Toelichting bij COM(2010)556 - Financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds in 2011 en 2012 en van de eerste tranche voor 2011 - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 19 januari 2021
kalender

Toelichting bij COM(2010)556 - Financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds in 2011 en 2012 en van de eerste tranche voor 2011

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Het Intern Akkoord en het Financieel Reglement van het tiende EOF voorzien in een nieuwe procedure voor de verzoeken om bijdragen van de lidstaten voor de financiering van het EOF. Volgens artikel 157 van het Financieel Reglement is deze nieuwe procedure voor het eerst van toepassing op de bijdragen voor 2009.

Overeenkomstig artikel 57, lid 2, van het Financieel Reglement omvat dit voorstel:

- het maximum voor de jaarlijkse bijdrage voor 2012;

- de jaarlijkse bijdrage voor 2011; en tevens

- het bedrag van de eerste tranche van de bijdrage voor 2011.

Overeenkomstig artikel 57, lid 7, van het Financieel Reglement worden het door de Commissie beheerde bedrag en het door de EIB beheerde bedrag afzonderlijk vermeld.

Overeenkomstig artikel 145 van het Financieel Reglement heeft de EIB de Commissie haar bijgewerkte vastleggings- en betalingsramingen betreffende de door haar beheerde instrumenten toegezonden.

Overeenkomstig artikel 57, lid 2, van het Financieel Reglement moet de Raad uiterlijk op 15 november 2010 een besluit over dit voorstel nemen en moeten de lidstaten de eerste tranche van de bijdrage uiterlijk op 21 januari 2011 voldoen.

Artikel 58, lid 2, van het Financieel Reglement bepaalt dat bij de verzoeken om bijdragen eerst in chronologische volgorde de bedragen voor vorige EOF's worden opgebruikt. De verzoeken om bijdragen in dit voorstel hebben dus betrekking op bedragen in het kader van het negende EOF.

Overeenkomstig artikel 60, lid 1, van het Financieel Reglement is een lidstaat die de tranche van de bijdrage niet binnen de vastgestelde termijn betaalt, rente over het niet-betaalde bedrag verschuldigd. De regelingen voor de rentebetaling zijn in datzelfde artikel vastgesteld.