Motie Koffeman c.s. over dekking in de begroting 2024 voor compensatie van studenten van de pechgeneratie - Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs, de verstrekking van een tegemoetkoming aan studenten die onder het studievoorschotstelsel hebben gestudeerd en de verruiming van de 1-februariregeling voor ho-studenten die zijn doorgestroomd vanuit het mbo (Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs)

Deze motie i is onder nr. F toegevoegd aan wetsvoorstel 36229 - Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs, de verstrekking van een tegemoetkoming aan studenten die onder het studievoorschotstelsel hebben gestudeerd en de verruiming van de 1-februariregeling voor ho-studenten die zijn doorgestroomd vanuit het mbo (Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs); Motie van het lid Koffeman c.s. over dekking in de begroting 2024 voor compensatie van studenten van de pechgeneratie
Document­datum 30-05-2023
Publicatie­datum 31-05-2023
Nummer KST36229F
Kenmerk 36229, nr. F
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Eerste Kamer der Staten-Generaal

2023

Vergaderjaar 2022-

36 229

Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs, de verstrekking van een tegemoetkoming aan studenten die onder het studievoorschotstelsel hebben gestudeerd en de verruiming van de 1-februariregeling voor ho-studenten die zijn doorgestroomd vanuit het mbo (Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs)

MOTIE VAN HET LID KOFFEMAN C.S.

Voorgesteld 30 mei 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Eerste Kamer bij motie Kamerstukken I 2022/23,

36 200, P heeft verzocht om de «pechgeneratie» studenten die tussen 2015 en 2023 studeerde ruimhartig te compenseren voor de door hen betaalde of te betalen rentelasten die hen op achterstand zetten ten opzichte van de generaties voor en na hen;

overwegende dat de rijksoverheid verzuimd heeft studenten bij het aangaan van hun studielening van een financiële prospectus te voorzien met voorlichting over renterisico's, risicoprofielen, gevolgen voor het aangaan van hypothecaire verplichtingen etc.;

overwegende dat de rijksoverheid daarmee een grote extra verantwoordelijkheid heeft voor de problemen waarin veel van deze studenten verkeren als gevolg van stijgende rente, hoge energieprijzen en extra woonlasten die kunnen samenhangen met het niet kunnen verkrijgen van een hypotheek;

overwegende dat het kabinet bij brief van 6 december 2022 (Kamerstukken I 2022/23, 35 788 / 36 200, AB) heeft aangegeven de motie niet te kunnen uitvoeren bij «gebrek aan dekking»,

verzoekt de regering zodanige dekking te voorzien in de begroting 2024,

kst-36229-F ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman

Van Apeldoorn

Baay-Timmerman

Eerste Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 36 229, F 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.