Artikelen bij JOIN(2014)30 - Beperkende maatregelen in verband met de acties van Rusland die de toestand in Oekraïne destabiliseren

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.
Artikel 1


GESCHRAPT


DECLASSIFIED PART

on 0 3 FEB 2015


RESTREINT UE


Artikel 2


GESCHRAPT


Artikel 3


DECLASSIFIED PART

on 0 3 FEB 2015


GESCHRAPT

NL


GESCHRAPT


DECLASSIFIED PART j

on 0 3 FEB 2015

Artikel 4


1. Er geldt een verbod op:
NL

NL


GESCHRAPT


RESTRAINT UE


DECLASSiniDPARf-1

!

on 0 3 FEB 2015 I


GESCHRAPT


Artikel 5


DECUSSffiEDPARf~]

!

on 0 3 FEB 2015 j

Artikel 6

1. De Commissie en de lidstaten stellen elkaar in kennis van de maatregelen die uit hoofde van deze verordening worden genomen en verstrekken elkaar alle relevante informatie waarover zij beschikken in verband met deze verordening, met name met betrekking tot:

(a)    krachtens artikel 3 verleende vergunningen;

(b)    inbreuken, handhavingsproblemen en uitspraken van nationale rechtbanken.

2. De lidstaten stellen elkaar en de Commissie onverwijld in kennis van alle andere relevante informatie waarover zij beschikken en die van invloed kan zijn op de doeltreffende tenuitvoerlegging van deze verordening.

Artikel 7

GESCHRAPT

Artikel 8

1. De lidstaten stellen de regels vast betreffende de sancties die van toepassing zijn op inbreuken op de bepalingen van deze verordening en nemen alle nodige maatregelen
NL

NL


om ervoor te zorgen dat de regels ten uitvoer worden gelegd. De aldus vastgestelde sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

2. De lidstaten stellen de Commissie onverwijld na de inwerkingtreding van de verordening in kennis van de in lid 1 bedoelde regels, en stellen haar in kennis van alle latere wijzigingen.

Artikel 9

1. De lidstaten wijzen de in deze verordening bedoelde bevoegde autoriteiten aan en vermelden deze op de in bijlage I vermelde websites. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van elke adreswijziging van de in bijlage I genoemde websites.

2. De lidstaten delen de Commissie na de inwerkingtreding van deze verordening onverwijld mede wie hun bevoegde autoriteiten zijn en hoe deze kunnen worden gecontacteerd, en delen haar alle latere wijzigingen mee.

3. Voor meldingen en mededelingen aan, en andere vormen van communicatie met de Commissie moet gebruik worden gemaakt van het adres en de andere contactgegevens die zijn vermeld in bijlage I.

Artikel 10

Deze verordening is van toepassing:

(a)    op het grondgebied van de Unie;

(b)    aan boord van vlieg- of vaartuigen die onder de rechtsbevoegdheid van een lidstaat vallen;

(c)    op alle zich op of buiten het grondgebied van de Unie bevindende natuurlijke personen die onderdaan van een lidstaat zijn;

(d)    op alle volgens het recht van een lidstaat erkende of opgerichte rechtspersonen, entiteiten of lichamen, binnen of buiten het grondgebied van de Unie;

(e)    op alle rechtspersonen, entiteiten of lichamen ten aanzien van alle geheel of gedeeltelijk binnen de Unie verrichte zakelijke transacties.

Artikel 11

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het

Publicatieblad van de Europese Unie,

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.