Toelichting bij COM(2009)688 - In de stabilisatie- en associatieraad EU-Montenegro in te nemen standpunt inzake het reglement van orde

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Naar verwachting zal de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Montenegro, anderzijds, in werking treden tijdens het eerste trimester van 2010, zodra alle lidstaten haar geratificeerd hebben.

De bij artikel 119 van genoemde overeenkomst opgerichte stabilisatie- en associatieraad houdt toezicht op de tenuitvoerlegging van de overeenkomst en behandelt alle belangrijke vraagstukken die zich in het kader van de overeenkomst voordoen, alsmede alle andere bilaterale of internationale vraagstukken van gemeenschappelijk belang.

Als bepaald in artikel 120 van de stabilisatie- en associatieovereenkomst stelt de stabilisatie- en associatieraad zijn eigen reglement van orde vast. Overeenkomstig artikel 122 van de overeenkomst bepaalt de stabilisatie- en associatieraad in zijn reglement van orde de taken van het stabilisatie- en associatiecomité, dat de stabilisatie- en associatieraad bij het verrichten van zijn werkzaamheden bijstaat.

Als bepaald in artikel 2, lid 1, van het besluit van de Raad en de Commissie van …………….. inzake de sluiting van de stabilisatie- en associatieovereenkomst, wordt het standpunt in de stabilisatie- en associatieraad vastgesteld bij besluit van de Raad, op voorstel van de Commissie, of, waar dat passend is, door de Commissie.

Ter informatie van de Raad is het reglement van orde van de relevante sub-comités aangehecht in bijlage III bij het reglement van orde van de stabilisatie- en associatieraad.

De Raad wordt bijgevolg verzocht zijn goedkeuring te hechten aan onderhavig voorstel voor een besluit inzake het standpunt van de Europese Unie en Euratom betreffende een besluit van de stabilisatie- en associatieraad EU-Montenegro aangaande zijn reglement van orde.