Toelichting bij COM(2010)197 - Ondertekening van de overeenkomst met Georgië inzake de versoepeling van de afgifte van visa - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 19 september 2020
kalender

Toelichting bij COM(2010)197 - Ondertekening van de overeenkomst met Georgië inzake de versoepeling van de afgifte van visa

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

I. Politiek en juridisch kader

Na het conflict in Georgië van augustus 2008 heeft de buitengewone Europese Raad van 1 september 2008 in Brussel besloten 'de betrekkingen met Georgië aan te halen, onder meer door een versoepeling van de visumverstrekking'.

Op 27 november 2008 machtigde de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken de Commissie te onderhandelen over een visumversoepelingsovereenkomst tussen de Europese Unie en Georgië. In februari 2009 heeft de Commissie de Georgische autoriteiten ingelicht over de basiselementen van een visumversoepelingsovereenkomst, waarna de eerste formele onderhandelingsronde in Brussel kon worden gehouden op 2 april 2009. Daarna vonden nog twee formele onderhandelingsronden plaats, de laatste op 24-25 augustus 2009, in Brussel.

Nadat aan beide kanten een raadplegings- en goedkeuringsprocedure was doorlopen en enkele punten verder waren opgehelderd, werd de tekst op 25 november 2009 in Brussel geparafeerd door de hoofdonderhandelaars van beide partijen.

De lidstaten zijn gedurende alle (informele en formele) fasen van de onderhandelingen regelmatig op de hoogte gehouden en geraadpleegd.

Voor de Unie is artikel 77, lid 2, onder a), juncto artikel 218 VWEU de rechtsgrondslag voor de overeenkomst.

Het bijgevoegde voorstel is het juridische instrument voor de ondertekening van de visumversoepelingsovereenkomst. De Raad besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen.

II. Onderhandelingsresultaten

De Commissie is van mening dat de doelstellingen die de Raad in de onderhandelingsrichtsnoeren had geformuleerd, zijn bereikt en dat de ontwerp-overeenkomst over de versoepeling van de visumafgifte aanvaardbaar is voor de Unie.

De overeenkomst houdt uiteindelijk het volgende in:

- in beginsel moet voor alle visumaanvragen binnen tien kalenderdagen worden besloten of al dan niet een visum wordt afgegeven. Deze periode kan worden verlengd tot 30 kalenderdagen indien nader onderzoek nodig is. In dringende gevallen kan de periode voor het nemen van een beslissing worden beperkt tot twee werkdagen of minder;

- voor het behandelen van een visumaanvraag van burgers van Georgië wordt 35 euro in rekening gebracht. Deze leges moeten worden betaald door alle burgers van Georgië die een visum aanvragen, zowel voor enkelvoudige als voor meervoudige visa. Bepaalde categorieën personen worden vrijgesteld van de visumleges: gepensioneerden, naaste familieleden, leden van nationale en regionale regeringen, leden van officiële delegaties die deelnemen aan regeringsactiviteiten, studenten, gehandicapten, journalisten, vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, kinderen jonger dan 12 jaar, humanitaire gevallen en deelnemers aan wetenschappelijke, culturele en artistieke activiteiten en sportevenementen;

- voor sommige categorieën personen geldt een vereenvoudiging ten aanzien van de over te leggen documenten betreffende het doel van de reis: naaste familieleden, zakenlieden, leden van officiële delegaties, studenten, deelnemers aan wetenschappelijke, culturele en sportieve evenementen, journalisten, personen die een militaire of civiele uitvaartplechtigheid bijwonen, vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, beoefenaars van vrije beroepen, chauffeurs die internationaal goederen- en personenvervoer verzorgen en personen die om medische redenen naar de EU komen, hoeven alleen over de in de overeenkomst genoemde documenten te beschikken om hun reis te motiveren. Andere vormen van motivering, uitnodiging of validering die worden voorgeschreven door de wetgeving van de lidstaten zijn niet nodig;

- ook de criteria voor de afgifte van een meervoudig visum zijn vereenvoudigd voor de volgende categorieën personen:

a) aan leden van nationale en regionale regeringen, constitutionele hoven en hoogste rechterlijke instanties, permanente leden van officiële delegaties en echtgenoten en kinderen die op bezoek gaan bij burgers van Georgië die legaal in de lidstaten verblijven, kan een visum worden verstrekt dat vijf jaar geldig is (of korter, afhankelijk van de duur van het mandaat of de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning);

b) aan deelnemers van officiële wetenschappelijke en culturele uitwisselingsprogramma's en sportevenementen, journalisten, studenten, zakenlieden, vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, beoefenaars van vrije beroepen en beroepschauffeurs, kan een visum worden verstrekt met een geldigheidsduur van minimaal 2 jaar en maximaal 5 jaar mits zij gedurende de twee voorafgaande jaren goed gebruik hebben gemaakt van een meervoudig visum van een jaar en de redenen voor het aanvragen van een meervoudig visum nog steeds gelden;

- burgers van Georgië die houders zijn van een geldig diplomatiek paspoort zijn vrijgesteld van de visumplicht voor een kort verblijf;

- er is een protocol opgesteld betreffende de specifieke situatie van de lidstaten die het Schengenacquis nog niet volledig toepassen, en de eenzijdige erkenning door deze lidstaten van Schengenvisa en –verblijfsvergunningen die aan burgers van Georgië worden verstrekt met het oog op doorreis over hun grondgebied, overeenkomstig Beschikking nr. 582/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad;

- er is een gemeenschappelijke verklaring aan de overeenkomst gehecht over de toegang van visumaanvragers tot geharmoniseerde informatie over de procedures voor de afgifte van visa voor kort verblijf en over de documenten die moeten worden overgelegd;

- op uitdrukkelijk verzoek van Georgië is aan de overeenkomst een verklaring van de Europese Unie gehecht over de versoepeling van de afgifte van visa aan familieleden die niet onder de juridisch bindende bepalingen van de overeenkomst vallen;

- aan de overeenkomst is een gemeenschappelijke verklaring gehecht over de samenwerking op het gebied van reisdocumenten en de regelmatige uitwisseling van informatie over de beveiliging van reisdocumenten.

De specifieke situatie van Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Ierland wordt belicht in de preambule en in twee gemeenschappelijke verklaringen die aan de overeenkomst zijn gehecht. Ook de nauwe betrokkenheid van Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis komt tot uiting in een aan de overeenkomst gehechte gemeenschappelijke verklaring.

Omdat de overeenkomst inzake de versoepeling van de visumafgifte en de overnameovereenkomst onderling verband houden, moeten beide overeenkomsten tegelijkertijd worden ondertekend.

III. Conclusies

Rekening houdend met de hierboven beschreven resultaten, stelt de Commissie voor dat de Raad:

- besluit dat de overeenkomst namens de Unie wordt ondertekend en de Commissie machtigt om de persoon (personen) aan te wijzen die is (zijn) gemachtigd om de overeenkomst namens de Unie te ondertekenen.