Besluit 2023/68 - Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor steun aan Duitsland, België, Nederland, Oostenrijk, Luxemburg, Spanje en Griekenland naar aanleiding van de natuurrampen in deze landen in de loop van 2021

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 10 januari 2023 gepubliceerd en is op 14 december 2022 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Besluit (EU) 2023/68 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2022 betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor steun aan Duitsland, België, Nederland, Oostenrijk, Luxemburg, Spanje en Griekenland naar aanleiding van de natuurrampen in deze landen in de loop van 2021

officiële Engelstalige titel

Decision (EU) 2023/68 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 on the mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Germany, Belgium, the Netherlands, Austria, Luxembourg, Spain and Greece further to natural disasters that took place in those countries in the course of 2021
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2023/68
Origineel voorstel COM(2022)665 NLEN
Celex-nummer i 32023D0068

3.

Key dates

Document 14-12-2022; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 10-01-2023; PB L 7 p. 25-26
Inwerkingtreding 14-12-2022; Toepassing zie art 2
10-01-2023; in werking datum publicatie zie art 2
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

10.1.2023   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 7/25

 

BESLUIT (EU) 2023/68 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 14 december 2022

betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor steun aan Duitsland, België, Nederland, Oostenrijk, Luxemburg, Spanje en Griekenland naar aanleiding van de natuurrampen in deze landen in de loop van 2021

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad van 11 november 2002 tot oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (1), en met name artikel 4, lid 3,

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 16 december 2020 tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, samenwerking in begrotingszaken en goed financieel beheer, alsmede betreffende nieuwe eigen middelen, met inbegrip van een routekaart voor de invoering van nieuwe eigen middelen (2), en met name punt 10,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (hierna “het fonds” genoemd) heeft tot doel de Unie in staat te stellen snel, efficiënt en soepel op noodsituaties te reageren in solidariteit met de bevolking van regio’s die zijn getroffen door grote of regionale natuurrampen of een grote volksgezondheidscrisis.

 

(2)

Het fonds mag de in artikel 9 van Verordening (EU, Euratom) 2020/2093 van de Raad vastgestelde plafonds niet overschrijden (3).

 

(3)

Op 1 oktober 2021 heeft Duitsland een aanvraag tot beschikbaarstelling van middelen uit het fonds ingediend naar aanleiding van de overstromingen in juli 2021.

 

(4)

Op 1 oktober 2021 heeft België een aanvraag tot beschikbaarstelling van middelen uit het fonds ingediend naar aanleiding van de overstromingen in juli 2021.

 

(5)

Op 1 oktober 2021 heeft Nederland een aanvraag tot beschikbaarstelling van middelen uit het fonds ingediend naar aanleiding van de overstromingen in juli 2021.

 

(6)

Op 5 oktober 2021 heeft Oostenrijk een aanvraag tot beschikbaarstelling van middelen uit het fonds ingediend naar aanleiding van de overstromingen in juli 2021.

 

(7)

Op 6 oktober 2021 heeft Luxemburg een aanvraag tot beschikbaarstelling van middelen uit het fonds ingediend naar aanleiding van de overstromingen in juli 2021.

 

(8)

Op 3 december 2021 heeft Spanje een aanvraag tot beschikbaarstelling van middelen uit het fonds ingediend in verband met de vulkaanuitbarsting op het eiland La Palma op 19 september 2021. Op 22 maart 2022 heeft Spanje een actualisering van de aanvraag ingediend.

 

(9)

Op 16 december 2021 heeft Griekenland een aanvraag tot beschikbaarstelling van middelen uit het fonds ingediend in verband met de aardbeving op Kreta op 27 september 2021.

 

(10)

De bovengenoemde aanvragen voldoen aan de voorwaarden voor het verlenen van een financiële bijdrage uit het fonds, zoals bepaald in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2012/2002.

 

(11)

Er moeten dan ook middelen uit het fonds beschikbaar worden gesteld om een financiële bijdrage aan Duitsland, België, Nederland, Oostenrijk, Luxemburg, Spanje en Griekenland te leveren.

 

(12)

Teneinde zo snel mogelijk middelen uit het fonds beschikbaar te stellen, moet dit besluit van toepassing zijn vanaf de datum waarop het wordt vastgesteld,

HEBBEN HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Binnen de algemene begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2022 worden uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie de volgende vastleggings- en betalingskredieten in verband met natuurrampen...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.