36277 NL - wetsvoorstel
Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 15 december 2022 ingediend door de Minister voor Natuur en Stikstof, Van der Wal-Zeggelink i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om met een brede, langjarige generieke en gebiedsgerichte aanpak de stikstofbe-lasting van de natuur terug te dringen en de natuur te beschermen en te ontwikkelen, een bijdrage te leveren aan het tijdig voldoen aan de Kaderrichtlijn water, de emissie van broeikasgassen door de landbouw en door landgebruik te verminderen en perspectief te bieden aan de landbouw, en daartoe tijdelijk een begrotingsfonds in te stellen als bedoeld in artikel 2.11 van de Comptabiliteitswet 2016.

1.

Volledige titel

Tijdelijke regels over de instelling van een begrotingsfonds voor het landelijk gebied en de natuur (Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden 18 amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer zeven moties ingediend.

4.

Documenten

(113 stuks)

2 15 december 2022, koninklijke boodschap, nr. 1     KST362771
Koninklijke boodschap
 
2 15 december 2022, voorstel van wet, nr. 2     KST362772
Voorstel van wet
 
2 15 december 2022, memorie van toelichting, nr. 3     KST362773
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.