Geleidende brief - Voorstel van wet van de leden Tony van Dijck en Edgar Mulder tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 en de Belastingwet BES in verband met het BTW- tarief naar 0% voor voedingsmiddelen (Wet betaalbare boodschappen)

Deze geleidende brief i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 36315 - Initiatiefvoorstel Wet betaalbare boodschappen i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van de leden Tony van Dijck en Edgar Mulder tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 en de Belastingwet BES in verband met het BTW- tarief naar 0% voor voedingsmiddelen (Wet betaalbare boodschappen); Geleidende brief; Geleidende brief
Document­datum 03-03-2023
Publicatie­datum 03-03-2023
Nummer KST363151
Kenmerk 36315, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022-2023

 

36 315

Voorstel van wet van de leden Tony van Dijck en Edgar Mulder tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 en de Belastingwet BES in verband met het BTW- tarief naar 0% voor voedingsmiddelen (Wet betaalbare boodschappen)

Nr. 1

GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 maart 2023

Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.21 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 en de Belastingwet BES in verband met het BTW- tarief naar 0% voor levensmiddelen (Wet betaalbare boodschappen).

In verband met het dringende maatschappelijke problemen waarvoor dit wetsvoorstel een deeloplossing biedt, verzoek ik u een spoedadvies aan te vragen bij de Afdeling advisering van de Raad van State.

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Tony van Dijck

Edgar Mulder

kst-36315-1

ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 36 315, nr. 1


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.