Toelichting bij COM(2007)339 - Standpunt van de EG in de ministerraad van de Energiegemeenschap inzake de begroting van de Energiegemeenschap voor 2007

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Op 29 juni 2007 vindt de tweede vergadering van de ministerraad van de Energiegemeenschap plaats.

De ministerraad van de Energiegemeenschap moet de begroting vaststellen die nodig is voor een vlotte werking van de Energiegemeenschap. Krachtens artikel 88 van het Verdrag tot oprichting van de Energiegemeenschap moeten besluiten met betrekking tot begrotingskwesties door de Europese Commissie worden voorbereid en ingediend in de Energiegemeenschap. De begroting van de Energiegemeenschap wordt gefinancierd door middel van bijdragen van de partijen bij het Verdrag tot oprichting van de Energiegemeenschap; een van deze partijen is de Europese Gemeenschap.

Tijdens de ministerraad van de Energiegemeenschap in november 2006 heeft de Commissie een begroting van in totaal 2,45 miljoen euro voor 2007 voorgesteld; 2,4 miljoen daarvan zouden worden gefinancierd door de Commissie. Na gedetailleerd onderzoek van de behoeften van de Energiegemeenschap, is de voorgestelde begroting echter teruggebracht tot 2,032 miljoen euro.

Voor de financiering van deze begroting wordt het volgende mechanisme toegepast:

De Commissie en het federaal ministerie van economie en werkgelegenheid van de Republiek Oostenrijk zijn partij bij een leningovereenkomst die gebruikt wordt om de activiteiten van het voorlopige secretariaat van de Energiegemeenschap, een vennootschap naar Oostenrijks recht, te financieren en volledig uit te bouwen. De Energiegemeenschap zelf maakt geen deel uit van deze vennootschap. De lening, die gefinancierd wordt met CARDS-middelen, loopt af op 30 juni 2007. Op 29 mei 2007 heeft de regering van de Republiek Oostenrijk met de Energiegemeenschap een zetelovereenkomst gesloten met betrekking tot de rechtsstatus van het secretariaat. Volgens deze overeenkomst krijgt het secretariaat met ingang van 1 juli 2007 de rechtsstatus van internationale organisatie. Voor de Energiegemeenschap is 2007 dan ook een overgangsjaar, in afwachting dat het secretariaat volledig actief is. De Energiegemeenschap zelf kan de bijdragen van zijn leden pas rechtstreeks ontvangen als het secretariaat de bovenvermelde rechtsstatus van internationale organisatie naar Oostenrijks recht heeft gekregen, d.w.z. vanaf 1 juli 2007.

Uitgaande van het hierboven uiteengezette mechanisme bestaat de voorgestelde begroting uit twee delen:

deel 1 (1.1.2007 tot 30.6.2007): de kosten worden gefinancierd door de EG en het Oostenrijks ministerie via de lopende leningovereenkomst. Dit deel van de begroting wordt voor 100% gefinancierd door de twee partijen bij de leningovereenkomst;

deel 2 (1.7.2007 tot 31.12.2007): de kosten worden gefinancierd overeenkomstig artikel 73 van het Verdrag, d.w.z. met de bijdragen van de partijen bij de Energiegemeenschap. 98,1% van deze bijdragen zijn afkomstig van de Europese Gemeenschap.

Aangezien de begroting moet worden goedgekeurd tijdens de ministeriƫle vergadering van 29 juni 2007 wordt voorgesteld dat de Raad het bijgevoegde voorstel, waarbij de begroting wordt aanvaard en de Gemeenschap het recht krijgt een standpunt over deze begroting in te nemen, goedkeurt.