Toelichting bij COM(2009)652 - Specifieke beperkende maatregelen ten aanzien van Guinee

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1. Op 27 oktober 2009 hechtte de Raad zijn goedkeuring aan Gemeenschappelijk Standpunt 2009/788/GBVB als antwoord op de gewelddadige onderdrukking door de veiligheidsdiensten van politieke demonstraties in Conakry op 28 september 2009, de gerapporteerde schendingen van de mensenrechten na de onderdrukking en de harde repressie en politieke patstelling in het land. Het Gemeenschappelijk Standpunt stelde een embargo in op de uitvoer van wapens naar Guinee en legde een inreisverbod op aan 42 personen die in de bijlage bij het Gemeenschappelijk Standpunt werden genoemd als leden van de regerende NCDD en als personen die nauwe banden met hen onderhouden.

2. De Raad bereidt een volgend Gemeenschappelijk Standpunt/GBVB voor waarin aanvullende beperkende maatregelen worden ingesteld, waaronder i) de bevriezing van tegoeden en economische middelen van de personen en entiteiten die in de bijlage bij het Gemeenschappelijk Standpunt worden genoemd; en ii) een verbod op het verstrekken van technische en financiële bijstand en andere dienstverleningen voor militaire activiteiten aan enige persoon in Guinee of voor gebruik in Guinee.

3. Deze maatregelen vallen binnen de werkingssfeer van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. De Commissie stelt daarom op voorhand een verordening voor tot uitvoering van deze beperkende maatregelen.

4. De beperkende maatregelen uit hoofde van deze verordening worden toegepast met volle eerbiediging van de grondrechten, meer bepaald in het licht van de recente jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie.

5. Verschillende bepalingen van de voorgestelde verordening zijn overgenomen uit de “Richtsnoeren inzake de implementatie en evaluatie van de restrictieve maatregelen (sancties) in het kader van het Gemeenschappelijk Buitenland- en Veiligheidsbeleid van de EU”.[1]

6. De “Beste praktijken van de EU voor de doeltreffende implementatie van restrictieve maatregelen”[2] leveren aanvullende richtsnoeren voor de toepassing van de voorgestelde maatregelen.