Artikelen bij COM(2019)378 - Machtiging tot onderhandelingen over toetreding van Spanje tot de Overeenkomst van Bonn (verontreiniging van de Noordzee) en uitbreiding van het toepassingsgebied ervan - EU monitor

EU monitor
Vrijdag 25 september 2020
kalender

Artikelen bij COM(2019)378 - Machtiging tot onderhandelingen over toetreding van Spanje tot de Overeenkomst van Bonn (verontreiniging van de Noordzee) en uitbreiding van het toepassingsgebied ervan

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.


Inhoudsopgave

Artikel 1

1. De Commissie wordt hierbij gemachtigd om namens de Unie onderhandelingen te voeren over de beoogde wijzigingen van de Overeenkomst van Bonn met betrekking tot de uitbreiding van het materiële toepassingsgebied van de Overeenkomst in verband met bijlage VI bij het Marpol-verdrag en de uitbreiding van het geografische toepassingsgebied ervan in verband met de toetreding van Spanje tot de Overeenkomst.

2. Het op de eenendertigste vergadering van de Partijen bij de Overeenkomst van Bonn namens de Unie in te nemen standpunt is dat zij instemt met de wijzigingen van de Overeenkomst in overeenstemming met de beoogde gewijzigde tekst die aan dit besluit is gehecht.

3. In de beoogde gewijzigde tekst mogen kleine wijzigingen worden aangebracht zonder dat de instemming van de Unie hierdoor in het geding komt.

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot de Commissie.