Artikelen bij JAI(2009)5 - Accreditatie van activiteiten van gerechtelijke laboratoria

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

dossier JAI(2009)5 - Accreditatie van activiteiten van gerechtelijke laboratoria.
document JAI(2009)5
datum 30 november 2009

Artikel 1 - Doel

1. Doel van dit kaderbesluit is te bewerkstelligen dat de resultaten van laboratoriumactiviteiten die worden verricht door geaccrediteerde aanbieders van forensische diensten in een lidstaat, door de autoriteiten die bevoegd zijn voor het voorkomen, opsporen of onderzoeken van strafbare feiten worden erkend als gelijkwaardig aan de resultaten van laboratoriumactiviteiten die worden verricht door aanbieders van forensische diensten die in iedere andere lidstaat zijn geaccrediteerd voor EN ISO/IEC 17025.

2. Dat doel wordt bereikt door er zorg voor te dragen dat aanbieders van forensische diensten die laboratoriumactiviteiten verrichten, geaccrediteerd worden door een nationale accreditatie-instantie indien ze voldoen aan EN ISO/IEC 17025.

Artikel 2 - Werkingssfeer

Dit kaderbesluit is van toepassing op laboratoriumactiviteiten op het gebied van:

a) DNA-profielen; en

b) dactyloscopische gegevens.

Artikel 3 - Definities

In dit kaderbesluit wordt verstaan onder:

a) 'laboratoriumactiviteit': elke maatregel die wordt genomen in een laboratorium bij het lokaliseren en veiligstellen van sporen op voorwerpen, alsmede het ontwikkelen, analyseren en interpreteren van forensisch bewijs met het oog op het verlenen van deskundig advies of het uitwisselen van forensisch bewijs;

b) 'resultaten van laboratoriumactiviteiten': uitkomsten van analyses en rechtstreeks daarmee samenhangende interpretaties;

c) 'aanbieder van forensische diensten': een openbare of particuliere organisatie die forensische laboratoriumactiviteiten verricht op verzoek van de bevoegde rechtshandhavings- of gerechtelijke autoriteiten;

d) 'nationale accreditatie-instantie': de enige instantie in een lidstaat die door die staat gemachtigd is accreditaties te verlenen, als bedoeld in Verordening (EG) nr. 765/2008;

e) 'DNA-profiel': een letter- of een cijfercode die een set identificatiekenmerken van het niet-coderende gedeelte van een geanalyseerd menselijk DNA-monster vertegenwoordigt, dat wil zeggen de specifieke moleculaire structuur op de verschillende DNA-gebieden (-loci);

f) 'dactyloscopische gegevens': beelden van vingerafdrukken, van latente vingerafdrukken, van handpalmafdrukken en van latente handpalmafdrukken, alsook de templates van die beelden (gecodeerde minutiae).

Artikel 4 - Accreditatie

De lidstaten dragen er zorg voor dat aanbieders van forensische diensten die laboratoriumactiviteiten verrichten, geaccrediteerd worden door een nationale accreditatie-instantie indien ze voldoen aan EN ISO/IEC 17025.

Artikel 5 - Erkenning van de resultaten

1. Elke lidstaat draagt er zorg voor dat de resultaten van geaccrediteerde aanbieders van forensische diensten die laboratoriumactiviteiten verrichten in andere lidstaten, door zijn autoriteiten die bevoegd zijn voor het voorkomen, opsporen of onderzoeken van strafbare feiten worden erkend als gelijkwaardig aan de resultaten van binnenlandse aanbieders van forensische diensten die laboratoriumactiviteiten verrichten en die zijn geaccrediteerd voor EN ISO/IEC 17025.

2. Dit kaderbesluit laat de nationale voorschriften betreffende de rechterlijke toetsing van bewijsmateriaal onverlet.

Artikel 6 - Kosten

1. Elke lidstaat draagt de kosten voor de overheid die voortvloeien uit dit kaderbesluit overeenkomstig de nationale regelingen.

2. De Commissie beraadt zich op de wijze waarop financiële bijstand kan worden verstrekt uit de algemene begroting van de Europese Unie voor nationale en transnationale projecten die ten doel hebben bij te dragen aan de uitvoering van dit kaderbesluit, onder meer voor de uitwisseling van ervaring, verspreiding van kennis en bekwaamheidstests.

Artikel 7 - Toepassing

1. De lidstaten nemen de maatregelen die nodig zijn om uiterlijk 30 november 2013 aan de bepalingen van dit kaderbesluit met betrekking tot DNA-profielen te voldoen.

2. De lidstaten nemen de maatregelen die nodig zijn om uiterlijk 30 november 2015 aan de bepalingen van dit kaderbesluit met betrekking tot dactyloscopische gegevens te voldoen.

3. De lidstaten zenden aan het secretariaat-generaal van de Raad en de Commissie de tekst toe van de bepalingen waarmee zij uiterlijk 30 mei 2016 hun verplichtingen uit hoofde van dit kaderbesluit in hun nationale recht omzetten.

4. Op basis van de in lid 3 bedoelde informatie en van andere informatie die op verzoek door de lidstaten wordt verstrekt, legt de Commissie vóór 1 juli 2018 een verslag over de uitvoering en toepassing van dit kaderbesluit voor aan de Raad.

5. De Raad gaat uiterlijk in 2018 na in hoeverre de lidstaten aan dit kaderbesluit hebben voldaan.

Artikel 8 - Inwerkingtreding

Dit kaderbesluit treedt in werking op de twintigste dag volgend op zijn bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.