Motie Thijssen/Kröger over een evaluatie van het Tijdelijk Noodfonds Energie en een toegankelijk publiek alternatief vóór het aankomende stookseizoen - Voorzienings- en leveringszekerheid energie

Deze motie i is onder nr. 426 toegevoegd aan dossier 29023 - Voorzienings- en leveringszekerheid energie.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorzienings- en leveringszekerheid energie; Motie; Motie van de leden Thijssen en Kröger over een evaluatie van het Tijdelijk Noodfonds Energie en een toegankelijk publiek alternatief vóór het aankomende stookseizoen
Document­datum 31-05-2023
Publicatie­datum 31-05-2023
Nummer KST29023426
Kenmerk 29023, nr. 426
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022-

2023

29 023

Voorzienings- en leveringszekerheid energie

Nr. 426

MOTIE VAN DE LEDEN THIJSSEN EN KRÖGER

Voorgesteld 31 mei 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er nog geen concreet alternatief voor het prijsplafond voor het aanstaande koopseizoen klaarligt;

overwegende dat het CPB beraamt dat het aantal armen komend jaar naar verwachting met meer dan 200.000 toeneemt, terwijl de energieprijzen naar verwachting hoog blijven;

overwegende dat het noodfonds dan wel bij lange na onvoldoende is, maar veel huishoudens wel een welkome verlichting heeft geboden;

overwegende dat dit noodfonds tegelijkertijd afhankelijk was van private organisaties en de uitvoering in sommige gevallen ontoegankelijk bleek;

verzoekt de regering om het Tijdelijk Noodfonds Energie te evalueren en een toegankelijk publiek alternatief hiervoor op te tuigen vóór het aankomende stookseizoen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thijssen

Kröger

kst-29023-426 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 29 023, nr. 426


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.