Geleidende brief - Voorstel van wet van de leden Agema en Pouw-Verweij tot wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met de terugkeer van de verzorgingshuizen

Deze geleidende brief i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 36477 - Initiatiefvoorstel Terugkeer van de verzorgingshuizen i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van de leden Agema en Pouw-Verweij tot wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met de terugkeer van de verzorgingshuizen; Geleidende brief; Geleidende brief
Document­datum 05-12-2023
Publicatie­datum 05-12-2023
Nummer KST364771
Kenmerk 36477, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2023-

2024

36 477

Voorstel van wet van de leden Agema en Pouw-Verweij tot wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met de terugkeer van de verzorgingshuizen

Nr. 1

GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 5 december 2023

Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.21 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met de terugkeer van de verzorgingshuizen.

De memorie van toelichting, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Agema

Pouw-Verweij

kst-36477-1 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

Tweede Kamer, vergaderjaar 2023-2024, 36 477, nr. 1


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.