Aanbeveling 2022/2547 - Wijziging van Aanbeveling (EU) 2022/107 betreffende een gecoördineerde aanpak om veilig vrij verkeer tijdens de COVID-19-pandemie te vergemakkelijken

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze aanbeveling is op 22 december 2022 gepubliceerd.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Aanbeveling (EU) 2022/2547 van de Raad van 13 december 2022 tot wijziging van Aanbeveling (EU) 2022/107 betreffende een gecoördineerde aanpak om veilig vrij verkeer tijdens de COVID-19-pandemie te vergemakkelijken

officiële Engelstalige titel

Council Recommendation (EU) 2022/2547 of 13 December 2022 amending Recommendation (EU) 2022/107 on a coordinated approach to facilitate safe free movement during the COVID-19 pandemic
 
Rechtsinstrument Aanbeveling
Wetgevingsnummer Aanbeveling 2022/2547
Regdoc-nummer ST(2022)15379
Origineel voorstel COM(2022)681 NLEN
Celex-nummer i 32022H2547

3.

Key dates

Document 13-12-2022; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 22-12-2022; PB L 328 p. 138-145

4.

Wettekst

22.12.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 328/138

 

AANBEVELING (EU) 2022/2547 VAN DE RAAD

van 13 december 2022

tot wijziging van Aanbeveling (EU) 2022/107 betreffende een gecoördineerde aanpak om veilig vrij verkeer tijdens de COVID-19-pandemie te vergemakkelijken

(Voor de EER relevante tekst)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 21, lid 2, artikel 168, lid 6, en artikel 292, eerste en tweede zin,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Op 25 januari 2022 heeft de Raad Aanbeveling (EU) 2022/107 (1) goedgekeurd. Aanbeveling (EU) 2022/107 volgt een “persoonsgerichte” aanpak met betrekking tot beperkingen van het vrije verkeer in verband met de COVID-19-pandemie, door te bepalen dat een persoon die in het bezit is van een op grond van Verordening (EU) 2021/953 van het Europees Parlement en de Raad (2) afgegeven geldig certificaat (“digitaal EU-covidcertificaat”), in beginsel niet onderworpen mag worden aan extra beperkingen zoals tests of quarantaine, ongeacht de plaats van vertrek in de Unie. Personen die niet in het bezit zijn van een geldig digitaal EU-covidcertificaat kunnen worden verplicht om voorafgaand aan of niet later dan 24 uur na aankomst een test te ondergaan. Aanbeveling (EU) 2022/107 heeft ook de methodiek van de kleurcodekaart aangepast die de epidemiologische situatie op regionaal niveau in de Unie aangeeft, zoals vastgesteld in Aanbeveling (EU) 2020/1475 van de Raad (3) en wekelijks gepubliceerd door het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding.

 

(2)

Op 25 november 2021, toen de Commissie haar voorstel (4) vaststelde voor wat Aanbeveling (EU) 2022/107 zou worden, was de epidemiologische situatie met betrekking tot de COVID-19-pandemie aanzienlijk anders dan nu. Op dat moment was de zorgwekkende deltavariant nog steeds overheersend in de Unie. Meer dan tien maanden later is de zeer overdraagbare omikronvariant — in de vorm van verschillende subvarianten — de dominante variant in de Unie geworden.

 

(3)

Omikron is minder ernstig dan de eerder waargenomen deltavariant, wat ten minste gedeeltelijk kan worden toegeschreven aan het beschermende effect van vaccinatie en eerdere besmetting (5). Als gevolg daarvan, en in combinatie met hogere beschermingsniveaus als gevolg van vaccinatie en eerdere besmetting, blijft de druk op de gezondheidszorgstelsels momenteel beheersbaar, zelfs tijdens tijdelijke pieken van besmettingen zoals de golf veroorzaakt door de subvarianten omikron-BA.4 en -BA.5, die in de zomer van 2022 werd waargenomen.

 

(4)

Beperkingen van het vrije verkeer naar aanleiding van de COVID-19-pandemie mogen niet verder gaan dan wat strikt noodzakelijk is voor de bescherming van de volksgezondheid. Zoals opgemerkt in de punten 1 en 2 van Aanbeveling (EU) 2022/107, moeten dergelijke beperkingen overeenkomstig de beginselen van noodzakelijkheid en evenredigheid weer worden opgeheven zodra de epidemiologische situatie dat toelaat. In augustus 2022 hadden alle lidstaten alle maatregelen opgeheven die van invloed waren op het vrije verkeer van personen in de Unie, waaronder de verplichting voor reizigers om in het bezit te zijn van een digitaal EU-covidcertificaat.

 

(5)

Daarom moet de in Aanbeveling (EU) 2022/107 uiteengezette aanpak worden aangepast. Die aanbeveling moet met name worden gewijzigd teneinde te verduidelijken dat de lidstaten in beginsel geen pandemiegerelateerde beperkingen van het vrije verkeer van personen mogen opleggen om redenen van volksgezondheid. De zomergolf van 2022 illustreert hoe een hoge viruscirculatie, na de opkomst van een nieuwe zorgwekkende variant, niet noodzakelijkerwijs tot een aanzienlijke druk op de nationale gezondheidszorgstelsels leidt. Het is dus belangrijk om voorzichtig te zijn...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.