Motie Van Rooijen c.s. over het advies van de Landsadvocaat inzake het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen - Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen)

Deze motie i is onder nr. AQ toegevoegd aan wetsvoorstel 36067 - Wet toekomst pensioenen i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen); Motie van het lid Van Rooijen c.s. over het advies van de Landsadvocaat inzake het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen
Document­datum 30-05-2023
Publicatie­datum 30-05-2023
Nummer KST36067AQ
Kenmerk 36067, nr. AQ
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022-2023

 

36 067

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen)

AQ

MOTIE VAN HET LID VAN ROOIJEN C.S.

Voorgesteld 23 mei 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende,

dat het kabinet een advies heeft gevraagd aan de landsadvocaat inzake het wetsvoorstel Wtp en dat de landsadvocaat dit advies aan het kabinet heeft verstrekt;

dat de Minister weigert om dit advies te verstrekken aan de Staten-Generaal, hoewel daar meermalen om is gevraagd;

dat het bij het hier bedoelde advies van de landsadvocaat niet gaat om een specifieke procespositie van de overheid (er zijn immers geen procedures gaande) maar om het nemen van een besluit door de volksvertegenwoordiging van Nederland over een uitermate belangrijk en technisch moeilijk onderwerp, dat ook nog politiek gevoelig ligt;

dat het kabinet op basis van het advies van de landsadvocaat zou beschikken over argumenten die bij dit oordeel de doorslag zouden kunnen geven, maar dat het kabinet vervolgens weigert deze argumenten aan de Eerste Kamer te laten weten;

dat dit in feite er op neerkomt dat het kabinet de Eerste Kamer tegenwerkt bij de uitvoering van haar medewetgevende taak;

verlangt van de Minister om dit advies van de landsadvocaat onverwijld en integraal aan de Eerste Kamer ter beschikking te stellen en verwijst daarbij naar artikel 68 Grondwet,

kst-36067-AQ

ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

Eerste Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 36 067, AQ    1

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Rooijen Baay-Timmerman

Eerste Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 36 067, AQ


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.