Toelichting bij COM(2009)270 - Standpunt EG tijdens de bijeenkomst van de ministerraad van de Energiegemeenschap (Sarajevo, 26 juni 2009)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Op 26 juni 2009 vindt in Sarajevo (Bosnië-Herzegovina) een vergadering van de ministerraad van de Energiegemeenschap plaats. Opdat de Europese Gemeenschap aan het besluitvormingsproces zou kunnen deelnemen, dient het standpunt van de Europese Gemeenschap te worden bepaald overeenkomstig artikel 300 van het Verdrag en overeenkomstig de bepalingen van het Besluit van de Raad van 29 mei 2006 betreffende de sluiting van het Verdrag tot oprichting van de Energiegemeenschap door de Europese Gemeenschap.

Het voorstel voor een besluit van de Raad heeft betrekking op alle agendapunten waarover de ministerraad wellicht een beslissing zal nemen. De overige agendapunten worden eveneens ter informatie vermeld.

1. AGENDAPUNTEN WAAROVER WELLICHT EEN BESLISSING ZAL WORDEN GENOMEN

Met betrekking tot de agendapunten waarover wellicht een beslissing zal worden genomen, zal de Commissie het standpunt van de Gemeenschap vertolken als vastgesteld in de bijlage bij het voorstel voor een besluit van de Raad.

1.1. Budgettaire aangelegenheden

De Europese Gemeenschap keurt de financiële kwijting goed voor het jaar 2008 van de directeur op basis van het auditverslag van 31 december 2008, het verslag van het begrotingscomité inzake de audit van 2008 en het verslag van de directeur over de uitvoering van de begroting. Zij hecht haar goedkeuring aan de begroting 2010-2011 van de Energiegemeenschap met een maximum van 3 250 000 euro voor 2010 en 3 380 000 euro voor 2011[1], mits de begrotingsautoriteit de benodigde kredieten toekent.

1.2. Werkprogramma

De Commissie keurt het werkprogramma van de Energiegemeenschap voor 2010-2011 goed.

1.3. Mandaat van de directeur

De Commissie stemt in met de verlenging van het mandaat van de directeur van het secretariaat van de Energiegemeenschap met een tweede periode van drie jaar.

1.4. Taskforce Hernieuwbare energiebronnen

De Commissie stemt in met de oprichting van een taskforce Hernieuwbare energiebronnen, die met name de follow-up zal verzekeren van de tenuitvoerlegging van de onlangs in de Energiegemeenschap aangenomen richtlijn.

2. OVERIGE AGENDAPUNTEN

2.1. Punten waarover geen debat wordt gevoerd

De Commissie keurt de conclusies van de twee vorige vergaderingen van de permanente groep op hoog niveau goed en neemt akte van de volgende verslagen:

- verslag over de tenuitvoerlegging van het werkprogramma van de Energiegemeenschap;

- Auditverslag voor het jaar 2008, verslag van het begrotingscomité inzake de audit van 2008 en verslag van de directeur over de uitvoering van de begroting 2008;

- verslag over de stand van zaken op het gebied van de beslechting van hangende geschillen.

De Commissie hecht tevens haar goedkeuring aan de samenstelling van het door de ministerraad van de Energiegemeenschap krachtens de in juni 2008 vastgestelde procedureregels voor geschillenbeslechting ingestelde adviescomité. Er wordt op gewezen dat de Europese Gemeenschap wordt vertegenwoordigd door een ambtenaar van de Europese Commissie en dat de adviezen van dit comité aan de ministerraad niet bindend zijn.

2.2. Toetreding van nieuwe verdragsluitende partijen

De Commissie brengt verslag uit over het verloop van de onderhandelingen met de Republiek Moldavië, Oekraïne en Turkije en steunt de aanvraag van Georgië[2].

2.3. Tenuitvoerlegging van het Verdrag

De Commissie neemt akte van het verslag over de ontwikkeling van de markt [aan te vullen wanneer dat verslag beschikbaar is].

2.4. Voorzieningszekerheid

De Commissie uit haar tevredenheid over de resultaten van eerste bijeenkomst van de werkgroep Voorzieningszekerheid van de Energiegemeenschap, maar wijst tegelijk op de behoefte aan een goede coördinatie met de activiteiten van de EU-Groep Coördinatie Gas. Voorts wenst de Commissie een gedachtewisseling op gang te brengen over de verwachtingen inzake de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening tijdens de zomer van 2009.

2.5. Hernieuwbare energiebronnen

De Commissie is tevreden met de start van een nieuwe studie over de tenuitvoerlegging van de nieuwe EU-richtlijn inzake hernieuwbare energiebronnen in de schoot van de Energiegemeenschap en stemt in met de oprichting van een taskforce voor de follow-up van deze studie (zie punt 1.4).

2.6. Energie-efficiëntie

De Commissie neemt akte van het eindverslag van de taskforce Energie-efficiëntie en steunt de aanbevelingen met betrekking tot de mogelijkheid bepaalde onderdelen van de EU-regelgeving inzake energie-efficiëntie toe te passen in de Energiegemeenschap. Teneinde de relevante documenten voor te bereiden en de verdragsluitende partijen bij te staan bij de opstelling van hun nationale energie-efficiëntieplannen pleit de Commissie voor een verlenging van het mandaat van de taskforce tot eind 2010.