Motie Kops/Wilders over het onmiddellijk op 0 zetten van de energiebelasting in de eerste schijf tot 1 januari 2024 - Voorzienings- en leveringszekerheid energie

Deze motie i is onder nr. 425 toegevoegd aan dossier 29023 - Voorzienings- en leveringszekerheid energie.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorzienings- en leveringszekerheid energie; Motie; Motie van de leden Kops en Wilders over het onmiddellijk op 0 zetten van de energiebelasting in de eerste schijf tot 1 januari 2024
Document­datum 31-05-2023
Publicatie­datum 31-05-2023
Nummer KST29023425
Kenmerk 29023, nr. 425
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022-

2023

29 023

Voorzienings- en leveringszekerheid energie

Nr. 425

MOTIE VAN DE LEDEN KOPS EN WILDERS

Voorgesteld 31 mei 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering de energiebelasting in de eerste schijf op 0 te zetten tot 1 januari 2024,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kops

Wilders

kst-29023-425 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 29 023, nr. 425


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.