgenomen. Dit is ook niet wenselijk aangezien het voorstel voor de nieuwe eigen middelen ook geen horizonbepaling kent.

 • e) 
  Constitutionele toets

N.v.t.

7.

8.

Implicaties voor uitvoering en/of handhaving

Er zijn mogelijk implicaties voor de uitvoering en/of handhaving, met name daar waar het het eigen middel op basis van CBAM betreft. De impact en omvang van deze implicaties is echter ook afhankelijk van de onderhandelingen over het beleidsvoorstel van CBAM waarin de uitvoeringsverantwoordelijkheden van de CBAM worden vastgelegd. Dan wordt ook duidelijk bij welke uitvoeringsinstanties dit wordt belegd. Het CBAM beleidsvoorstel maakt onderdeel uit van het Fit-for-55 pakket en is nog niet definitief.

9.

8. Implicaties voor ontwikkelingslanden

Geen implicaties voor ontwikkelingslanden.

10.

Meer informatie