Artikelen bij 98/663/EG: Beschikking van de Commissie van 26 juni 1997 waarbij een concentratie onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt wordt verklaard (Zaak nr. IV/M.890 - Blokker/Toys "R" Us) - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 21 mei 2019
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.
Artikel 1

De concentratie waarbij Blokker Holding BV de Nederlandse activiteiten van Toys 'R' Us Inc. verwerft, wordt onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt en met de werking van de EER-Overeenkomst verklaard.

Artikel 2

Blokker Holding BV wordt gelast:

a) de volgende activa, rechten en verplichtingen aan haar volle dochteronderneming Speelhoorn BV over te dragen: i) alle rechten en verplichtingen die Blokker uit hoofde van de franchiseovereenkomst van 3 februari 1997 tussen Blokker en Toys 'R' Us bezit, ii) alle rechten en verplichtingen die Blokker uit hoofde van de overeenkomst inzake marketingbijdragen van 3 februari 1997 tussen Blokker en Toys 'R' Us bezit, en iii) alle activa die Blokker uit hoofde van de koopovereenkomst voor de activa tussen Blokker en Toys 'R' Us bezit. Deze overdracht moet zo spoedig mogelijk na de kennisgeving van deze beschikking aan Blokker worden uitgevoerd, en in elk geval niet later dan de datum waarop Blokker met een derde een bindende intentieverklaring voor de verkoop van een meerderheidsbelang in Speelhoorn BV ondertekent;

b) ten minste 80 % van het volledige aandelenkapitaal van Speelhoorn BV op de volgende wijze af te stoten. Maximaal 20 % van het volledige aandelenkapitaal van Speelhoorn BV wordt aan Toys 'R' Us overgedragen. Ten minste 60 % van het volledige aandelenkapitaal van Speelhoorn BV wordt aan een derde overgedragen. Deze derde wordt in de gelegenheid gesteld het volledige aandelenkapitaal van Speelhoorn BV of ten minste het 80 %-belang van Blokker te verwerven. De derde moet een niet met het Blokker-concern verbonden onafhankelijke onderneming zijn en in staat zijn Speelhoorn BV als een levensvatbare en actieve concurrentiefactor op de markt voor gespecialiseerde speelgoedwinkels te handhaven en verder te ontwikkelen. Blokker mag n bestuurder in het bestuur van Speelhoorn BV behouden op voorwaarde dat de derde daarin ten minste drie bestuurders en Toys 'R' Us n bestuurder heeft. Blokker mag de bestuurder niet langer dan [. . .] jaar na de overdracht van een meerderheidsbelang aan een derde behouden. [. . .];

c) een bankier met erkende ervaring op het gebied van de verkoop van ondernemingen aan te stellen om namens haar een meerderheidsbelang in Speelhoorn BV te verkopen, indien Blokker op [. . .] nog geen bindende intentieverklaring voor de verkoop van een meerderheidsbelang in Speelhoorn BV heeft ondertekend;

d) de Commissie maandelijks schriftelijk verslag uit te brengen over de relevante ontwikkelingen in de onderhandelingen die Blokker of de bankier met derden over de overdracht van een meerderheidsbelang in Speelhoorn BV voert;

e) de Commissie om goedkeuring te verzoeken alvorens een bindende intentieverklaring met een dergelijke derde te ondertekenen. In het verzoek om goedkeuring moeten bewijsstukken worden overgelegd waaruit blijkt dat de derde aan de onder b) genoemde vereisten voldoet, zodat de Commissie de keuze van deze derde kan beoordelen. Indien de Commissie niet binnen twee weken na de indiening van het verzoek formeel te kennen geeft, bezwaar tegen de keuze van de derde te hebben of een aanvullend bewijs verlangt dat deze derde aan de onder b) genoemde vereisten voldoet, kan de overdracht van het aandelenkapitaal aan deze derde doorgang vinden.

Artikel 3

Ingeval Blokker niet erin slaagt vr [. . .] op de in artikel 2 beschreven wijze een bindende intentieverklaring met een derde te ondertekenen, wordt Blokker gelast alle rechten, verplichtingen en activa die zij uit hoofde van de briefovereenkomst van 24 december 1996 heeft verworven, aan Toys 'R' Us over te dragen [. . .]. Blokker wordt niet ertoe verplicht arbeidsovereenkomsten op te zeggen.

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot:

Blokker Holding BV

Van de Madeweg 13

1099 BS Amsterdam

Nederland.