Verordening 2022/2563 - Wijziging van Verordening (EU) 2021/2283 betreffende de opening en het beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde landbouw- en industrieproducten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening is op 23 december 2022 gepubliceerd en is op 24 december 2022 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EU) 2022/2563 van de Raad van 19 december 2022 tot wijziging van Verordening (EU) 2021/2283 betreffende de opening en het beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde landbouw- en industrieproducten

officiële Engelstalige titel

Council Regulation (EU) 2022/2563 of 19 December 2022 amending Regulation (EU) 2021/2283 opening and providing for the management of autonomous tariff quotas of the Union for certain agricultural and industrial products
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2022/2563
Regdoc-nummer ST(2022)15067
Origineel voorstel COM(2022)645 NLEN
Celex-nummer i 32022R2563

3.

Key dates

Document 19-12-2022; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 23-12-2022; PB L 330 p. 109-125
Inwerkingtreding 24-12-2022; in werking datum publicatie +1 zie art 2
01-01-2023; Toepassing zie art 2
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

23.12.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 330/109

 

VERORDENING (EU) 2022/2563 VAN DE RAAD

van 19 december 2022

tot wijziging van Verordening (EU) 2021/2283 betreffende de opening en het beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde landbouw- en industrieproducten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 31,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Om een toereikende en ononderbroken aanvoer te waarborgen van bepaalde landbouw- en industrieproducten die in de Unie in ontoereikende mate worden vervaardigd, en zo verstoringen van de markt voor die producten te voorkomen, zijn bij Verordening (EU) 2021/2283 van de Raad (1) autonome tariefcontingenten van de Unie (“contingenten”) geopend. Binnen de grenzen van deze tariefcontingenten kunnen de betrokken producten tegen een verlaagd recht of een nulrecht in de Unie worden ingevoerd.

 

(2)

Omdat het in het belang van de Unie is om een passende aanvoer van bepaalde industrieproducten te waarborgen, en gelet op het feit dat er in de Unie niet in toereikende mate identieke, gelijkwaardige of vervangende producten worden vervaardigd, moeten er voor een passende hoeveelheid van de producten in kwestie nieuwe tariefcontingenten met nulrecht worden geopend met volgnummers 09.2921, 09.2922, 09.2923, 09.2924, 09.2925, 09.2926, 09.2927 en 09.2931.

 

(3)

Aangezien de tariefcontingenten met volgnummers 09.2723 en 09.2763 ontoereikend zijn geworden om nog langer aan de behoeften van de marktdeelnemers in de Unie te kunnen voldoen, moet de omschrijving van de onder die contingenten vallende producten. De vermelding van de toepasselijke Taric-code voor die producten moet daarom worden gewijzigd.

 

(4)

Omdat het in het belang van de Unie is om een passende aanvoer van bepaalde industrieproducten te waarborgen, moet de hoeveelheid van de contingenten met volgnummers 09.2563, 09.2682, 09.2828 en 09.2854 worden verhoogd.

 

(5)

Omdat de productiecapaciteit voor bepaalde industrieproducten in de Unie is verhoogd, moet de hoeveelheid van de contingenten met volgnummers 09.2575 en 09.2913 worden verlaagd.

 

(6)

Voor de contingenten met volgnummers 09.2583, 09.2819, 09.2839 en 09.2855 moet de contingentperiode worden verlengd en de omvang van het contingent jaarlijks worden aangepast omdat de tariefcontingenten slechts voor een periode van zes maanden waren geopend en het nog altijd in het belang van de Unie is om ze te handhaven.

 

(7)

Aangezien het niet langer in het belang van de Unie is om de contingenten met volgnummers 09.2003, 09.2576, 09.2577, 09.2592, 09.2650, 09.2673, 09.2688, 09.2694, 09.2708, 09.2710, 09.2734, 09.2799, 09.2829, 09.2866 en 09.2880 te handhaven, moeten die contingenten met ingang van 1 januari 2023 worden gesloten.

 

(8)

De betrekkingen tussen de Unie en Rusland zijn de afgelopen jaren verslechterd, met name als gevolg van Ruslands veronachtzaming van het internationaal recht en de niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Op 6 oktober 2022 heeft de Raad een achtste pakket sancties tegen Rusland aangenomen wegens de aanhoudende aanvalsoorlog tegen Oekraïne en de gemelde wreedheden van Russische strijdkrachten in Oekraïne.

 

(9)

Rusland is weliswaar lid van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), maar de Unie kan zich beroepen op de uitzonderingen in het kader van de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (de “WTO-Overeenkomst”), en met name artikel XXI van de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en handel (GATT) 1994, met name wat betreft de verplichting om aan uit Rusland ingevoerde producten de voordelen toe te kennen die worden toegekend aan...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.