Artikelen bij COM(2021)767 - Wijziging van Besluit 2005/671/JBZ, met betrekking tot de aanpassing aan de EU-voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.


Artikel 1

Besluit 2005/671/JBZ wordt als volgt gewijzigd:

1) in artikel 1 wordt punt b) geschrapt;

2) artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

a) aan lid 3 wordt de volgende alinea toegevoegd:

“Elke lidstaat zorgt ervoor dat persoonsgegevens overeenkomstig de eerste alinea uitsluitend worden verwerkt met het oog op het voorkomen, onderzoeken, opsporen of vervolgen van strafbare feiten van terroristische aard.”;

b) aan lid 4 wordt de volgende alinea toegevoegd:

“De categorieën persoonsgegevens die voor de in lid 3 genoemde doeleinden aan Europol moeten worden verstrekt, blijven beperkt tot die welke zijn vermeld in deel B, punt 2, van bijlage II bij Verordening (EU) 2016/794.”;

c) aan lid 6 wordt de volgende alinea toegevoegd:

“De categorieën persoonsgegevens die tussen de lidstaten mogen worden uitgewisseld voor de in de eerste alinea genoemde doeleinden, blijven beperkt tot die welke zijn vermeld in deel B, punt 2, van bijlage II bij Verordening (EU) 2016/794.”

Artikel 2

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op [een jaar na de vaststelling] aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onmiddellijk mee.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking ervan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten overeenkomstig de Verdragen.