COM(2019)378 - Machtiging tot onderhandelingen over toetreding van Spanje tot de Overeenkomst van Bonn (verontreiniging van de Noordzee) en uitbreiding van het toepassingsgebied ervan - EU monitor

EU monitor
Zondag 24 januari 2021
kalender

COM(2019)378 EU - Aanbeveling
Machtiging tot onderhandelingen over toetreding van Spanje tot de Overeenkomst van Bonn (verontreiniging van de Noordzee) en uitbreiding van het toepassingsgebied ervan

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD houdende machtiging tot het namens de Europese Unie op de eenendertigste vergadering van de Overeenkomstsluitende Partijen openen van onderhandelingen over wijzigingen van de Overeenkomst inzake samenwerking bij het bestrijden van verontreiniging van de Noordzee door olie en andere schadelijke stoffen (“Overeenkomst van Bonn”) wat betreft de toetreding van het Koninkrijk Spanje tot de Overeenkomst en wat betreft de uitbreiding van het toepassingsgebied ervan

officiële Engelstalige titel

Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations on behalf of the European Union at the Thirty-First Meeting of the Contracting Parties on the amendments to the Agreement for Co-operation in Dealing with Pollution of the North Sea by Oil and Other Harmful Substances (‘Bonn Agreement’) with regard to the accession of the Kingdom of Spain to the Agreement and with regard to the extension of the scope of application of the Agreement
 
Rechtsinstrument Aanbeveling
COM-nummer i COM(2019)378 NLEN
Celex-nummer i 52019PC0378

2.

Key dates

Document 30-08-2019
Online publicatie 30-08-2019

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.