Besluit 2023/133 - Benoeming van de leden van de in artikel 14, lid 3, van Verordening (EU) 2017/1939 bedoelde selectiecommissie

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 19 januari 2023 gepubliceerd en is op 20 januari 2023 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Besluit (EU) 2023/133 van de Raad van 17 januari 2023 tot benoeming van de leden van de in artikel 14, lid 3, van Verordening (EU) 2017/1939 bedoelde selectiecommissie

officiële Engelstalige titel

Council Decision (EU) 2023/133 of 17 January 2023 appointing the members of the selection panel provided for in Article 14(3) of Regulation (EU) 2017/1939
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2023/133
Regdoc-nummer ST(2022)14627
Origineel voorstel COM(2022)564 NLEN
Celex-nummer i 32023D0133

3.

Key dates

Document 17-01-2023; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 19-01-2023; PB L 17 p. 90-91
Inwerkingtreding 20-01-2023; in werking datum publicatie +1 zie art 2
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

19.1.2023   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 17/90

 

BESLUIT (EU) 2023/133 VAN DE RAAD

van 17 januari 2023

tot benoeming van de leden van de in artikel 14, lid 3, van Verordening (EU) 2017/1939 bedoelde selectiecommissie

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie (“EOM”) (1), en met name artikel 14, lid 3,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De Europese hoofdaanklager wordt door het Europees Parlement en de Raad benoemd uit kandidaten die zijn geselecteerd door de in artikel 14, lid 3, van Verordening (EU) 2017/1939 bedoelde selectiecommissie (de “selectiecommissie”). De Europese aanklagers worden door de Raad benoemd uit drie gekwalificeerde kandidaten die door elke lidstaat worden voorgedragen, nadat de Raad een gemotiveerd advies van de selectiecommissie heeft ontvangen.

 

(2)

Op grond van artikel 3 van Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/598 van de Raad (2) bedraagt de ambtstermijn van de Europese aanklagers uit acht lidstaten, vastgesteld door loting, drie jaar en mag die niet worden verlengd. De ambtstermijn van die Europese aanklagers verstrijkt in juli 2023.

 

(3)

Op grond van artikel 1 van Besluit (EU) 2018/1275 van de Raad (3) is de ambtstermijn van de huidige leden van de selectiecommissie op 9 oktober 2022 verstrekken. Derhalve moeten nieuwe leden worden benoemd.

 

(4)

Op grond van artikel 14, lid 3, van Verordening (EU) 2017/1939 bestaat de selectiecommissie uit twaalf personen, gekozen uit voormalige leden van het Hof van Justitie en de Rekenkamer, voormalige nationale leden van Eurojust, leden van de hoogste nationale rechtscolleges, hoge aanklagers en personen die bekend staan als kundige rechtsgeleerden.

 

(5)

Een van de leden van de selectiecommissie moet worden voorgedragen door het Europees Parlement. Op 7 juni 2022 heeft het Europees Parlement mevrouw Margreet FRÖBERG voorgedragen als zijn kandidaat voor lid van de selectiecommissie.

 

(6)

De Commissie heeft rekening gehouden met de noodzaak een samenstelling van de selectiecommissie te waarborgen die evenwichtig is uit het oogpunt van geografische spreiding, geslacht en de rechtsstelsels van de lidstaten die deelnemen aan de nauwere samenwerking bij de instelling van het EOM.

 

(7)

Onder de elf door de Commissie voorgedragen personen, waarvan zes man en vijf vrouw zijn, bevinden zich één voormalig lid van het Hof van Justitie, één voormalig lid van de Rekenkamer, één voormalig nationaal lid van Eurojust, zes hoge aanklagers en twee leden van de hoogste nationale rechtscolleges.

 

(8)

Derhalve moeten de leden van de selectiecommissie worden benoemd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor een periode van vier jaar vanaf 20 januari 2023, worden de volgende personen benoemd tot lid van de in artikel 14, lid 3, van Verordening (EU) 2017/1939 bedoelde selectiecommissie:

 
 

De heer Jean-François BOHNERT;

 
 

De heer Vítor Manuel DA SILVA CALDEIRA;

 
 

De heer Peter FRANK;

 
 

Mevrouw Margreet FRÖBERG;

 
 

Mevrouw Ulrike HABERL-SCHWARZ;

 
 

Mevrouw María de los Ángeles GARRIDO LORENZO;

 
 

Mevrouw Saale LAOS;

 
 

De heer Ján MAZÁK;

 
 

De heer Marin MRČELA;

 
 

De heer Lorenzo SALAZAR;

 
 

Mevrouw Martine SOLOVIEFF;

 
 

Mevrouw Tuire TAMMINIEMI.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.