Motie Nanninga c.s. over een novelle om ook APPA-gerechtigden te laten invaren in het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen - Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen)

Deze motie i is onder nr. AV toegevoegd aan wetsvoorstel 36067 - Wet toekomst pensioenen i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen); Motie van het lid Nanninga c.s. over een novelle om ook APPA-gerechtigden te laten invaren in het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen
Document­datum 30-05-2023
Publicatie­datum 30-05-2023
Nummer KST36067AV
Kenmerk 36067, nr. AV
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022-2023

 

36 067

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen)

AV

MOTIE VAN HET LID NANNINGA C.S.

Voorgesteld 30 mei 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de APPA volgens de Minister niet onder het regime van de Wtp valt;

overwegende dat dit onwenselijk is, daar Kamerleden en andere APPA-gerechtigden geen recht dienen te hebben op een geprivilegieerd separaat stelsel;

verzoekt de regering middels een novelle te regelen dat ook APPA-gerechtigden invaren in de Wtp,

en gaat over tot de orde van de dag.

Nanninga

Beukering

Hermans

kst-36067-AV

ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

Eerste Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 36 067, AV


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.