Amendement Beckerman over een huurverlaging voor huurders met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum die niet bij een woningcorporatie huren - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023

Dit amendement i is onder nr. 123 toegevoegd aan wetsvoorstel 36200 VII - Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023; Amendement; Amendement van het lid Beckerman over een huurverlaging voor huurders met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum die niet bij een woningcorporatie huren
Document­datum 02-12-2022
Publicatie­datum 02-12-2022
Nummer KST36200VII123
Kenmerk 36200 VII, nr. 123
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022-

2023

36 200 VII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023

Nr. 123

AMENDEMENT VAN HET LID BECKERMAN

Ontvangen 2 december 2022

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 3 Woningmarkt worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 11 000 (x € 1.000).

Toelichting

De eenmalige huurverlaging in 2023 naar 550 euro geldt nu alleen voor huurders met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum én als zij bij een woningcorporatie huren. De indiener wenst ook huurders met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum mee te nemen in de eenmalige huurverlaging voor mensen die niet bij een woningcorporatie huren. De indiener vindt het onrechtvaardig dat mensen benadeeld worden door iets waar ze niets aan kunnen doen.

Volgens het Nibud gaat het om 108.920 huishoudens: 74.340 huishoudens betalen 7 euro per maand meer dan 550 euro en 34.580 huishoudens betalen 11 euro per maand meer dan 550 euro.

Gezamenlijk betalen zij in één jaar 10.809.120 euro meer. Daarom wordt met dit amendement 11 miljoen euro toegevoegd aan artikel 3.

Beckerman

kst-36200-VII-123 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2022

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 36 200 VII, nr. 123


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.