Besluit 2022/2505 - Standpunt in het Gemengd Comité EU-Denemarken/Faeröer wat de vaststelling van het reglement van orde van het Gemengd Comité betreft

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 20 december 2022 gepubliceerd en is op 8 december 2022 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Besluit (EU) 2022/2505 van de Raad van 8 december 2022 betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het gemengd comité dat is opgericht bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de regering van Denemarken en de Landsregering van de Faeröer, anderzijds, wat de vaststelling van het reglement van orde van het Gemengd Comité betreft

officiële Engelstalige titel

Council Decision (EU) 2022/2505 of 8 December 2022 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Agreement between the European Community, of the one part, and the Government of Denmark and the Home Government of the Faroe Islands, of the other part, as regards the adoption of the Rules of Procedure of the Joint Committee
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2022/2505
Regdoc-nummer ST(2022)13020
Origineel voorstel COM(2022)471 NLEN
Celex-nummer i 32022D2505

3.

Key dates

Document 08-12-2022; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 20-12-2022; PB L 325 p. 87-93
Inwerkingtreding 08-12-2022; in werking datum document zie art 2
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

20.12.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 325/87

 

BESLUIT (EU) 2022/2505 VAN DE RAAD

van 8 december 2022

betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het gemengd comité dat is opgericht bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de regering van Denemarken en de Landsregering van de Faeröer, anderzijds, wat de vaststelling van het reglement van orde van het Gemengd Comité betreft

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de regering van Denemarken en de landsregering van de Faeröer, anderzijds (“de overeenkomst”), is gesloten bij Besluit 97/126/EG van de Raad (1) en is op 1 januari 1997 in werking getreden.

 

(2)

In artikel 31, lid 1, van de overeenkomst wordt een Gemengd Comité opgericht, dat onder meer moet toezien op de correcte uitvoering van de overeenkomst.

 

(3)

In artikel 31, lid 3, van de overeenkomst is bepaald dat het Gemengd Comité zijn eigen reglement van orde vaststelt.

 

(4)

Het is passend het standpunt te bepalen dat namens de Unie in het Gemengd Comité moet worden ingenomen met betrekking tot de vaststelling van zijn reglement van orde, aangezien dat reglement van orde bindend is voor de Unie.

 

(5)

Het standpunt van de Unie in het Gemengd Comité moet derhalve worden gebaseerd op het aangehechte ontwerpbesluit,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het standpunt dat namens de Unie moet worden ingenomen in het Gemengd Comité dat is opgericht bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de regering van Denemarken en de Landsregering van de Faeröer, anderzijds, met betrekking tot de vaststelling van zijn reglement van orde houdt in dat de vaststelling van het aan dit besluit gehechte ontwerpbesluit van het Ggemengd Comité wordt gesteund.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de vaststelling ervan.

Gedaan te Brussel, 8 december 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

  • V. 
    RAKUŠAN
 

  • (1) 
    Besluit 97/126/EG van de Raad van 6 december 1996 inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de regering van Denemarken en de Landsregering van de Faeröer, anderzijds (PB L 53 van 22.2.1997, blz. 1).
 

ONTWERP

BESLUIT Nr. …/2023 VAN HET GEMENGD COMITÉ EG-FAERÖER

van …

tot vaststelling van zijn reglement van orde

HET GEMENGD COMITÉ EG-FAERÖER,

Gezien de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de regering van Denemarken en de Landsregering van de Faeröer, anderzijds (1), en met name artikel 31, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

In artikel 31, lid 1, van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Denemarken en de Landsregering van de Faeröer, anderzijds (“de overeenkomst”), is een Gemengd Comité opgericht dat onder meer moet zorgen voor de correcte uitvoering van de overeenkomst.

 

(2)

In artikel 31, lid 3, van de overeenkomst is bepaald dat het Gemengd Comité zijn eigen reglement van orde vaststelt.

 

(3)

Het reglement van orde als opgenomen in de bijlage bij dit besluit moet daarom worden vastgesteld om de werking van het Gemengd Comité te regelen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het reglement van orde van het Gemengd Comité, als opgenomen in de bijlage bij dit besluit, wordt vastgesteld.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de vaststelling ervan.

Gedaan te …,

Voor het Gemengd Comité

De voorzitter

 


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.