Motie Van Houwelingen over het terugbrengen van de uitgaven voor externe inhuur tot onder de Roemernorm - Financieel jaarverslag van het Rijk 2022

Deze motie i is onder nr. 10 toegevoegd aan dossier 36360 - Financieel jaarverslag van het Rijk 2022.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Financieel jaarverslag van het Rijk 2022; Motie; Motie van het lid Van Houwelingen over het terugbrengen van de uitgaven voor externe inhuur tot onder de Roemernorm
Document­datum 31-05-2023
Publicatie­datum 31-05-2023
Nummer KST3636010
Kenmerk 36360, nr. 10
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022-2023

36 360

Financieel jaarverslag van het Rijk 2022

Nr. 10

MOTIE VAN HET LID VAN HOUWELINGEN

Voorgesteld 31 mei 2023 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de uitgaven aan externe inhuur in 2022 voor het derde jaar op rij zijn gestegen en nu maar liefst 14,2% van de totale personeelsuitgaven van het Rijk bedragen;

overwegende dat volgens de Roemernorm de uitgaven aan externe inhuur niet hoger mogen zijn dan 10% van alle personele uitgaven van het Rijk;

verzoekt de regering te onderzoeken hoe en op welke termijn zij de uitgaven aan externe inhuur tot onder de Roemernorm kan terugbrengen, en de Kamer hierover vóór Prinsjesdag te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Houwelingen

kst-36360-10 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 36 360, nr. 10


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.