Motie Van der Plas over een onderzoek naar een finale regeling voor alle gedupeerden in de Indische en de Molukse gemeenschap tot en met de tweede generatie - Financieel jaarverslag van het Rijk 2022

Deze motie i is onder nr. 14 toegevoegd aan dossier 36360 - Financieel jaarverslag van het Rijk 2022.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Financieel jaarverslag van het Rijk 2022; Motie; Motie van het lid Van der Plas over een onderzoek naar een finale regeling voor alle gedupeerden in de Indische en de Molukse gemeenschap tot en met de tweede generatie
Document­datum 31-05-2023
Publicatie­datum 31-05-2023
Nummer KST3636014
Kenmerk 36360, nr. 14
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022-2023

36 360

Financieel jaarverslag van het Rijk 2022

Nr. 14

MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS

Voorgesteld 31 mei 2023 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat onze Koning wel excuses heeft aangeboden voor Nederlands geweld in Indonesië;

constaterende dat het kabinet alleen excuses heeft aangeboden voor de opvang na 1949 van de Indische en de Molukse gemeenschap;

constaterende dat het dossier erkenning oorlogsleed voor de Indische gemeenschap al ruim 78 jaar loopt, de individuele schadevergoedingen zeer gering te noemen zijn en de directe slachtoffers op zeer hoge leeftijd zijn;

overwegende dat de Minister-President tijdens het Verantwoordingsdebat aangaf dat er geen financiële hobbels zijn;

overwegende dat de tijd dringt om erkenning te geven aan deze groep Nederlanders, die altijd trouwe onderdanen zijn geweest;

verzoekt het kabinet om te onderzoeken hoe te komen tot een finale, allesomvattende, integrale en rechtvaardige regeling voor alle gedupeerden tot en met de tweede generatie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Plas

kst-36360-14 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 36 360, nr. 14


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.