Motie Nijboer over het voeren van realistisch begrotingsbeleid en het afzien van taakstellende onderuitputting - Financieel jaarverslag van het Rijk 2022

Deze motie i is onder nr. 7 toegevoegd aan dossier 36360 - Financieel jaarverslag van het Rijk 2022.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Financieel jaarverslag van het Rijk 2022; Motie; Motie van het lid Nijboer over het voeren van realistisch begrotingsbeleid en het afzien van taakstellende onderuitputting
Document­datum 31-05-2023
Publicatie­datum 31-05-2023
Nummer KST363607
Kenmerk 36360, nr. 7
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022-2023

36 360

Financieel jaarverslag van het Rijk 2022

Nr. 7

MOTIE VAN HET LID NIJBOER

Voorgesteld 31 mei 2023 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat vorig jaar sprake was van 6,2 miljard euro aan onderuitputting;

overwegende dat aanzienlijke onderuitputting reeds te verwachten viel bij de Startnota;

overwegende dat realistisch ramen helpt om tot een eerlijke afweging tussen belangen en wensen te komen;

van mening dat het instrument van de taakstellende onderuitputting de controle van de Tweede Kamer op de begroting bemoeilijkt;

verzoekt de regering realistisch begrotingsbeleid te voeren en voortaan af te zien van het instrument van de taakstellende onderuitputting,

en gaat over tot de orde van de dag.

Nijboer

kst-36360-7 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 36 360, nr. 7


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.