Voorstel van wet - Voorstel van wet van de leden Tony van Dijck en Edgar Mulder tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 en de Belastingwet BES in verband met het BTW- tarief naar 0% voor voedingsmiddelen (Wet betaalbare boodschappen)

Dit voorstel van wet i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 36315 - Initiatiefvoorstel Wet betaalbare boodschappen i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van de leden Tony van Dijck en Edgar Mulder tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 en de Belastingwet BES in verband met het BTW- tarief naar 0% voor voedingsmiddelen (Wet betaalbare boodschappen); Voorstel van wet (initiatiefvoorstel); Voorstel van wet
Document­datum 03-03-2023
Publicatie­datum 03-03-2023
Nummer KST363152
Kenmerk 36315, nr. 2
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022-

2023

36 315

Voorstel van wet van de leden Tony van Dijck en Edgar Mulder tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 en de Belastingwet BES in verband met het BTW-tarief naar 0% voor voedingsmiddelen (Wet betaalbare boodschappen)

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de Wet op de omzetbelasting 1968 en de Belastingwet BES te wijzigen met het oog op het hanteren van een nultarief voor de btw en de algemene bestedingsbelasting op de levering van voedingsmiddelen teneinde het betaalbaar houden van primaire levensbehoeften;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet op de omzetbelasting 1968 wordt als volgt gewijzigd:

Tabel I, onderdeel a, wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  Post 1 vervalt.
 • 2. 
  In post 2 wordt «post 1» vervangen door «tabel II, onderdeel a, post 11».
 • 3. 
  In post 4, onderdeel b, wordt «post 1» vervangen door «tabel II, onderdeel a, post 11».

B

Aan tabel II, onderdeel a, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van post 10 door een puntkomma een post toegevoegd, luidende: 11. voedingsmiddelen, te weten:

kst-36315-2 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

 • a. 
  eet- en drinkwaren die plegen te worden aangewend voor menselijke consumptie;
 • b. 
  producten die kennelijk zijn bestemd om te worden aangewend voor de bereiding van de onder a bedoelde eet- en drinkwaren en daarin geheel of ten dele opgaan;
 • c. 
  producten die zijn bestemd om te worden aangewend als aanvulling op dan wel ter vervanging van de onder a bedoelde eet- en drinkwaren; met dien verstande dat tot de voedingsmiddelen niet worden gerekend alcoholhoudende dranken.

C

In artikel 17d wordt «, 5 en 10» vervangen door «, 5, 10 en 11».

In artikel 20, tweede lid, onderdeel b, wordt «, 5 en 10» vervangen door «, 5, 10 en 11».

ARTIKEL II

In de Belastingwet BES wordt aan artikel 6.10 twee leden toegevoegd, luidende:

 • 4. 
  In afwijking van het eerste lid bedraagt de belasting, mits is voldaan aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden, nihil voor voedingsmiddelen, te weten:
 • a. 
  eet- en drinkwaren die plegen te worden aangewend voor menselijke consumptie;
 • b. 
  producten die kennelijk zijn bestemd om te worden aangewend voor de bereiding van de onder a bedoelde eet- en drinkwaren en daarin geheel of ten dele opgaan;
 • c. 
  producten die zijn bestemd om te worden aangewend als aanvulling op dan wel ter vervanging van de onder a bedoelde eet- en drinkwaren; met dien verstande dat tot de voedingsmiddelen niet worden gerekend alcoholhoudende dranken.
 • 5. 
  Het vierde lid en dit lid vervallen twaalf maanden na het tijdstip van inwerkingtreding.

ARTIKEL III

De Wet op de omzetbelasting 1968 wordt als volgt gewijzigd:

Tabel I, onderdeel a, wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  Post 1 komt te luiden:
 • 1. 
  voedingsmiddelen, te weten:
 • a. 
  eet- en drinkwaren die plegen te worden aangewend voor menselijke consumptie;
 • b. 
  producten die kennelijk zijn bestemd om te worden aangewend voor de bereiding van de onder a bedoelde eet- en drinkwaren en daarin geheel of ten dele opgaan;
 • c. 
  producten die zijn bestemd om te worden aangewend als aanvulling op dan wel ter vervanging van de onder a bedoelde eet- en drinkwaren; met dien verstande dat tot de voedingsmiddelen niet worden gerekend alcoholhoudende dranken;.
 • 2. 
  In post 2 wordt «tabel II, onderdeel a, post 11» vervangen door «post 1».
 • 3. 
  In post 4, onderdeel b, wordt «tabel II, onderdeel a, post 11» vervangen door «post 1».

B

In tabel II, onderdeel a, vervalt post 11, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van post 10 door een punt.

C

In artikel 17d wordt «, 5, 10 en 11» vervangen door «, 5 en 10».

In artikel 20, tweede lid, onderdeel b, wordt «, 5, 10 en 11» vervangen door «, 5 en 10».

ARTIKEL IV

 • 1. 
  Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de volgende kalendermaand na de maand waarin de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, is gelegen.
 • 2. 
  In afwijking van het eerste lid treedt artikel III in werking twaalf maanden na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet.

ARTIKEL V

Deze wet wordt aangehaald als: Wet betaalbare boodschappen.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Staatssecretaris van Financiën,

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 36 315, nr. 2 3


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.