Toelichting bij COM(1998)468 - Verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Avis juridique important

|
51998PC0468

Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten en tot wijziging van de Richtlijnen 90/619/EEG van de Raad en 97/7/EG en 98/27/EG /* COM/98/0468 def. - COD 98/0245 */

Publicatieblad Nr. C 385 van 11/12/1998 blz. 0010