Motie Omtzigt over een energiestrategie om in Nederland gewonnen gas beschikbaar te stellen aan de Nederlandse consument - Voorzienings- en leveringszekerheid energie

Deze motie i is onder nr. 422 toegevoegd aan dossier 29023 - Voorzienings- en leveringszekerheid energie.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorzienings- en leveringszekerheid energie; Motie; Motie van het lid Omtzigt over een energiestrategie om in Nederland gewonnen gas beschikbaar te stellen aan de Nederlandse consument
Document­datum 31-05-2023
Publicatie­datum 31-05-2023
Nummer KST29023422
Kenmerk 29023, nr. 422
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022-2023

29 023

Voorzienings- en leveringszekerheid energie

Nr. 422

MOTIE VAN HET LID OMTZIGT

Voorgesteld 31 mei 2023 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat Nederland een coherente en langjarige energiestrategie nodig heeft, waarbij leveringszekerheid en betaalbaarheid belangrijke uitgangspunten zijn;

verzoekt de regering binnen een halfjaar een energiestrategie te presenteren waarbij ervoor gezorgd wordt dat in Nederland gewonnen gas, bijvoorbeeld op de Noordzee, beschikbaar is voor de Nederlandse consument en tevens duidelijk gemaakt wordt wat de verhouding is tussen Nederland als doorvoerland van gas en het van het gas afhalen van Nederlandse huishoudens,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

kst-29023-422 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 29 023, nr. 422


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.